Noodopvang Vianen

Op 27 februari 2024 opende de noodopvanglocatie aan de Lage Biezenweg 1 in Vianen de deuren voor de duur van maximaal vijf jaar. Inmiddels biedt deze locatie onderdak aan 100 asielzoekers.

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de gemeente werken nauw samen op het gebied van integratie, het participeren van de vluchtelingen naar werk en de impact van de locatie op de omgeving.

In gesprek

Met de omgeving zijn en blijven wij in gesprek. Vragen, zorgen of opmerkingen worden besproken in een kerngroep. Deze groep bestaat een uit aantal ondernemers en buren uit de directe omgeving. De groep komt regelmatig bij elkaar.

Wij informeren de overige ondernemers door gebruik te maken van de digitale nieuwsbrief van de BIZ. Daarnaast maken we gebruik van de bestaande overlegstructuur tussen de sportverenigingen en de bewonersorganisatie en de gemeente.

Er vinden ook individuele gesprekken plaats met ondernemers en inwoners die hier behoefte aan hebben.

Zo blijven we met elkaar zoeken naar knelpunten, oplossingen, verduidelijken we zaken die daarom vragen en vinden we kansen voor de toekomst. Want wij willen een veilige plek bieden aan hen die dat nodig hebben, maar staan ook voor een prettige, veilige en plezierige werkomgeving voor onze ondernemers en bovenal een prettige woonomgeving voor onze inwoners.

Vragen

Vragen kunt u ook altijd stellen via noodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Veel gestelde vragen

Lees voor u ons mailt onze pagina Veel gestelde vragen over Noodopvang Vianen door. Misschien staat hier het antwoord op uw vraag.

Gespreksverslag 31 oktober 2023

Aanwezigen:

Shalandra Hitipeuw (wethouder), Gordon van Wijk (projectleider), Marco van der Straten (locatiemanager), Martine Arents (projectmanager) allen gemeente VHL
Mark Fiselier, Merijn Korsten, Erik Lubbers, Jaap Voorhuis, Kees Dompelaar en zoon, Jose Zieleman en partner.

Introductie en doel avond

De wethouder geeft een korte toelichting op het doel van de avond. De gemeente wil in gesprek met elkaar over de beoogde opvang voor vluchtelingen op de locatie Lage Biezenweg 1 te Vianen. Ze nodigt de aanwezigen uit vragen te stellen, zorgen te benoemen en elkaar te informeren. De opvattingen en inzichten van mensen over dit onderwerp verschillen scherp. De wethouder geeft aan dat alle meningen en opvattingen gedeeld mogen worden waarbij we het respect voor elkaar niet willen verliezen.

Voorstelrondje

De aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor.

Toelichting van het plan

De projectleider geeft een korte toelichting op het plan. Hij vertelt dat de geschiktheid en beschikbaarheid van het gebouw en de toestemming van de huurder aan het besluit op deze locatie een opvang te maken ten grondslag lagen.

Op dit moment loopt het proces voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de duur van 5 jaar. De werkzaamheden starten op 1 november 2023. Het werk start met het slopen en voorbereiden van het pand op de verbouwing. De opvang wordt ingericht voor maximaal 100 personen voor de duur van 5 jaar. Het streven is de opvang op 1 maart 2024 te openen.

De gemeente Vijfheerenlanden wil graag grip houden op het proces en vooral de communicatie. Het is belangrijk dat ondernemers en omwonenden rechtstreeks bij de gemeente terecht kunnen voor vragen en meldingen. Daarom is er binnen de locatie een locatiemanager vanuit de gemeente.

Samenstelling groep

De gemeente werkt samen met COA. Binnen deze samenwerking is overleg over het plaatsen van mensen die kansrijk zijn om statushouder te worden. Zo behouden we deze mensen voor onze gemeente.

Op de locatie is geen ruimte voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en veiligelanders. Veroorzaken mensen overlast, dan is het beleid erop gericht de mensen van de locatie te verwijderen. Het is belangrijk voor de omgeving dit te weten, maar is ook belangrijk voor de groep op de locatie. De vluchtelingen willen graag een status krijgen, hierbij hoort het niet veroorzaken van overlast. Het is dus in hun belang zich te houden aan gedragsregels en huisregels van COA.

