Klacht over de gemeente

De gemeente probeert haar taken op een klantgerichte wijze uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of een bestuurder van de gemeente. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet leuk, maar het gebeurt wel.

De gemeente wil fouten en nalatigheden rechtzetten. We willen namelijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarnaast willen we proberen om klachten in de toekomst te voorkomen. Indien u een klacht heeft, aarzel dan niet om die bij ons kenbaar te maken. Uw klacht is voor ons een belangrijk signaal. Het biedt de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Welke klachten?

Er is sprake van een klacht als u ontevreden bent over de dienstverlening van de gemeente. Uw klacht moet dus betrekking hebben op een ‘gedraging’ van de gemeente, een ambtenaar of een bestuurder.

Voorbeelden zijn:

  • U vindt dat u niet correct bent behandeld
  • U bent nog niet teruggebeld, terwijl het u nog zo was beloofd
  • U heeft een brief geschreven en u krijgt géén of een onduidelijk antwoord
  • U doet een melding, maar die wordt niet adequaat opgelost

Wilt u doorgeven dat iets stuk is? Of dat er zwerfafval ligt? Kijk op onze pagina Melding doen.

Lees ook onze klachtenregeling door.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Klachten kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal indienen. Na ontvangst van uw klacht zoeken we met u naar een oplossing. Soms kan met een simpel telefoontje een uitgebreide behandeling van de klacht worden voorkomen en kan de klacht direct worden opgelost.
Lukt dit niet of wilt u dat uw klacht uitgebreid wordt behandeld, vermeld in uw klacht dan in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van de situatie waarop de klacht betrekking heeft
  • een dagtekening
  • (indien van toepassing) de naam van de medewerker of bestuurder over wie u klaagt.

Klacht indienen (Deze link gaat naar een externe website)

U kunt ook een e-mail sturen naar info@vijfheerenlanden.nl of een brief naar

Gemeente Vijfheerenlanden
Ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Wat gebeurt er met uw klacht?

Er wordt contact met u opgenomen om te beoordelen of we uw klacht alsnog snel en eenvoudig kunnen oplossen. Lukt dit niet, dan kunt u de formele klachtenprocedure doorlopen.

Door de klachtcoördinator wordt in dat geval een onpartijdig onderzoek ingesteld. Daarbij wordt geluisterd naar uw verhaal en dat van de betrokken ambtenaar of de bestuurder. Het onderzoek wordt afgesloten met een advies waarin de bevindingen van de klachtcoördinator zijn opgenomen. Dit advies wordt voorgelegd aan het college. Bij een klacht over jeugdhulp draagt de gemeente de klacht over aan de onafhankelijke klachtencommissie Jeugd Midden Nederland.

Het uiteindelijke besluit wordt aan beide partijen meegedeeld. Als daar aanleiding toe is, worden aanbevelingen gedaan om herhaling van de klacht te voorkomen.