Begraven of cremeren

Heeft u een vraag als inwoner of als nabestaande? Dan kunt u bellen naar 088-599 7000 of mailen naar info@vijfheerenlanden.nl.

Uw uitvaartondernemer regelt meestal alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

Toestemming vragen voor begraven of cremeren

 • Aangifte doen van overlijden
 • Zorgen voor een kist voor de begrafenis
 • Zorgen voor een graf op een begraafplaats
 • Zorgen voor een urn voor de crematie
 • Uitstel vragen voor begrafenis of crematie

De overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd zijn.

Als nabestaande kunt u zelf het volgende bij de gemeente regelen:

 • Het verstrooien van as op de begraafplaats
 • Het plaatsen van een urn in een urnennis, urnengraf of laten bijzetten in of op een particulier graf

Begraafplaatsen

De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van 19 algemene begraafplaatsen. Een overzicht hiervan vindt u in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2020 (Deze link gaat naar een externe website). Er zijn drie andere begraafplaatsen die niet door de gemeente beheerd worden:

 • De Rooms Katholieke begraafplaats Everdingen (informatie via het kerkbestuur in Everdingen)
 • Joodse begraafplaats in Vianen
 • De begraafplaats in Oosterwijk (informatie via de Nederlands Hervormde Kerk)

Artikel 27. Vervallen grafrecht

 1. Het grafrecht vervalt:
  1. door het verlopen van de termijn waarvoor het recht is verleend;
  2. indien de rechthebbende schriftelijk afstand doet van het recht;
  3. indien de begraafplaats wordt opgeheven.
 2. Het college kan de grafrechten vervallen verklaren:
  1. indien de betaling van de rechten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht – ondanks een aanmaning – niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;
  2. indien de rechthebbende – ondanks een aanmaning – in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;
  3. indien de rechthebbende van een particulier graf is overleden en het recht niet binnen de in artikel 17, lid 3 gestelde termijn is overgeschreven;
  4. indien de rechthebbende niet kan worden opgespoord.
 3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c en in het tweede lid vindt geen terugbetaling plaats van (een deel van) de betaalde rechten.
 4. Indien de rechthebbende een rechtspersoon is, vervalt het recht op een particulier graf bij ontbinding van die rechtspersoon of bij verlies van rechtspersoonlijkheid.
 5. Het college kan bij uitzonderingsgevallen afwijken van het gestelde in dit artikel.

Informatie voor uitvaartondernemers

 • Een reservering kunt u vastleggen via de webagenda (Deze link gaat naar een externe website). Centric heeft ook een Begraafplaatsagenda-app waarmee u eenvoudig en snel een reservering kunt vastleggen.
 • Geef bij een reservering direct aan of het een nieuw graf of een bijzetting betreft.
 • Heeft u nog geen inloggegevens voor de webagenda? Bel dan naar het nummer 06 - 5232 0883. De dienstdoende begraafplaatsmedewerker helpt u dan verder. Ook na kantoortijden en in het weekend kunt u dit nummer bellen.
 • Een reservering bestaat uit een blok van drie uren.
 • Starttijd van de reservering is het tijdstip dat de uitvaart plaats vindt.
 • Laatst mogelijke tijdstip van begraven is 15.00 uur.

 • Begraven op zaterdag en op werkdagen na 15.00 uur valt onder begraven op buitengewone tijd. In de tarieventabel vindt u de hiervoor geldende tarief.
 • Uw reservering is pas definitief wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen. De gemeente verzorgt de begrafenissen in de voormalige oud gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen. De drie gebieden hebben hun eigen aanvraagformulier.
 • Dit aanvraagformulier kunt u e-mailen naar contact.begraafplaats@vijfheerenlanden.nl.
 • Wilt u een reservering maken op een tijdstip dat er al een reservering is gemaakt? Neem dan contact op met de begraafplaatsmedewerker om de mogelijkheden te bespreken.
 • Heeft u nog geen reservering gemaakt, maar wel definitieve afspraken rondom de uitvaart gemaakt op een tijdstip dat er al een reservering staat? Dan is het mogelijk dat we een externe uitvoerder moeten inschakelen om uw uitvaart door te laten gaan. Deze extra kosten zal de externe uitvoerder direct bij u in rekening brengen.
 • Moet het graf vooraf aan een begrafenis geschud worden? Meld dit direct aan de begraafplaats medewerker.
 • Wanneer de begrafenis een bijzetting betreft, dan moet u direct opdracht aan een steenhouwerij geven om het bestaande grafmonument te verwijderen