De gemeente Vijfheerenlanden vangt in Kedichem een groep asielzoekers op. Eerder verbleef deze groep in Lexmond. De groep is afkomstig uit Syrië, Turkije en Afrika. De huidige samenstelling van de groep bestaat uit 10 vrouwen en 48 mannen in de leeftijd 18-50 jaar. De gemeente wil voor deze groep vervolgopvang in Vianen aan bieden. De groep wordt aangevuld tot 100 personen (42 nieuwe asielzoekers). De huidige groep heeft grotendeels werk en laat goed gedrag zien en weet zich een weg te vinden in onze omgeving. Hiermee fungeert de groep als het ware als ambassadeurs, waarbij de gemeente de ingezette lijn uit Lexmond en Kedichem kan voortzetten. De ambassadeurs kunnen als voorbeeld ingezet worden voor de nieuwe vluchtelingen die in Vianen zullen worden geplaatst.

De locatie aan de Lage Biezenweg is niet geschikt voor de opvang van kinderen.

Veiligheid

Wat wordt de dagbesteding van een vluchteling?

De locatiemanager van de opvang in Kedichem geeft een toelichting. De gemeente in samenwerking met COA willen inzetten op dagbesteding, taallessen, sport en een creatieve invulling. Er is veel aandacht voor het werkfit krijgen van deze groep. De ervaring leert dat verveling wordt voorkomen wanneer er betaald werk is. Een van de aanwezigen erkent dat er een vraag is naar arbeidskrachten op het terrein zelf. Hierdoor kan er sprake zijn van een win-win situatie. Ervaringen in Lexmond en Kedichem leert dat met een goed gevuld dagbestedingsprogramma het rondhangen in omgeving niet of nauwelijks aan de orde is. De vluchtelingen registeren zich bij het verlaten en weer binnenstappen op de locatie. De locatiemanager staat in nauw contact met handhaving en politie.

Is er bij calamiteiten iemand bereikbaar en beschikbaar?

De gemeente geeft aan dat toezicht en handhaving wordt uitgebreid. In goed gezamenlijk overleg zullen afschalen wanneer het kan waarbij de mogelijkheid tot opschalen altijd blijft. Op de locatie is standaard beveiliging aanwezig. Daarnaast is de projectleider aanspreekpunt wanneer er zorgen zijn. Meldingen worden zo snel mogelijk opgepakt. De projectleider is 24/7 beschikbaar voor meldingen.
Securitas, een partner van de BIZ kan eventueel op kosten van de gemeente extra ingezet worden in de omgeving. De gemeente haakt zo bij bestaande afspraken en processen aan. Een van de zaken die een samen te stellen kerngroep bepaalt samen met gemeente, kan bijvoorbeeld zijn het al dan niet af- of opschalen van de beveiliging.

Verzoek tot het plaatsen van extra hekwerken

Er wordt gevraagd het hekwerk bij Lage Biezenweg 5 terug te plaatsen. De haalbaarheid van dit voorstel wordt nader onderzocht vanuit de gemeente.

Is er een belofte te maken dat bij escalatie er drastische maatregelen (sluiting) kunnen worden genomen?
De projectleider nodigt de aanwezigen uit deel te nemen aan de kerngroep. Deze groep blijft in gesprek met de gemeente over meldingen, zorgen en voortgang. Door dit structurele overleg en het adequaat oppakken van meldingen en vragen willen we voorkomen dat escalatie dreigt. Op basis van de meldingen en zorgen maken we met elkaar afspraken en stellen we deadlines. De gemeente Vijfheerenlanden wil een prettige gemeente zijn voor al haar bewoners inclusief de tijdelijke bewoners vanuit de opvanglocatie.

Groenstrook

Het advies om groenstrook/pad naast het kanaal op te schonen wordt gegeven. In de huidige situatie is daar al overlast van hangjeugd en gebruik van verboden middelen. Ook het deel onder de brug vraagt aandacht. Ook dit is een voorbeeld van zaken die in de kerngroep aan de orde kunnen komen en een opvolging krijgen.

Komt er een hek om het pand?

Het pand is een opvanglocatie, een woonplaats voor mensen. Er worden geen hekken geplaatst rondom het pand.

Dagbesteding / werk

De projectleider geeft aan dat er op korte termijn een overleg plaatsvindt met de sportverenigingen. Tijdens dit overleg is ruimte voor de zorgen en vragen maar willen we ook kijken wat de mogelijkheden zijn voor sport en ontspanning. Het beeld dat we als gemeente aan de vluchtelingen mee willen geven, en hebben gegeven in Lexmond en Kedichem, is dat er veel kan in onze gemeente maar dat daar eigen inzet voor nodig is in gedrag en ontwikkeling op het gebied van taal en werk. Goede inzet wil de gemeente belonen door zich richting COA in te spannen om deze mensen als statushouders voor Vijfheerenlanden te behouden.

De inzet van vrijwilligers op de locatie Vianen zal minder zijn. De taken pakt COA op en brengt deze onder bij professionele partijen.

Voor vervoer zijn de vluchtelingen afhankelijk van de benenwagen of de fiets. Een enkeling zal gebruik maken van het openbaar vervoer.

