Vacature beoogd griffier Vijfheerenlanden

De gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik liggen in de regio Vijfheerenlanden. Per 1 januari 2019 zullen zij samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen.De nieuwe gemeenteraad zal worden bijgestaan door een fonkelnieuwe griffie. De huidige gemeenteraden hebben besloten dat zo vroeg mogelijk in 2018 de nieuwe beoogd griffier wordt benoemd.

We zijn dus op zoek naar een

Beoogd griffier Vijfheerenlanden 1,0 fte (M/V)

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden telt zo’n 54.000 inwoners. Er zijn drie ‘hoofdplaatsen’: Meerkerk, Leerdam en Vianen. Verspreid in het landelijke en rivierengebied liggen nog 13 dorpen. De grotere plaatsen kennen de dynamiek van het wonen en werken. Het landelijk gebied heeft ruimtelijk de overhand met weides, boomgaarden en de wijde waterwegen. ‘Te voet, te wiel en te kiel’ is onze groene gemeente prettig bereikbaar.

Vooruitlopend op de fusie is besloten dat de drie ambtelijke organisaties per 1 januari 2018 worden samengevoegd tot één bedrijfsvoeringsorganisatie. Bestuurlijke samenvoeging vindt plaats op 1 januari 2019.

De beoogd griffier van Vijfheerenlanden heeft als eerste taak het optuigen van de griffie. Deze gaat naast de griffier bestaan uit twee raadsadviseurs, een communicatiemedewerker en een bureaumedewerker. Het is de bedoeling dat de nieuwe griffie na de zomervakantie van 2018 geheel operationeel is. Deze klus wordt geklaard in nauwe samenwerking met de drie zittende griffiers.

Vanaf de zomer 2018 is de beoogd griffier als kwartiermaker samen met de raadsleden actief bezig met het verrichten van werkzaamheden naar de herindeling toe. De nieuwe griffie geeft gedurende deze periode ondersteuning aan bestuurlijke opmars naar de samenvoeging. In het bijzonder gaat het daarbij om het gezamenlijke raadsledenoverleg in het Vijfheerenlanden-Beraad en natuurlijk de gemeenteraadsverkiezing die in november 2018 plaatsvindt. In een vroegtijdig stadium zal de griffie met de huidige en mogelijk toekomstige raadsleden in gesprek gaan over het raadswerk in de nieuwe gemeente. Bestuurlijke vernieuwing en nieuwe vormen van democratie krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Vanaf 1 januari 2019 coacht en adviseert de griffier de raad van de nieuwe gemeente en vervult de griffie alle reguliere taken in de nieuwe context van een grotere raad.

Functie-inhoud (algemeen)

De raadsgriffie is een zelfstandig onderdeel van de gemeentelijke organisatie en functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad. Zij ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. De griffie adviseert over werkprocessen en procedures, organiseert en verzorgt de logistieke ondersteuning.

Een goed oog voor politiek-bestuurlijke dynamiek is van belang, waarbij de belangen van de raad voorop staan. De griffier moet het algemeen belang aanvoelen, bij een organisatie die volop in opbouw is. De ontwikkelingen van de komende jaren vragen ook een nieuwe manier van omgaan met de democratie.

De griffier is gezaghebbend en kan zowel heldere verhoudingen realiseren tussen raad en college, als de kwaliteit van de besluitvorming bevorderen. Daarnaast neemt de griffier actief deel aan de driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) en draagt bij aan een optimale samenwerking.

Functie-inhoud (specifiek)

Adviseren Raad en verlenen ondersteuning:
• Treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, de raadsvoorzitter, het presidium, de raadscommissies, de raadsfracties en de raadsleden zowel gevraagd als ongevraagd;
• Stimuleert de professionalisering van raad en raadsfracties inzake de effectiviteit van de bijdrage aan het besluitvormingsproces. Ondersteunt en faciliteert raad en raadsfracties bij hun professionalisering;
• Werkt samen met de raad aan een open dialoog tussen burgers en de plaatselijke politiek;
• Is eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning van de raad en zijn commissies.