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven op onze begraafplaatsen. Zoals bijvoorbeeld een particulier graf, algemeen graf, kinder- foetusgraf, urnengraf of urnenzuil. Ook is het mogelijk om as op de begraafplaats te verstrooien.
Verschil tussen een algemeen graf en particulier graf.

 • In een algemeen graf worden twee willekeurige overledenen, die vlak na elkaar overleden zijn, begraven. Het grafrecht bij algemene graven verloopt na 10 jaar en is niet te verlengen. De gemeente blijft de rechthebbende
 • Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 of 30 jaar. Hierin kunnen maximaal 2 overledenen en 2 asbussen begraven worden. De rechthebbende kan deze termijn telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

Rechthebbende

De rechthebbende

 • krijgt dan het grafrecht
 • is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit graf
 • is als enige bevoegd om beslissingen omtrent het graf te nemen
 • is de enige persoon met wie de gemeente afspraken maakt
 • wordt het aanspraakpunt voor de gemeente
 • verplicht zich ook om alle kosten te dragen

Overlijden rechthebbende

Wanneer een rechthebbende overlijdt, moet binnen één jaar na het overlijden het grafrecht overgeboekt worden naar een nieuwe rechthebbende. Meer informatie hierover vindt u in artikel 17 lid 3, 4 en 5 van de Beheersverordening begraafplaatsen Vijfheerenlanden 2020 (Deze link gaat naar een externe website).

Termijn grafrecht

Heeft u een graf in één van de kernen van de gemeente? Dan ontvangt u ongeveer een jaar voordat het grafrecht afloopt een brief van ons met de vraag of u het graf grafrecht wel of niet wilt verlengen.

Kosten overboeken grafrecht

Het tarief (= leges) voor het overboeken van het grafrecht bedraagt € 14,00.
Tarief 2024

Grafmonument

De aanvraag voor een vergunning van een grafmonument wordt door de steenhouwerij voor u geregeld.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een grafmonument kan de steenhouder gebruik maken van het aanvraagformulier vergunning grafmonument. Dit formulier is van toepassing voor alle begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden. Het formulier is op te vragen via contact.begraafplaats@vijfheerenlanden.nl.

Let wel op dat duidelijk aangegeven wordt om welke begraafplaats het gaat. Hieronder staan de maximale afmetingen vermeld van de monumenten voor de verschillenden begraafplaatsen en de verschillende soorten graven.

De vergunning en de factuur worden naar de rechthebbende van het graf gestuurd. Heeft u nog vragen, neem dan contact met de gemeente op.

Afmetingen gedenktekens
Soort graf Stad of dorp Positie Breedte cm Hoogte cm Lengte cm Dikte cm
Voormalige gemeente Vianen
Particulier graf Vianen Staand 100 10 15
Particulier graf Vianen Liggend 100 200 35*
Algemeen graf Vianen Liggend 100 55 100 10*
Particulier urnengraf Vianen Liggend 100 55 100 10*
Historische grafkelder Vianen Max. gelijk aan de afmetingen van betreffende grafkelder 100 35*
Particulier graf Everdingen, Hagestein en Zijderveld Staand 80 100 15
Particulier graf Everdingen, Hagestein en Zijderveld Liggend 80 185 35*
Algemeen graf Everdingen, Hagestein en Zijderveld Liggend 80 55 90 10*
Voormalige gemeente Leerdam
Particulier graf 80 100 180 15*
Particulier kindergraf 80 100 150 15*
Grafkelder Max. gelijk aan de afmetingen van betreffende grafkelder 100 15*
Algemeen graf 80 55 50 15*
Voormalige gemeente Zederik
Particulier graf 95 90 190 15*
Particulier kindergraf 70 80 100 15*
Grafkelder 95 90 190 15*

Algemeen graf

95

55 90 15*

* boven maaiveld

Facturen

Facturen voor begrafenissen en vergunningen worden naar de rechthebbende gestuurd.

