Planschade aanvragen

Planschade is schade die geleden wordt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of vergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan. Zo kunnen in een bestemmingsplan de bouwmogelijkheden toenemen of juist afnemen of kan het gebruik veranderen van bijvoorbeeld agrarisch gebruik naar wonen.

Een paar voorbeelden:

 • Het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen.
 • Naast uw woning komt een winkel, restaurant of bedrijf.
 • De functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt.

Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade die daardoor is ontstaan. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw onroerend goed of verlies van uw inkomsten.

Voorwaarden

 • Er is schade vanwege een planologische maatregel (zoals een gewijzigd bestemmingsplan).
 • Uw eigendom is in waarde gedaald.
 • U kon de schade niet voorzien toen u het onroerend goed kocht.
 • Uw aanvraag moet binnen 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden, ingediend zijn om recht te kunnen hebben op een tegemoetkoming in planschade.
 • Uw schade is niet al op een andere wijze vergoed (bijvoorbeeld door onteigening of een (grond)overeenkomst met de gemeente).
 • Uw schade is niet gering van omvang, maar aanzienlijk, in ieder geval groter dan 2% van de waarde van uw woning (zie ook Eigen risico).

Eigen risico

Planschade is geregeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Van belang is dat het niet gaat om een vergoeding van de schade, maar om een tegemoetkoming in planschade. Bij indirecte schade geldt er een eigen risico van tenminste 2% (dit kan oplopen tot 5%), omdat de wetgever een vermindering van 2-5% van de waarde van het onroerend goed beschouwt als het ‘normaal maatschappelijk risico’.

Kosten

Na het indienen van de aanvraag om planschade ontvangt aanvrager een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging wordt gevraagd het wettelijk recht van € 500,- over te maken, waarna de aanvraag in behandeling genomen wordt.
Als er planschade wordt toegekend, ontvangt u het planschadebedrag, inclusief de wettelijke rente vanaf het moment van ontvangst van de aanvraag en het recht van € 500,- terug. Als er geen planschade wordt toegekend, krijgt u de betaalde € 500,- niet terug.

Procedure

Voor de procedure verwijzen wij naar de Planschadeverordening Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website).

Indienen planschadeverzoek

U stuurt de volgende stukken op:

 • Vul ons online formulier in. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.
 • Voeg een kopie toe van het eigendomsbewijs of contract economische overdracht.
 • Voeg alle schriftelijke bewijzen of foto’s toe die uw aanvraag ondersteunen.

U kunt ook een tegemoetkoming planschade aanvragen voor iemand anders.

Aanvraag planschadevergoeding (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvraag planschadevergoeding (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Papieren formulier

Bent u niet digitaal vaardig om een webformulier in te dienen?
Dan kunt u een papieren planschadeformulier aanvragen via 088 - 599 7000 of stuur een brief sturen:

Gemeente Vijfheerenlanden
College van burgemeester en wethouders
T.a.v. ruimtelijke ontwikkeling
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Wij sturen u het papieren formulier toe zodat u zo een verzoek om planschade kan indienen.