Inkomsten en uitgaven

Planning & control cyclus

Om het gemeentebeleid mogelijk te maken is geld nodig. Deze financiële onderbouwing van het beleid is opgebouwd uit verschillende fasen. Dit heet de planning & control cyclus. Het college van B&W legt volgens deze cyclus verantwoording af aan de gemeenteraad.

De jaarlijkse planning & control cyclus bestaat uit:

  • Kadernota
  • Begroting
  • Bestuursrapportages
  • Jaarverslag en jaarrekening

Kadernota

In de Kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. De raad stelt de Kadernota vast in de zomer. Deze vormt de basis voor de begroting.

Begroting

Hierin staan de geplande inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Voor elk beleidsprogramma staat in de begroting:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat kost het?

Het college stelt de begroting op en bespreekt deze met de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de begroting vast en machtigt het college het geld uit te geven.

De programmabegroting verschijnt jaarlijks in november.

Programmabegroting 2023-2026 (Deze link gaat naar een externe website)

Bestuursrapportages

Twee keer per jaar maakt het college een bestuursrapportage voor de gemeenteraad. Hierin staat de stand van zaken rondom de plannen en budgetten uit de begroting.

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en bijbehorende jaarrekening bevat de programmaverantwoording met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

  • Is bereikt wat we wilden bereiken?
  • Is gedaan wat we wilden doen?
  • Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?