Bedrijf beginnen

Heeft u plannen om een bedrijf op te starten of wilt u gaan uitbreiden? Houdt u dan rekening met eventuele benodigde vergunningen en andere verplichtingen voor ondernemers. Bekijk eerst eens het stappenplan van het Ondernemersplein (Deze link gaat naar een externe website).

Voor informatie over verplichtingen, vergunningen en vestigingseisen kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel (Deze link gaat naar een externe website) (KvK)

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het ondernemersloket van de gemeente Vijfheerenlanden. Bijvoorbeeld bij vragen over vergunningen.

Garantiefonds startende ondernemers

Startende ondernemers hebben vaak moeite met het verkrijgen van een krediet van de bank om hun ondernemingsplan te realiseren. Om banken over de streep te trekken toch krediet te verstrekken heeft de gemeente Vijfheerenlanden een garantiefonds voor startende ondernemers ingesteld. Het fonds dekt een deel van het risico af dat banken lopen bij het verstrekken van een lening. Daardoor zullen banken sneller bereid zijn om een lening te verstrekken. Zo helpt de gemeente (door)startende kleine zelfstandigen de financiering van hun onderneming rond te krijgen.

Hoe werkt het fonds?

 • De regeling wordt in regie uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de gemeente geen leningen verstrekt, maar borg staat voor de nakoming van de verplichting tot afbetaling van door banken te verstrekken leningen. Met de kredietverstrekkende instelling wordt daartoe per geval een overeenkomst van borgtocht gesloten conform artikel 7:850 van het Burgerlijk wetboek.
 • De voorwaarden en condities voor verstrekking van de lening zijn aan de kredietverstrekker.
 • De gemeente staat borg voor maximaal 50% van een bankfinanciering tot een maximumbedrag van € 25.000,00 per bedrijf of een bedrag gelijk aan de inbreng van eigen geldmiddelen tot maximaal € 25.000,00.
 • De totale som van de borgtochtverplichtingen mag de omvang van het fonds niet overschrijden.
 • De lening onder borgstelling kent een maximale looptijd van vijf jaar en wordt lineair afgelost.
 • De gemeente staat alleen borg voor de hoofdsom.
 • De schuldenaar is voor het aangaan van de borgstelling € 250,00 aan administratiekosten verschuldigd.

Welke voorwaarden gelden er om gebruik te kunnen maken van het fonds?

 • Het fonds is ingesteld voor ondernemers die een bedrijf willen (door)starten in de gemeente Vijfheerenlanden.
 • Ondernemers in de zin van de regeling zijn natuurlijke personen, die niet langer dan drie jaar als ondernemer zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hoe kunnen ondernemers van de regeling gebruikmaken?

 • Een lening onder borgtocht kan worden aangegaan met elke door de Nederlandsche Bank toegelaten financiële instelling, die aan een (door)startende ondernemer in de zin van deze regeling een financiering mag verstrekken.
 • De garantieregeling is een overeenkomst tussen de bank en gemeente. Voor een kredietaanvraag kunt u zich tot uw bank wenden. Als uw bank een gemeentelijke borgstelling nodig vindt dan wordt dit door bank en gemeente verder afgehandeld.