Begroting 2023

Samen zijn wij Vijfheerenlanden - betrokken en betrouwbaar

We hebben grote opgaven op het gebied van wonen, werken, duurzaamheid, vitale landbouw en omzien naar elkaar. In deze ‘Begroting in één oogopslag’ ziet u hoe wij deze opgaven in de komende jaren voor ons zien. Het geeft een beeld van de geschatte inkomsten en uitgaven van de gemeente Vijfheerenlanden. De Programmabegroting 2023-2026 (Deze link gaat naar een externe website) is sluitend en draagt bij aan een financieel sterker Vijfheerenlanden.

Bestuur, Dienstverlening en Organisatie

Wijk- en dorpsgericht werken is de norm. We respecteren de verschillen tussen alle dorpen en wijken en sluiten onze dienstverlening aan op de behoefte van onze inwoners en ondernemers.

Beheer en gebruik openbare Ruimte

We werken aan een veilig en prettig wonen werkklimaat voor onze inwoners en ondernemers. We zorgen voor een openbare ruimte die veilig, groen en leefbaar is, zonder achterstallig onderhoud en met een toekomstgericht beheer.

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Ruimtelijke Ontwikkeling

We bouwen, duurzaam en met oog voor de grote landschappelijke waarden in alle steden en dorpen. We gaan klimaatverandering tegen en zorgen ervoor dat iedereen beschikt over voldoende schone energie. Een gezonde lokale economie is van belang voor het welzijn en welbevinden van onze ondernemers én inwoners. We willen samen werken aan een buitengebied, waarin onder andere de agrariër zijn werk kan doen. Een buitengebied waar plek is voor recreatie, met voldoende ruimte voor de natuur en biodiversiteit en waar bereikbaarheid gewaarborgd is.

Ontplooiing

We vinden het essentieel voor de leefbaarheid dat er blijvend ruimte is voor ontmoeting. Verenigingen spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplaats en bij de sociale ontwikkeling van jongeren. We willen daarom de ontmoetingsfunctie in de dorpen en wijken passend faciliteren. We streven ernaar dat inwoners en bezoekers trots zijn op alles dat Vijfheerenlanden te bieden heeft en zich vanuit deze trots verbonden voelen met het gebied tussen Lek en Linge.

Financiën

We zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting zodat we financieel weerbaar zijn. We schuiven lasten niet door naar de toekomst en proberen de woonlasten voor inwoners laag te houden. De afgelopen jaren zijn onze tarieven – ten opzichte van andere gemeenten – minder hard gestegen. Naar verwachting komen de woonlasten in Vijfheerenlanden in 2023 uit onder het landelijk gemiddelde.

Inkomsten

Opbrengsten belangrijkste gemeentelijke heffingen
Onderwerp
Onroerendezaakbelasting (ozb) 13,9 miljoen
Afvalstoffenheffing 9,8 miljoen
Rioolheffing 5,6 miljoen
Overige belastingen 5,0 miljoen
Totaal 34,3 miljoen
Opbrengsten belangrijke rijksuitkeringen
Onderwerp
Algemene uitkering 103,8 miljoen
Uitkering voor werk en bijstand 11,6 miljoen
Overige rijksuitkeringen 29,4 miljoen
Totaal 119.3 miljoen

Uitgaven

Uitgaven
Onderdeel
Sociaal Domein 66,4 miljoen
Algemeene dekkingsmiddelen 29,8 miljoen
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Stedelijke Vernieuwing
21,3 miljoen
Volksgezondheid en Milieu 17,9 miljoen
Sport, Cultuur en Recreatie 15,1 miljoen
Onderwijs 9,3 miljoen
Verkeer, Vervoer en Waterstaat 9,1 miljoen
Veiligheid 6,8 miljoen
Bestuur en Ondersteuning 4,7 miljoen
Economie 1,5 miljoen
Totaal 181,9 miljoen

U kunt de hele begroting 2023 van de gemeente Vijfheerenlanden (digitaal) opvragen via info@vijfheerenlanden.nl.