Vijfheerenlanden-Beraad 20 september 2018

Datum/Tijd
Datum: 20/09/2018
Tijd: 20:30 - 23:30


Woensdag 4 juli 2018, Raadszaal, Stadhuis

Agenda VHL-Beraad 20 september 2018

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 20 september 2018

3. Spreekrecht publiek
Toelichting: Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens 088 599 7095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.
3a. inspraakreactie Stichting kinderopvang Vianen agendapunt 8.1 – Inspraak door Mevr. Hertsworm (Stichting Kinderopvang Vianen)
3b. inspraakreactie SKCN agendapunt 8.1 – Inspraakreactie door Mevr. Schubad (SKCN)

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 4 juli 2018

5. Vaststelling van de voortgangslijst toezeggingen van het VHL-Beraad

6. Ingekomen stukken
6.1 Beantwoording vragen inzake 16 fte

6.2 Beantwoording vragen inzake studietoeslag voor jongeren met een beperking

6.3 RIB – VHL – woningmarktregio keuze

6.4 Beantwoording vragen inzake VHL tarieven thuiszorg

6.5 Beantwoording vragen inzake telefonische bereikbaarheid gemeenten

6.6 Beantwoording vragen inzake kaderbrief

6.7 Beantwoording vragen inzake invulling Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

6.8 Provinciaal Blad: Vaststelling data herindelingsverkiezingen Vijfheerenlanden

6.9 Privacybeleid en privacyreglement BVO Vijfheerenlanden
6.9 Bijlage 1 Privacybeleid BVO
6.9 Bijlage 2 Privacyreglement BVO

6.10 Uittreding gemeente Zederik – Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

6.11 Leerdam: Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

6.12 Stand van zaken inrichting griffie Vijfheerenlanden

6.13 Schriftelijke vragen Landbouwvisie provincie Utrecht
6.13 Beantwoording Schriftelijke vragen Landbouwvisie provincie Utrecht

6.14 Schriftelijk vragen over Glasvezel – VHL
6.14 Beantwoording Schriftelijk vragen over Glasvezel – VHL

6.15 Brief CdK over procedure waarnemend en kroonbenoemde burgemeester Vijfheerenlanden

6.16 Brief nadere toelichting toezichtregime gemeente Vijfheerenlanden

6.17 Rib Esthetisch Programma van Eisen A27 Houten-Hooipolder
6.17 BIJLAGE Rib Esthetisch Programma van Eisen A27 Houten-Hooipolder

6.18 Brief actualisatie frictiekosten
6.18 Beantwoording vragen frictiekosten september 2018

7. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden

8. Bespreekstukken
8.1.a Raadsvoorstel harmonisatie kinderopvang Vijfheerenlandenberaad
8.1.b Harmonisatie Kinderopvang VHL beraad 4 juli 2018 vragen en antwoorden de..
8.1.c Verordening Kinderopvang Vijfheerenlanden
8.1.d Eindrapport LEVIZE mei 2018
8.1.e Erratum tbv versie 21 maart 2018

8.2.a initiatiefvoorstel duurzaamheid BENG juli 2018
8.2.b Zienswijze initiatiefvoorstel vermindering leges BENG

9. Rondvraag en sluiting

De vergadering is ook live te beluisteren op de website van Vianen.