Vijfheerenlanden-Beraad 8 mei 2018

Datum/Tijd
Datum: 08/05/2018
Tijd: 19:30 - 23:30


Dinsdag 8 mei 2018, Raadszaal, Stadhuis

Agenda VHL-Beraad 18 mei 2018

1. Opening en mededelingen

Toelichting:

 • Het betreft hier de 15e openbare vergadering van het VHL-Beraad en de vijfde vergadering in 2018.
 • Alle raadsleden van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn lid van het VHL-Beraad.
 • In elke vergadering van het VHL-Beraad is één vertegenwoordiger per fractie aanwezig.

2. Vaststelling agenda voor de openbare vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 08 mei 2018

Toelichting:

 • Deze openbare vergadering van hetVHL-Beraad is voorbereid door de agendacommissie in haar vergadering van 24 april 2018.
 • Het VHL-Beraad stelt de agenda voor de vergadering van 08 mei 2018 definitief vast.

3. Spreekrecht publiek

Toelichting:

 • In het “Protocol voor de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad is in punt 7 vastgelegd dat er in de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad gelegenheid is voor het spreekrecht voor het publiek over aangelegenheden die het Vijfheerenlanden-Beraad betreffen. De spreektijd is vijf minuten per inspreker met een maximum van 30 minuten voor alle
  insprekers gezamenlijk.
 • Aanmelden voor het spreekrecht kan vooraf aan de vergadering bij de secretaris van het VHL-Beraad, K.I. (Krista) Goossens via 088 599 7095 of k.goossens@vijfheerenlanden.nl.

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 11 april 2018

Toelichting

 • In punt 10 van het “Protocol voor de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad” is bepaald dat van de vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad een besluitenlijst wordt gemaakt met vermelding van stemverhoudingen, toezeggingen en actiepunten. De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de besluitenlijst, die in de eerstvolgende vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad wordt vastgesteld.
 • Bijgevoegd treft u de besluitenlijst van het VHL-Beraad van 11 april 2018 aan
 • Van deze vergadering is een audioverslag gemaakt dat terug te luisteren is op de website www.vianen.nl.

Bijlage

4.0 Besluitenlijst openbare vergadering VHL-Beraad 11 april 2018

Voorstel

Tot vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad van 11 april 2018 overgaan.

5. Vaststellen van de voortgangslijst van het VHL-Beraad

Bijlage

5.0 Voortgangslijst d.d. 26.04.2018

Voorstel

Tot vaststelling van de voortgangslijst d.d. 26.04.2018 van de vergadering van het Vijfheerenlanden-Beraad overgaan.

6. Ingekomen stukken

Bij het opstellen van de agenda voor de vergadering het VHL-Beraad van 11 mei 2018 waren er de volgende ingekomen stukken

6.0 Verslag van de vergadering van de raadswerkgroep Facilitair dd 14 februari 2018
6.1 brief Huis het Bosch locatie tijdelijke raadszaal d.d. 26 maart 2018
6.2 beantwoording brief Huis het Bosch door raadswerkgroep Facilitair d.d. 24 april 2018

7. Voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden

Toelichting

 • Vanuit de gezamenlijke collegevergadering wordt aan het VHL-Beraad mondeling informatie verstrekt over de voortgang in het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden.

Voorstel

 • Mondelinge informatie over het wetgevingstraject herindeling Vijfheerenlanden voor kennisgeving aannemen.

8. VHL-Beraad-voorstel: Harmonisatie starterslening

Voorstel

1. Vast te stellen de Verordening Starterslening Leerdam 2018, de Verordening Starterslening Vianen 2018 en de Verordening Starterslening Zederik 2018;
2. Onder het gelijktijdig intrekken van
a. De Verordening Starterslening gemeente Leerdam, vastgesteld 15 mei 2014;
b. De Verordening VROM Startersregeling Vianen, vastgesteld 19 januari 2013;
c. De Verordening Starterslening gemeente Zederik, vastgesteld 26 oktober 2015.

Aan het VHL-Beraad wordt gevraagd in te stemmen met dit voorstel en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de afzonderlijke raden van Leerdam, Vianen en Zederik.

Bijlagen

8.0 VHL-Beraad-voorstel Starterslening VHL
8.1 Bijlage RV – staterslening – harmonisatie inhoud
8.2 Concept-verordening Starterslening 2018 – Leerdam
8.3 Concept-verordening Starterslening 2018 – Vianen
8.4 Concept-verordening Starterslening 2018 – Zederik
8.5 Raadsvoorstel starterslening Leerdam
8.6 Raadsvoorstel starterslening Vianen
8.7 Raadsvoorstel starterslening Zederik

9. VHL-Beraad-voorstel: Belastingsamenwerking

Voorstel

De colleges hebben besloten de belastingtaken en de basisregistratie WOZ in eigen beheer uit te willen voeren. Zij leggen het afwegingskader en hun besluit nu ter bespreking voor aan het  Vijfheerenlanden-Beraad. Wanneer het Vijfheerenlanden beraad geen bedenkingen heeft bij dit besluit, dan zal aan de raad van Zederik een voorstel worden gedaan om toestemming te vragen om de samenwerking met SVHW op te zeggen. Bijgaand ontvangt u ter informatie het conceptraadsvoorstel daarvoor.

Bijlagen

9.0 oplegnotitie VHL beraad afwegingkader belastingen & WOZ
9.1 afwegingskader verbonden partijen
9.2 raadsvoorstel Zederik uittreding SVHW

10. VHL-Beraad-voorstel: Verhoging draagkrachtgrens minimabeleid naar 120 %

Voorstel

1. Het VHL Beraad adviseert de afzonderlijke raden van Leerdam, Zederik en Vianen om de draagkrachtgrens voor Vijfheerenlanden per 1-1-2019 vast te stellen op 120%
2. De meerkosten van het minimabeleid in de begroting VHL 2019 op te nemen.

Bijlagen

10.0 Voorstel VHL beraad Verhoging draagkrachtgrens minimabeleid
10.1 Voorstel Avres draagkrachtgrens
10.2 Nazending brief Cliëntenraad

11. Rondvraag

12. Sluiting