Eerste Kadernota Vijfheerenlanden

Kadernota 2018-2021

Het Vijfheerenlanden-beraad – de gezamenlijke gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik – heeft ingestemd met de eerste Kadernota Vijfheerenlanden. Tijdens de vergadering van 7 juni jl. werd waardering uitgesproken voor de wijze waarop de teams Financiën van de drie gemeenten deze complexe opdracht hebben opgepakt. Het resultaat: een transparant en overzichtelijk document, dat inzicht geeft in het hier en nu van de afzonderlijke gemeenten én een doorkijkje biedt naar de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden.

Voor de Kadernota 2018 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik de financiële handen ineengeslagen. Vooruitlopend op de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is hiermee is weer een mijlpaal bereikt in het herindelingsproces. Na de goedkeuring door het Vijfheerenlanden-beraad is het nu aan de afzonderlijke gemeenteraden om de Kadernota vast te stellen.

Ambtelijke fusie per 1 januari 2018
2018 is een tussenjaar, tussen de ambtelijke herindeling per 1 januari 2018 en de bestuurlijke samenvoeging per 1 januari 2019 (uitgaande van een tijdig en positief besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Toen het besluit over de herindeling definitief was, gingen de drie gemeenten aan de slag met de contourenschets voor de nieuwe organisatie. Daarin werden vijf kernwaarden geformuleerd: wendbaar, verbindend, betrouwbaar en resultaatgericht en duurzaam. Dankzij de inspanningen van alle medewerkers, liggen er uitgewerkte visies en beleidsplannen voor Vijfheerenlanden, waarin de kernwaarden zijn verankerd. Dat geldt ook voor de Kadernota.

Op weg naar Vijfheerenlanden
Leerdam, Vianen en Zederik staan nog met één been in de huidige realiteit en stappen met het andere been vooruit de Vijfheerenlanden in. Dit betekent dat de Kadernota 2018 zowel over de drie afzonderlijke gemeenten gaat als over de gezamenlijke financiële toekomst. De nota is beleidsarm ingestoken, met beperkte ruimte voor doorontwikkeling c.q. intensivering van bestaand beleid en in enkele gevallen ook nieuw beleid. Dat laatste uitsluitend in geval van onontkoombare of onvoorziene ontwikkelingen of zaken in het belang van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Zwarte cijfers
In de lokale paragrafen van de drie gemeenten is te zien dat elke gemeente elk jaar zwarte cijfers schrijft. Dit geeft vertrouwen voor het financieel perspectief van de nieuwe gemeente. In de komende periode wordt de begroting 2018 voorbereid. Daarin worden ook de langetermijnontwikkelingen meegenomen. Samen met de beleidsharmonisatie en voorbereiding van de nieuwe gemeente, legt het bestuur hiermee de basis voor een gezonde financiële toekomst voor Vijfheerenlanden.

Lees hier de gehele Kadernota 2018-2021