De gemeente zoekt een nader te bepalen locatie voor de fietsenstalling. Zo voorkomen we dat de fietsen gaan rondslingeren. Dit zou afbreuk doen aan het imago van deze A-locatie.

Een asielzoeker kan gaan werken als er een tewerkstellingsvergunning (TWV) is afgegeven door het UWV. Voorwaarde hierbij is dat er een BSN-nummer is afgegeven. Wanneer de aanvraag voor een verblijfsvergunning minimaal 26 weken in behandeling is, mag de asielzoeker 24 weken aaneengesloten werken. Statushouders kunnen onbeperkt werken.

Vragen rondom vergunning proces

De projectleider geeft een toelichting op het proces van de omgevingsvergunning. Zoals bij alle besluiten die ons college neemt staat de mogelijkheid tot het maken van bezwaar open.

Vragen eigen onderneming-pand

De locatie heeft geen buitenruimte. Bij de aanwezigen zijn er zorgen om de beeldvorming richting de bedrijfspanden. Waar verblijven de mensen? Welk beeld roept dit op? Wat is de praktijk? De gemeente geeft aan dat de vluchtelingen net als ieder ander gebruik mogen maken van de openbare ruimte. Het is natuurlijk niet toegestaan gebruik te maken van particulier terrein. Vanuit de locatie is aandacht voor deze zorg, in overleg met locatiemanager en de asielzoekers.

De gemeente heeft oog voor de omgeving, de inwoners en de locatie. In het handelen weegt de gemeente alle belangen mee.

Ondernemers maken zich zorgen over verhuurbaarheid en waardedaling van hun panden. Cijfers hierover zijn niet bekend. Natuurlijk wil de gemeente hier het gesprek over aangaan. Tijdens dit gesprek kunnen vragen aan de orde komen als: Zijn omliggende panden slechter te verhuren? Is er nog aan personeel te komen met een AZC naast de deur? Door met elkaar in gesprek te blijven kunnen we meldingen, zorgen en vragen goed blijven monitoren en meenemen in kerngroep. Een van de ondernemers kondigt een formeel schrijven hierover aan.

Het is belangrijk dat de buitenruimte netheid uitstraalt en geen negatief beeld voor de omgeving afgeeft.

Vragen / zorgen rondom ontbreken buitenruimte

De buitenruimte is beperkt. De aanwezigen vragen wat de gemeente gaat en kan doen om de bewoners te vermaken. Waar gaan de asielzoekers heen als ze naar buiten willen? De gemeente zal de buitenruimte om het pand op een nette manier invullen, de parkeerplaatsen vallen binnen de huurovereenkomst. De toekomstige kerngroepleden worden uitgenodigd hierover mee te denken. Een deel van de parkeerplaatsen is nodig voor de medewerkers van de locatie, naar verwachting gaat dit om ongeveer 10 plaatsen.

De ondernemers stellen duidelijk dat de omgeving geen overlast duldt. De projectleider geeft aan dat de gemeente dezelfde wens heeft. Ook de gemeente wil geen overlast en zal hier extra waakzaam op zijn. De gemeente is laagdrempelig benaderbaar waar het het doen van meldingen betreft. De meldingen worden direct opgenomen en er worden acties aan verbonden waarover we via korte lijnen een terugkoppeling geven. De gemeente overlegt ook structureel met politie, Veiligheidsregio, team op locatie en handhaving waarbinnen de opvang extra aandacht krijgt. Is er acuut gevaar? Bel 112.

Uitnodiging kerngroep / locatie bezoek

De gemeente vangt 58 asielzoekers op in Kedichem en is hier in nauw contact met een kerngroep uit het dorp. De aanwezigen zijn van harte uitgenodigd hier een kijkje te nemen en het gesprek aan te gaan met de kerngroep daar.

Na de opening van de locatie aan de Lage Biezenweg nodigt de gemeente de omgeving uit voor een rondleiding door het gebouw.

De projectleider vraagt de aanwezigen na te denken over de leden van de kerngroep. Leden kunnen zich melden bij de projectleider.

Dankwoord door wethouder

De wethouder dankt de aanwezigen voor het constructieve gesprek en het respect voor elkaar. Ze begrijpt de zorgen die er leven, maar benadrukt dat de gemeente een veilige plek wil bieden aan hen die dat nodig hebben maar ook staan voor een prettige en veilige woon- en werkomgeving voor onze inwoners en ondernemers. Ze roept op met elkaar in gesprek te blijven.

Raadsinformatiebrieven

11 juli 2023: RIB inzake Crisisnoodopvanglocatie Lage Biezenweg 1 te Vianen (Deze link gaat naar een externe website).