Adviseren inzake bestuurlijke vernieuwing:
• Bevordert overleg en initiatieven op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, trekt deze projecten en jaagt ze ook aan.

Bevorderen politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen:
• Bevordert de besluitvorming door de gemeenteraad door het ontwerpen, bewerkstellingen en stroomlijnen van werkwijzen en procedures;
• Draagt zorg voor een goede kanalisering en stroomlijning van de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad door actief toe te zien op de kwaliteit en compleetheid van aangeleverde informatie in het licht van gemaakte (werk) afspraken en toezeggingen;
• Initieert in lokale driehoek (burgemeester, secretaris, griffier) de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad;
• Draagt zorg voor een optimale afstemming tussen gemeenteraad enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds.

Verzorgen externe profilering van de gemeentelijke organisatie:
• Fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden;
• Draagt zorg voor een herkenbare positie van de raad en de raadsgriffie voor onder meer burgers, instellingen en de gemeentelijke organisatie;
• Draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, zoals dorps- en wijkbezoeken, inspraakavonden en dergelijke;
• Onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de lokale samenleving, bedrijven, instellingen, media en burgers;
• Behartigt belangen van de raad in de regionale samenwerking.

Leidinggeven aan de griffie.

Wat vragen we?

Als je belangstelling hebt voor deze functie dan moet je bekend zijn met politieke processen. Het liefst binnen een gemeentelijke werkomgeving. Ben je (adjunct)griffier, dan is dat een pré. Je kent de geschreven en ongeschreven regels van het spel en gaat ervan uit dat ze er zijn om nuttig toegepast te worden. Daarnaast vind je het leuk om te improviseren en initiatieven te nemen.
Je wilt afgerekend worden op resultaten. Dat is wel eens flink aanpoten, maar je laat je niet zo gauw van de wijs brengen. Je voelt aan wat politiek van belang is en communiceert daar met de raadsleden, college en ambtelijke organisatie over. En dat is niet eenzijdig, want men zoekt je graag op omdat je ervoor open staat. Je bent enthousiast over bestuurlijke en democratische vernieuwing en daar heb je wel wat over te melden.
Als er nu allerlei bellen bij je gaan rinkelen dan moet je schrijven!

Wat bieden we?

Inschaling vindt, afhankelijk van opleiding en ervaring, plaats in schaal 13 (aanloop) of 14 van de CAR-UWO (max. € 6413,- bruto per maand bij een volledig dienstverband). We hanteren een functiebeschrijving die is vastgesteld door de huidige drie gemeenteraden. De formele functiebeschrijving en –waardering vindt plaats bij de nieuwe gemeente. Tot 1 januari 2019 is de gemeenteraad van Leerdam formeel werkgever. Er is tot 1 januari 2019 een werkgeverscommissie, samengesteld uit raadsleden van de huidige drie gemeenten. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden draagt in januari 2019 zorg voor definitieve benoeming.

Informatie en sollicitatie

Een informatiepakket over de functie en de gemeente(n) is aan te vragen door een mailtje te sturen naar de griffier van Leerdam, dhr. Balth de Winter, b.de.winter@leerdam.nl.
Sollicitaties met CV zien wij graag uiterlijk 30 november 2017 tegemoet. Dat mag via hetzelfde e-mailadres. Heel prettig vinden we een schriftelijke sollicitatie via Selectiecommissie Griffier Vijfheerenlanden, p/a Griffie gemeente Leerdam, postbus 15, 4140 AA Leerdam.

De eerste gesprekken vinden plaats op donderdagavond 14 december in Vianen.

Verdere vragen over de vacature zijn te stellen aan dhr. Dico Baars, voorzitter van de intergemeentelijke raadswerkgroep Bestuur en Organisatie, tel. 06-484 670 62.

Ten slotte:

• Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.
• Voor aanstelling in deze functie is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.
• Deze functie wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.