Neem contact op met de afdeling Begraven als uw vragen heeft over:

 • de kosten van een gemeentelijke uitvaart
 • de kosten voor een vergunning
 • de kosten en mogelijkheden voor het verlengen van het grafrecht
 • de kosten en mogelijkheden voor het algemeen onderhoud

Heeft u vragen over betalingen, de wijze van betalen of een ander vraag. Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen.

Nieuw als uitvaartondernemer in Vijfheerenlanden?

De gemeente verzorgt de begrafenissen in de volgende locaties:

 • Broekseweg te Ameide
 • J.W. van Puttestraat te Ameide
 • Kweldam / Kerkstraat te Everdingen
 • Dorpstraat / Vosstraat te Hagestein
 • Hei- en Boeicopseweg te Hei- en Boeicop
 • Cornelis Verheuvelstraat te Kedichem
 • Dorpsweg te Leerbroek
 • Kerkweg te Leerbroek
 • Lingedijk te Leerdam
 • Tiendweg te Leerdam
 • Kortenhoevenseweg te Lexmond
 • Burggraaf te Meerkerk
 • Kerkstraat te Meerkerk
 • Kerkstraat te Nieuwland
 • Dorpstraat te Schoonrewoerd
 • Overheicop te Schoonrewoerd
 • Lekdijk te Tienhoven aan de Lek
 • Sparrendreef te Vianen
 • Dorpsweg / Kerkweg te Zijderveld

Een reservering kunt u vastleggen via de webagenda (Deze link gaat naar een externe website).
Met de ondernemersnaam: 'Gastgebruiker gemeente Vijfheerenlanden' kunt u een reservering maken.

Als u belt naar 06 - 5232 0883 krijgt u van de begraafplaatsbeheerder de inloggegevens om een reservering te maken. Wij zijn 24/7 bereikbaar. Ook in de weekenden.

Let op dat u bij het bevestigen van de afspraak in de cc uw eigen e-mailadres invult. Binnen 24 uur e-mailen wij u het aanvraagformulier.

Al onze verordeningen vindt u onderaan de pagina.

Geen geld om een begrafenis te kunnen betalen?

Soms krijgen we de vraag dat een familie niet het geld heeft om een begrafenis te betalen. De familie gaat er vanuit dat de gemeente dan de begrafenis betaald.
Helaas is dat een groot misverstand. De gemeente moet wel de mogelijkheid om te kunnen begraven bieden, maar hoeft niet de kosten van een begrafenis betalen. Hiervoor is de familie zelf verantwoordelijk.

Het is daarom mogelijk om in een algemeen graf begraven te worden. De kosten van een algemeen graf zijn vele malen lager dan van een particulier graf.
In een algemeen graf worden twee willekeurige overledenen, die vlak na elkaar overleden zijn, begraven. Het grafrecht verloopt na 10 jaar en is niet te verlengen. De gemeente blijft de rechthebbende van het graf. Het is wel mogelijk om na die 10 jaar de stoffelijke resten te herbegraven in een particulier graf of te laten cremeren.
Voor de exacte kosten kunt u contact opnemen met team begraven via 088 - 599 7000.

Als de kosten voor een algemeen graf te hoog is, kunt u contact opnemen met de AVRES (Deze link gaat naar een externe website) en bespreken hoe zij u kunnen helpen. Zij zijn ook bereikbaar via info@avres.nl of 0183 - 650 200. Hieronder alvast de regels die de AVRES hanteert:

Kosten uitvaart

Het uitgangspunt is dat iedereen tijdens zijn leven kan zorgen voor voldoende vermogen of een verzekering voor de kosten van zijn uitvaart. Helaas gebeurt dit in de praktijk niet altijd en dan zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor deze kosten. Nabestaanden kunnen hiervoor bijzondere bijstand aanvragen in hun eigen woongemeente als ze zelf niet over voldoende middelen beschikken.

