Inwonersberaad

Wat is een inwonersberaad

Een inwonersberaad is een groep inwoners die door de gemeente wordt uitgenodigd om te helpen bij een vraagstuk. Een inwonersberaad wordt gevormd door een groep inwoners die daarvoor is geloot. In het inwonersberaad krijgen inwoners van verschillende leeftijden, woonplaatsen en geslacht een plek. De gemeente vraagt het inwonersberaad om onafhankelijk advies. Als het advies is overhandigd aan de gemeenteraad is het inwonersberaad klaar en komt de groep niet meer bij elkaar.

Een inwonersberaad is een manier om de democratie te verrijken. Overal ter wereld worden inwonersberaden georganiseerd. Soms gebruikt men een andere naam zoals burgerberaad of burgerforum.

Wat is de invloed van het inwonersberaad?

Inwonersberaden worden georganiseerd over vraagstukken waar de politiek moeilijk uitkomt. De groep inwoners kan passende adviezen bedenken zonder partijpolitiek of lobby (een groep mensen die anderen probeert te overtuigen).

De gemeenteraad heeft wel een aantal spelregels (voorwaarden) opgesteld. Als de adviezen aan deze voorwaarden voldoen, neemt de gemeenteraad de adviezen van het inwonersberaad over. De politieke partijen hebben het vertrouwen uitgesproken dat het inwonersberaad met goede adviezen komt. Adviezen die niet voldoen aan de voorwaarden zijn ook welkom. Deze adviezen wil de gemeenteraad wel eerst zelf bespreken voordat besloten wordt deze uit te voeren.

Wat was het onderwerp in 2023?

De gemeente heeft vragen over de toekomst van onze sociale ontmoetingsplaatsen. Dat zijn allerlei plekken in onze gemeente, onder andere onze dorpshuizen en wijkgebouwen. Wij vragen 80 inwoners gezamenlijk om adviezen en antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe zien onze sociale ontmoetingsplaatsen er in 2030 uit?
  • En hoe zorgen wij ervoor dat deze op een eerlijke en toekomstbestendige manier worden gebruikt en gefinancierd?

De 80 inwoners hoeven geen kennis te hebben van dit vraagstuk. Wij vragen ze om, met hun dagelijkse ervaring als inwoner van onze gemeente, mee te doen aan het inwonersberaad.

Wie doen er mee?

Er doen 80 inwoners uit Vijfheerenlanden mee aan het inwonersberaad.

Uit de gemeentelijke basisadministratie is op 20 maart 2023 eenmalig een willekeurige lijst van 8000 inwoners geloot. Deze ingelote inwoners hebben een persoonlijke brief ontvangen.

Op 11 april 2023 is uit alle aanmeldingen een gewogen loting gehouden. Gewogen loting wil zeggen: een groep mensen loten met veel verschillende kenmerken. Dus bijvoorbeeld uit alle woonplaatsen van Vijfheerenlanden, van alle leeftijden en van allerlei opleidingsniveaus. 80 inwoners met een zo divers mogelijke achtergrond hebben een definitieve uitnodiging ontvangen en vormt samen het inwonersberaad.

Dag 1 Inwonersberaad: 13 mei 2023

Op zaterdag 13 mei 2023 is het inwonersberaad voor het eerst samengekomen in Huis het Bosch te Lexmond. 80 Ingelote inwoners uit Vijfheerenlanden buigen zich 6 bijeenkomsten lang over de vraag: hoe zien onze sociale ontmoetingsplaatsen eruit in 2030?

Nadat men kennis heeft gemaakt met de andere deelnemers wordt wethouder Joop van Montfoort geïnterviewd door de voorzitter van het inwonersberaad, Katrien Hugenholtz. Na het interview stellen de deelnemers de wethouder nog een aantal vragen. Als dat achter de rug is verlaat de wethouder de zaal en is het aan het inwonersberaad om aan de slag te gaan.

Dag 1 staat in het teken van de toekomst. Aan de verschillende tafels is nagedacht over de wat men belangrijk vind voor sociale ontmoetingsplaatsen, welke waarden daarbij horen en hoe dat eruit kan zien in de toekomst. Er is een presentatie gehouden door Klaas Sietse Spoelstra. Hij is lid van het Ministerie van de Toekomst.
Tijdens de verschillende gesprekken waren er ook tekenaars aanwezig. Waardoor er beeldende verslagen van de verschillende gesprekken zijn.

Aan het eind van de dag hebben de deelnemers aangeven welke informatie zij nodig hebben voor het vervolg. Men kon kiezen uit de thema’s Zorg & Welzijn, Voorbeelden uit het land, Ontmoeten & Leren, Online Ontmoeting en Duurzaamheid. Naar aanleiding van de voorkeuren van de deelnemers worden nu de volgende bijeenkomsten georganiseerd.

Bekijk het filmpje: terugblik dag 1 door de voorzitter (Deze link gaat naar een externe website) op ons YouTube kanaal.

Het Kontakt was ook aanwezig en heeft dit artikel geschreven over het inwonersberaad (Deze link gaat naar een externe website).

Dag 2 Inwonersberaad: 25 mei 2023

De tweede dag was een avondbijeenkomst en deze werd digitaal gehouden. Merendeel van de deelnemers zat thuis achter de laptop of pc. De deelnemers die daar geen mogelijkheid toe hadden werden verwelkomt in het gemeentekantoor van Vianen en keken gezamenlijk naar een groot scherm.

