Carbidschieten

Carbidschieten is toegestaan op 31 december, maar het is belangrijk dat dit veilig gebeurd.

We hebben de regels even kort op een rij gezet:

 • Carbidschieten mag alleen van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
 • Minimale leeftijd is 16 jaar.
 • De melkbussen mogen niet groter zijn dan 50 liter.
 • Er mogen geen (bus)deksels of soortgelijke projectielen worden gebruikt.
 • Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom.
 • Op een afstand van minimaal 75 meter van woonbebouwing.
 • Op een afstand van minimaal 300 meter van waar dieren worden gehouden.
 • Carbidschieten mag geen gevaar, schade of hinder opleveren voor personen of de omgeving.

Artikel 2:73a Carbidschieten

 1. Carbidschieten is verboden.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, buiten de bebouwde kom mits:
  1. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht. weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
  2. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter.
  3. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten, met uitzondering van de rechthebbende of eigenaar van een terrein zelf.
  4. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing.
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg.
   3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
   4. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
   5. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen.
  5. het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
  6. er geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten.
  7. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt.
  8. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.
  9. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden.
  10. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen.
  11. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen.
  12. toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen, teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen.
  13. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Lees hier meer over in de Algemene plaatselijke verordening Vijfheerenlanden 2023 (Deze link gaat naar een externe website) - Artikel 2:72a Carbidschieten.