Kwijtschelding gemeentebelastingen

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen, waardoor u gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Een aanvraag voor kwijtschelding doet u via de knop 'Digitale belastingbalie'.

Digitale belastingbalie (Deze link gaat naar een externe website)

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, uitgaven en vermogen). U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing tot 300 m3.

We beoordelen uw verzoek tot kwijtschelding aan de hand van uw persoonlijke situatie. Om uw verzoek om kwijtschelding te kunnen beoordelen, vragen we bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uw gegevens op. Dit Inlichtingenbureau verzamelt uw persoonlijke gegevens die geregistreerd staan bij de Rijksbelastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kijken we naar uw inkomen, vermogen en uitgaven. Deze vergelijken we met standaardbedragen die zijn bepaald door de Rijksoverheid. Als na de berekening blijkt dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, krijgt u kwijtschelding.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor bedragen die:

  • u nog niet heeft betaald
  • u korter dan drie maanden geleden heeft betaald

Inkomensgrenzen voor kwijtschelding

U komt in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelasting als uw netto inkomen op of rond bijstandsniveau zit.

Inkomensgrenzen per 1 januari 2024
Leefsituatie Hoogte inkomen
Alleenstaande (ouder) € 1.283,83
Gehuwd/samenwonend € 1.834,04
Alleenstaande (ouder met AOW) € 1.531,46
Gehuwd/samenwonend met AOW € 2.086,40
Gehuwd/samenwonend waarvan één partner AOW heeft € 2.081,40

Vermogen

Onder vermogen verstaan we: het bank- en/of spaartegoed op uw bankrekening(en). Als richtlijn gelden de volgende vrijstellingen:

Richtlijnen voor vermogen
Huishouden Vrijstelling
Alleenstaanden € 3.275,00
Alleenstaande ouders € 3.950,00
Gehuwd/samenwonend € 4.350,00

Hebt u iets meer spaargeld? Vraag dan toch kwijtschelding aan. Er zijn namelijk een paar uitzonderingen.

Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan mag u € 3.350,00 extra spaargeld op uw rekeningen hebben.

Voertuig

U mag slechts één auto per huishouden in bezit hebben. Deze mag niet meer waard zijn dan € 3.350,00.

  • Heeft u uw auto nodig omdat u gehandicapt bent? Stuur dan een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart mee.
  • Heeft u uw auto nodig voor uw werk? Stuur dan een verklaring mee van uw werkgever.

Aantal personen dat in uw huis woont (Kostendelersnorm)

Woont u samen met andere volwassenen (ouder dan 27 jaar)? In sommige gevallen kunt u dan woonkosten met hen delen. De gemeente gaat er vanuit dat jullie de kosten samen betalen. Het maakt niet uit wat het inkomen is van de kostendelers of welke relatie u met de kostendeler heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. We noemen dit de kostendelersnorm.

De hieronder genoemde huisgenoten tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

  • Huisgenoten jonger dan 27 jaar.
  • Huisgenoten die een opleiding volgen die recht geeft op studiefinanciering.
  • Huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen.
  • Kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en die huur betalen.

Woont u met iemand met wie u de kosten deelt? Dan gaat het normbedrag voor uw inkomen omlaag. Dit betekent misschien dat u geen recht hebt op kwijtschelding.

Kan ik als ondernemer ook kwijtschelding aanvragen?

U kunt alleen in aanmerking komen voor kwijtschelding van uw privé-aanslagen. Dit zijn de aanslagen die te maken hebben met uw woning.

Hoe gaat de gemeente om met mijn persoonsgegevens?

Welke gegevens vragen wij aan u?

Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kan zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw verzoek niet duidelijk of concreet genoeg is. U ontvangt hierover schriftelijk bericht van ons.

Waarom vragen we deze gegevens?

Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw verzoek te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek. Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw verzoek ontvangen uw verzoek en uw gegevens.

Op de pagina Privacyverklaring leest u meer over de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

Stopt automatische incasso als ik kwijtschelding aanvraag?

De automatische incasso stopt niet voor de bedragen waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding?

Als u vorig jaar volledige kwijtschelding heeft gekregen en wij hebben uw toestemming om uw persoonlijke financiële gegevens te toetsen via het Inlichtingenbureau, dan toetsen wij uw gegevens automatisch. Door deze automatische toetsing krijgt u mogelijk direct kwijtschelding. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen kunt u zien of u geautomatiseerde kwijtschelding heeft ontvangen.