Het programma van deze avond werd gevuld door de lokale dorpshuizen en wijkgebouwen, welzijnsorganisaties en de gemeentelijke financiën werden uitgelegd. Er is een filmpje getoond van de bestuursleden van de lokale dorpshuizen. Het belang van sociale ontmoetingsplaatsen werd gepresenteerd BindkrachtVHL en de Adviesraad Sociaal Domein. Vanuit de gemeente werden er uitleg gegeven over de huidige financiën.

Bekijk het filmpje van de bestuursleden van de dorpshuizen (Deze link gaat naar een externe website).

Bent u benieuwd naar de andere presentaties? Deze kunt u opvragen via inwonersberaad@vijfheerenlanden.nl

Dag 3 Inwonersberaad: 31 mei 2023

De derde dag was opnieuw een avondbijeenkomst en ook deze werd digitaal gehouden. Dit was de laatste digitale informatiebijeenkomst.

Presentaties werden gehouden door de vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en Mijnbuurtje.nl. De gemeentelijke jurist was aanwezig die de Algemene Subsidie Verordening heeft toegelicht. En er was een vraaggesprek met twee bestuursleden van de Bewonersorganisatie Monnikenhof uit Vianen (BOM) en van de wijkraad Leerdam Noord.

Bent u benieuwd naar de presentaties? Deze kunt u opvragen via inwonersberaad@vijfheerenlanden.nl

Dag 4 Inwonersberaad: 10 juni 2023

De vierde dag was weer een hele zaterdag. Het inwonersberaad heeft in groepen teruggeblikt op de informatieavonden en besproken wat men daar gehoord heeft. Gezamenlijk in een grote kring heeft men daarna de thema’s bepaald waarmee ze de rest van de dag aan de slag gingen. Er werden 8 thema’s benoemd en men kon aanschuiven bij het thema die hij of zij het meest belangrijk vond. Aan de thematafels zijn de eerste ideeën en aanbevelingen geschreven. De volgende bijeenkomsten wordt daarover doorgepraat en worden de ideeën verder uitgewerkt.

Bekijk het filmpje: terugblik dag 4 door de voorzitter (Deze link gaat naar een externe website) op ons YouTube kanaal.

Dag 5 Inwonersberaad: 19 juni 2023

Deze avond stond in het teken van het schrijven van aanbevelingen. Aan verschillende thematafels zijn de eerste aanbevelingen uitgewerkt. Aan het eind van de avond zijn er een aantal aanbevelingen gepeild. Dit gebeurde door stemrondes te houden met groene en rode kaarten die men in de lucht kon houden. Op deze aanbevelingen zijn op- en aanmerkingen gegeven zodat de themagroepen op de laatste zaterdag dit kunnen verwerken om hun adviezen nog duidelijker te beschrijven.

Dag 6 Inwonersberaad: 24 juni 2023

Op 24 juni kwam het inwonersberaad samen voor hun laatste dag. In de ochtend werden de aanbevelingen definitief beschreven om deze in de middag in stemming te brengen. Er zijn twee tekstvoorstellen en 16 aanbevelingen geschreven, waarvan er 14 op een meerderheid van stemmen kon rekenen (+75%).

Aan het einde van de dag heeft wethouder van Montfoort de deelnemers hartelijk bedankt. Ook waren er een aantal college- en raadsleden aanwezig om alvast een kijkje te nemen. Gezamenlijk is er nagepraat tijdens de feestelijke afsluiting.

Op het VHL-plein van 31 augustus 2023 worden de aanbevelingen definitief overhandigd aan de wethouder. Tijdens deze avond worden alle aanbevelingen toegelicht.

Bekijk het filmpje: verslag slotdag door de voorzitter (Deze link gaat naar een externe website) op ons YouTube kanaal.

Dag 7 Inwonersberaad en gemeenteraad: 31 augustus 2023

Wethouder van Montfoort en de gemeenteraad hebben de aanbevelingen van het inwonersberaad in ontvangst genomen. Tijdens het VHL-Plein dat geheel in het teken stond van het inwonersberaad is het college en de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het inwonersberaad. Aan thematafels zijn de verschillende aanbevelingen toegelicht en konden de raadsleden en wethouders hun vragen stellen aan de leden van het inwonersberaad.

De avond startte met de vertoning van de film die is gemaakt over dit inwonersberaad. Bekijk hier gesprekken met de leden van het inwonersberaad (Deze link gaat naar een externe website).

De aanbevelingen worden nu verwerkt in een college- raadsvoorstel welke op 2 november in de gemeenteraad behandeld wordt.

Bent u benieuwd naar de aanbevelingen? Deze kunt u opvragen door een mail te sturen aan inwonersberaad@vijfheerenlanden.nl

Als ik nog meer wil weten?

Wilt u meer informatie over hoe dit inwonersberaad tot stand kwam? Kijk dan op de pagina met de agenda van de raadsvergadering op 23 maart 2023 (Deze link gaat naar een externe website).

Wilt u meer informatie over inwonersberaden in het algemeen? Kijk dan op de pagina van Bureau Burgerberaad (Deze link gaat naar een externe website).

Aanbevelingen inwonersberaad en besluit gemeenteraad

De aanbevelingen van het inwonersberaad 2023 en het raadsbesluit om de aanbevelingen over te nemen zijn gepubliceerd bij de agenda van de raadsvergadering van 2 november 2023 (Deze link gaat naar een externe website) - zie agendapunt 7.3