Vijfheerenlanden-Beraad 16 oktober

Datum/Tijd
Datum: 16/10/2018
Tijd: 19:30


Dinsdag 16 oktober 2018, Raadszaal, Stadhuis

Agenda VHL-Beraad 16 oktober 2018

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 16 oktober 2018

3. Spreekrecht publiek

Toelichting: Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens 088 599 7095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.

4. Vaststelling van de besluitenlijst 20 september 2018

5. Vaststellen van de voortgangslijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad.

6. Ingekomen stukken

6.1 Toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen voor mensen met een beperking
6.1 Brief namens belangenorganisaties toegankelijke verkiezingen november 2018

6.2 Advisering Sociaal Domein
6.2 Brief seniorenraad Zederik inzake advisering sociaal domein gemeente VHL

6.3 Avres/WIL
6.3.1 AVRES Raadinformatiebrief
6.3.2 Kennisgeving Avres bestuursbesluit vergadering AB 27 september
6.3.3 Besluit effectuering uittredingsbesluiten Leerdam en Zederik
6.3.4 Brief aan MinSZW en MinBZK 260918
6.3.5 RIB inz. Avres-WIL – toezending brief B&W’s Lekstroomgemeenten, 01.10.2018
6.3.6 WIL brief aan het MinSZW en MinBZ mbt ontwikkelingen vijfherenlanden

6.4 Snel internet
6.4 Presentatie Vijfheerenlanden Snel internet

6.5 Raadswerkgroep Losse Eindjes/verbouwing raadszaal
6.5 Brief Raadswerkgroep Losse Eindjes Stand van zaken
6.5.1 Sfeerbeeld Raadzaal Zederik
6.5.2 Definitief vergaderschema 2019 gemeente Vijfheerenlanden
6.5.3 Voorstel vergaderruimte fracties Vijfheerenlanden

6.6 Pragmatisch Uitvoeringsarrangement Avres-VHL-WIL
6.6 Raadsvraag CU – Zederik Besluitvorming WIL – Avres
6.6.1 Plan van Aaanpak Pragmatisch Uitvoeringsarrangement Avres-WIL-VHL

6.7 Uitvoeringsorganisatie Participatiewet voor VHL
6.7 Advies ASD Vianen uitvoering Participatiewet

6.8 Dienstverleningsovereenkomst Avres-WIL
6.8 Raadsbrief Beantwoording vragen CU (Vianen)

6.9 Overdrachtsdossier
6.9 Brief voorzitter aanlevering overdrachtsdossier

7. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden

8. Bespreekstukken

8.1.1 Voorstel inzake uitvoeringsorganisatie participatiewet
8.1.2 Advies uittreding VHL uit Avres of WIL

8.2. consultatievoorstel voortgang keuze regionale woningmarkt
8.2 VHL-beraad voorstel 2e consultatie woningmarktregio
8.2 nota van zienswijzen keuze woningmarktregio okt 2018 – def
8.2.1 voorgenomen besluit – concept-brief aan min BZK
8.2.2 overzicht zienswijze-procedure – gevraagde en ontvangen zienswijzen
8.2.3.a ingebrachte zienswijzen
8.2.3.b ingebrachte zienswijzen
8.2.3.c ingebrachte zienswijzen
8.2.4-5 verslag mondelinge toelichting zienswijzen keuze woningmarktregio

9. Rondvraag en sluiting

Na afloop van het VHL beraad is er in de centrale hal van het Stadhuis nog een VHL plein waar raadsleden geïnformeerd worden over:
Reactie op de zienswijzen ingediend door Leerdam, Vianen en Zederik betreffende de programmabegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.
Zienswijze gemeente Leerdam inzake programmabegroting 2019 Bureau OVL
Brief reactie Bureau OVL op zienswijze Leerdam
Zienswijze gemeente Vianen inzake programmabegroting 2019 Bureau OVL
Brief reactie Bureau OVL op zienswijze Vianen
Zienswijze gemeente Zederik inzake programmabegroting 2019 Bureau OVL
Brief reactie Bureau OVL op zienswijze Zederik

De vergadering is ook live te beluisteren op de website van Vianen.