Vijfheerenlanden-Beraad 28 november

Datum/Tijd
Datum: 28/11/2018
Tijd: 19:30 - 23:30


Woensdag 28 november 2018, Raadszaal, Stadhuis

Agenda VHL-Beraad 28 november 2018

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda 28 november 2018

3. Spreekrecht publiek

Toelichting: Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens 088 599 7095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.

4. Vaststelling besluitenlijst 16 oktober 2018

5. Vaststelling voortgangslijst

6. Ingekomen stukken

6.1 Overdrachtsdossiers
6.1 Schriftelijke vragen + beantwoording D66 fractie betreffende toezegging overdrachtsdossiers

6.2 Bestuursrapportage
6.2.1 RaadsInformatieBrief Vijfheerenlandenberaad 2e bestuurs rapportage 2018
6.2.2 Aanbiedingsbrief 2e bestuurs rapportage Vijfheerenlanden na vaststelling college
6.2.3 2e bestuursrapportage 2018 BVO na vaststelling bvo bestuur

6.3 Inkoop- en aanbestedingsbeleid
6.3.1 Brief aan VHL-beraad inzake inkoop- en aanbestedingsbeleid
6.3.2 Inkoop- en aanbestedingsbeleid definitief 20181016
6.3.3 Addendum Algemene Inkoopvoorwaarden 2019
6.3.4 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 2016
6.3.5 Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen

6.4 Woningmarktregio
6.4 RaadsInformatieBrief: keuze woningmarktregio

6.5 Avres
6.5 RaadsInformatieBrief toelichting pro-forma beroepschrift effectueringsbesluit Avres

6.6 Perspectievennota
6.6.1 Perspectievennota
6.6.1 Samenvatting van de Perspectievennota

6.7 Harmonisatie belastingen
6.7 RaadsInformatieBrief harmonisatie belastingen

6.8 Overname brandweerkazernes
6.8.1 RaadsInformatieBrief brandweerkazernes VHL-beraad
6.8.2 Raadsvoorstel overname brandweerkazernes
6.8.3 Tabel overnamesom en kapitaallasten

6.9 Samenwerking Stichting Jeugdteams vanaf 01-01-2019
6.9 Brief aan VHL-beraad inzake samenwerking Jeugdteams vanaf 2019

7. Voortgang wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden

8. Bespreekpunten

8.1 Harmonisatie Algemene Plaatselijke Verordening

8.2 Uitgangspunten Begroting 2019
8.2 Memo begrotingsuitgangspunten

8.3 Stand van zaken Gemeenschappelijke Regelingen
8.3 Memo stand van zaken Gemeenschappelijke Regelingen

9. Rondvraag en sluiting

De vergadering is ook live te beluisteren op de website van Vianen.