Vijfheerenlanden-Beraad 4 juli 2018

Datum/Tijd
Datum: 04/07/2018
Tijd: 19:30


Woensdag 4 juli 2018, Raadszaal, Stadhuis

Agenda VHL-Beraad 4 juli 2018

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 4 juli 2018

3. Spreekrecht publiek

Toelichting:
• Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens 088 599 7095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 5 juni 2018

5. Vaststelling van de voortgangslijst van het VHL-Beraad

6. Ingekomen stukken
6.1 Raadsinformatiebrief Snel Internet
6.1 Analyse digitale bereikbaarheid VHL
6.1 Gesprek wethouder Van Middelkoop en glasvezelwerkgroep

6.2 Raadsbrief Harmonisatie VHL Wmo Huishoudelijke ondersteuning

6.3 Raadsbrief Harmonisatie VHL Wmo Maatwerkbegeleiding

6.4 brief Werkgeverscommissie Stand van zaken inrichting griffie

6.5 Brief raadswerkgroep Facilitair Aanschaf RIS voor Vijfheerenlanden i.o.
6.5 Getekende inkoopstrategie
6.5 Beoordelingsmatrix
6.5 Programma van eisen RIS

6.6 Raadsinformatiefbrief VHL strategische positionering Vijfheerenlanden

7. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden

8. Bespreekstukken

8.1 Vijfheerenlanden in Beeld
8.1 Bijlage infographic gemeente monitor 2017
8.1 VHL beraad voorstel Vijfheerenlanden in beeld

8.2 Harmonisatie kinderopvang
8.2 Getekend Raadsvoorstel harmonisatie kinderopvang Vijfheerenlandenberaad 4 juli 2018
8.2 Verordening harmonisatie kinderopvang Vijfheerenlanden
8.2 Eindrapport harmonisatie kinderopvang Vijfheerenlanden LEVIZE
8.2 Erratum Eindrapport harmonisatie kinderopvang Vijfheerenlanden

8.3 1e Bestuursrapportage 2018
8.3 1e bestuursrapportage 2018 BVO
8.3 Begeleidend voorstel VHL-beraad, 1e berap
8.3 Technische vragen en beantwoording Berap I

8.4 Kaderbrief
8.4 Getekend voorstel Kaderbrief Vijfheerenlanden 2019
8.4 Kaderbrief Vijfheerenlanden 2019
8.4 Technische vragen en beantwoording Kaderbrief

9. Rondvraag en sluiting

De vergadering is ook live te beluisteren op de website van Vianen.