Uitvaartkosten (begrafenis of crematie)

Het uitgangspunt is dat iedereen tijdens zijn leven heeft gezorgd voor hetzij een verzekering voor de kosten van een begrafenis, hetzij voor voldoende vermogen om dit te betalen (erfenis). Dat gebeurt in de praktijk niet altijd. In dat geval zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Wie zijn aandeel in de kosten van de uitvaart niet kan betalen, kan hiervoor bijzondere bijstand (artikel 35 PW) aanvragen. Het zijn dus de nabestaanden die bijzondere bijstand kunnen aanvragen!

Wie zijn verantwoordelijk voor de kosten?

Als de overledene een testament heeft, dan bepaalt het testament wie erfgenaam is. En de erfgenamen zijn aansprakelijk voor de uitvaartkosten. Is er geen testament? Dan gelden de bepalingen over erfrecht uit het Burgerlijk Wetboek (titel 2 van Boek 4). In eerste instantie zijn dan de achterblijvende echtgenoot (of geregistreerde partner) en de kinderen erfgenamen. Zijn deze er niet, dan zijn vervolgens erfgenaam:

 • de ouders en broers en zussen van de overledene
 • de grootouders van de overledene
 • de overgrootouders van de overledene

Neven en nichten kunnen door plaatsvervulling, van hun overleden ouders, erfgenaam zijn. Familie kan erfgenaam zijn tot in de zesde graad. Alleen de bloedlijn telt, dus aanverwanten zijn geen erfgenaam. De uitvaartondernemer zal altijd de opdrachtgever aanspreken op betaling van de rekening. Is de opdrachtgever geen erfgenaam, dan kan hij de kosten verhalen op de nalatenschap, en daarmee op de erfgenamen. Is er sprake van meerdere personen of opdrachtgevers, dan is ieder slechts voor een evenredig deel aansprakelijk.

Bijzondere bijstand voor eigen deel

Hebben de nabestaanden onvoldoende middelen om deze kosten te betalen, dan kan men voor het eigen (evenredige) deel een verzoek om bijzondere bijstand indienen in de eigen woongemeente.

Richtprijzen

Voor het verlenen van bijzondere bijstand voor begrafeniskosten bestaat een overzicht van richtprijzen. Voor de kosten van een uitvaart kunnen de kosten tot maximaal € 6.400,– als noodzakelijke kosten in aanmerking worden genomen.
Verzekeringsuitkeringen moeten op deze kosten in mindering gebracht worden.
Er kan wel bijzondere bijstand worden verstrekt voor een algemeen graf en niet voor een particulier graf in.
Alleen noodzakelijke kosten komen in aanmerking. Dat wil zeggen kosten voor een sobere uitvaart. Bijzondere bijstand voor kosten als huur muziekinstallatie, lunches, advertentie etc. worden niet vergoed.
Als er sprake is van het overlijden van een partner wordt ook met het bezit van spaargelden (inclusief het vrij te laten vermogen) volledig rekening gehouden. Als het gaat om een andere nabestaande wordt geen rekening gehouden met spaargelden binnen het vrij te laten vermogen.

Lijkbezorging in het buitenland

Er is in beginsel geen recht op bijzondere bijstand voor begrafeniskosten in het buitenland. De kosten tot aan de grens kunnen eventueel wel vergoed worden.

Ruimen algemene graven Lexmond

Van algemene graven eindigt het gebruiksrecht vanzelf na 10 jaar. In het najaar van 2023 worden de algemene graven in Lexmond geruimd. Ruimen algemene graven begraafplaats Lexmond (Deze link gaat naar een externe website)

Ruimen particuliere graven Lexmond

In het najaar van 2023 worden particuliere graven in Lexmond geruimd. Van deze graven is afstand gedaan. De familie/ nabestaanden waarvan de contactgegevens bij ons bekend zijn, zijn al geïnformeerd over deze ruiming. Ruimen particuliere graven begraafplaats Lexmond (Deze link gaat naar een externe website)

Regelgeving

De regels omtrent begraven in de gemeente Vijfheerenlanden vindt u in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Vijfheerenlanden 2020 (Deze link gaat naar een externe website)

De nadere regels omtrent het begraven, onderhoud en het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van grafmonument vindt u in het Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020 (Deze link gaat naar een externe website)

De tarieven voor begraven, verlengen van het grafrecht enzovoort vindt u in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024 (Deze link gaat naar een externe website).