Economische Visie

Een gezonde economie betekent een goede balans tussen werkgelegenheid en werkloosheid, tussen ruimte voor ondernemers en een goede ruimtelijke ordening. De economische visie Vijfheerenlanden gaat in op die gezonde en duurzame lokale economie.

De economische visie Vijfheerenlanden gaat in op die gezonde en duurzame lokale economie. De visie heeft oog voor de werkgevers en de werknemers, de regio’s om ons heen (Utrecht Regio U10 en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) en kijkt naar de trends en ontwikkelingen. De visie is geschreven vanuit een missie en een daarbij passende ambitie.

Wat is onze missie?

Vijfheerenlanden wil een veerkrachtige, verbindende, gezonde en duurzame lokale economie zijn in een krachtige regio. Dat bereiken we samen met het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de inwoners. Samenwerken en faciliteren zijn daarbij cruciaal. We anticiperen en spelen in op trends. De gemeente neemt initiatief zodat nieuwe initiatieven gekoppeld kunnen worden aan nieuwe samenwerkingen en innovaties sneller van de grond komen. We zorgen voor voldoende mogelijkheden voor ondernemers om te kunnen groeien. En voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Leefbaarheid in de brede zin van het woord is daarbij belangrijk: werknemers moeten goed en aantrekkelijk kunnen wonen, het voorzieningenpeil is op orde en de veiligheid en bereikbaarheid zijn geborgd.

Wat willen we bereiken?

Een gezonde, duurzame en toekomstbestendige economie. Daarbij hoort dat we de werkgelegenheid in Vijfheerenlanden verkrijgen, behouden en versterken. Zowel voor onze (toekomstige) ondernemers als onze (toekomstige) beroepsbevolking. En ook dat doen we niet alleen, maar vooral samen met onze partners.

Informatie