Contact met de gemeenteraad

Wilt u onderwerpen onder de aandacht van de gemeenteraad brengen? Of wilt u uw mening kwijt over onderwerpen die spelen in onze gemeente? Dat kan door een brief te sturen aan de raad of door in te spreken tijdens een VHL Plein. Hieronder kunt u zich hiervoor aanmelden. Ook kunt u individuele raadsleden benaderen. Contactgegevens vindt u op de pagina van de gemeenteraadsleden (Deze link gaat naar een externe website).

Komt u er niet uit? Of twijfelt u over de beste manier om de gemeenteraad te bereiken? Neem contact op met de griffie, via 088 - 599 7000 of griffie@vijfheerenlanden.nl. wij denken graag met u mee.

Brief sturen aan de raad

Zijn er zaken die u onder de aandacht van raadsleden wilt brengen? In dat geval is het mogelijk een brief te sturen naar de raad. Dit kan het makkelijkst via het invullen van onderstaand formulier.
Overigens neemt de raad geen anoniem verzonden brieven in behandeling.

Wanneer uw brief of e-mail bij de griffie binnenkomt, ontvangt u een ontvangstbevestiging van de griffie. Vervolgens wordt een verwijzing naar uw brief op de lijst ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering geplaats. De raad vergadert een keer per maand op een donderdagavond. De lijst ingekomen stukken wordt de vrijdag voorafgaand aan de raadsvergadering gesloten. De nadien binnengekomen stukken worden geplaatst op de lijst van de daaropvolgende vergadering.

Wanneer u gebruik maakt van het formulier om uw brief te versturen, wordt u meteen gevraagd of u instemt met het openbaar maken van uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats). Wanneer u dat niet wilt, wordt uw brief in een afgeschermde omgeving geplaatst waarin uw brief alleen zichtbaar is voor de raadsleden.

Het is aan de raadsleden om te bepalen wat ze met uw brief doen. Soms nemen zij een brief voor kennisgeving aan. Maar uw brief kan ook door raadsleden worden betrokken in het politieke debat. In dat geval ontvangt u een bericht.

Een brief sturen aan de raad (DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Een brief sturen aan de raad (eHerkenning) (Deze link gaat naar een externe website)

Inspreken VHL-plein

Elke maand organiseert de gemeente Vijfheerenlanden het VHL plein. Het eerste agendapunt van deze bijeenkomst is altijd het inspreekuur. Als inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden (of als een in de gemeente belanghebbende persoon of rechtspersoon) bent u van harte welkom om in te spreken op het inspreekuur. Uw inspraak kan gaan over onderwerpen die op de agenda (van de komende raadscyclus) staan, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan en die u onder de aandacht van de gemeenteraad wil brengen.

Aan het inspreken zijn aantal spelregels verbonden:

 1. Insprekers kunnen zich melden tot uiterlijk 5 minuten voor aanvang van het VHL-plein.
 2. Het is niet mogelijk om het woord te voeren over:
  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
  • een besluit van het gemeentebestuur dat valt onder de werking van de Tijdelijke Referendumwet
 3. Na het inspreken is er voor de raads- en commissieleden gelegenheid om korte, verhelderende vragen te stellen. Ook is er ruimte om op informele wijze met raads- en commissieleden door te praten over het aangekaarte onderwerp. Tijdens het VHL-plein is er geen ruimte voor discussie of debat over het door u ingebrachte onderwerp.
 4. De vergadering is openbaar, maar er worden geen opnames gemaakt. Om uw inspreekbijdrage openbaar te maken, kunt u deze op papier (aan de voorzitter) of digitaal (griffie@vijfheerenlanden.nl) overhandigen.

Vooraf aanmelden kan bij de griffie via

Aanvraag inspreken in de raad (Deze link gaat naar een externe website)

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief biedt inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid om zelf een onderwerp aan te dragen voor de agenda van de raad.

Hieraan zijn spelregels verbonden. Deze zijn vastgelegd in de verordening op het burgerinitiatief. In de verordening is uitgewerkt hoe en onder welke voorwaarden een burgerinitiatief mag worden aangedragen en op welke manier de gemeenteraad met de aangedragen initiatieven om moet gaan.

De belangrijkste spelregels zijn:

 • Er is gekozen voor de term ‘initiatiefnemer’ in plaats van ‘inwoner’. Dat geeft mensen buiten de gemeente ook de mogelijkheid om een verzoek aan de raad kunnen richten. Denk daarbij aan organisaties of personen die wel actief zijn binnen de gemeente Vijfheerenlanden maar er niet wonen.
 • Om te voorkomen dat het instrument ingezet wordt voor individueel belang, is er gekozen voor een minimale ondersteuning van 10 kiesgerechtigden. Dat houdt in dat 10 personen, die op het moment van indiening stemgerechtigd zijn, het voorstel moeten ondersteunen.
 • De verordening is alleen van toepassing op zaken waarvoor de gemeenteraad het bevoegd gezag is. Daarnaast zijn er verschillende uitsluitingsgronden in de verordening opgenomen om te voorkomen dat het initiatief betrekking heeft op onderwerpen die niet het algemeen belang dienen of die al op de agenda van de gemeenteraad staan (of kort daarvoor hebben gestaan).

Aanvragen Burgerinitiatief (Deze link gaat naar een externe website)

Lees hier de Verordening op het Burgerinitiatief Vijfheerenlanden. (Deze link gaat naar een externe website)