Privacyverklaring camerahandhaving

Verwerking van persoonsgegevens voor de handhaving van de inrijverboden sluipverkeer van Vianen naar Lexmond.

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende soorten persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. Deze privacyverklaring geeft meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het handhaven met kentekencamera’s (‘camerahandhaving’).

Aanleiding en verkeersmaatregel

In de avondspits rijdt veel sluipverkeer vanaf de A2 binnendoor, via Vianen en Lexmond, naar de A27. Dit verkeer zorgt voor overlast. Om het sluipverkeer tegen te gaan wordt in de avondspits tussen 15.00 uur en 19.00 uur een inrijverbod (geslotenverklaring) voor sluipverkeer ingesteld. Dit doen we door middel van het plaatsen van borden ‘geslotenverklaring’ en cameratoezicht. Iedereen die langs de geslotenverklaring rijdt zonder ontheffing ontvangt een waarschuwing of boete. De geslotenverklaring geldt niet voor hulpdiensten, vrachtwagens, landbouwverkeer, taxi’s, motorfietsen, brom- en snorfietsen en lijnbussen.

Met deze verkeersmaatregel wil de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor de handhaving van de inrijverboden tussen Vianen en Lexmond is het kunnen controleren en beboeten van bestuurders van motorvoertuigen die een overtreding begaan (behalve vrachtwagens, lijnbussen, motorfietsen, landbouwverkeer en taxi’s).

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang (artikel 6, eerste lid, sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming (Deze link gaat naar een externe website). De grondslag voor de verkeersmaatregel is het Verkeersbesluit (Besluit instellen van inrijverboden tussen Vianen en Lexmond (Deze link gaat naar een externe website)) dat is gepubliceerd op 21 november 2023.

Het college heeft op basis van de Wegenverkeerswet 1994 (Deze link gaat naar een externe website) (artikel 15, lid 1) en artikel 12 sub a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) (Deze link gaat naar een externe website) op diverse locaties inrijverboden ingesteld. De gemeentelijke Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn bevoegd om te handhaven op de aanpak van overlast, kleine ergernissen en andere feiten die de leefbaarheid aantasten in de openbare ruimte. Zij zijn bevoegd om met behulp van een kentekencamera te handhaven op dergelijke overtredingen (Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Deze link gaat naar een externe website), domeinlijst 1, punt 16).

Categorieën persoonsgegevens

De camera maakt een foto van het voertuig dat de camera passeert. Op deze foto is het kenteken van het voertuig, inclusief de contouren van het voertuig zichtbaar. Als er sprake is van een overtreding worden de volgende gegevens bewaard:

  • kenteken voertuig.
  • foto (voertuig, inclusief contouren).
  • datum/ tijdstip/ locatie overtreding.
  • NAW-gegevens van de kentekenhouder als bij een overtreding een waarschuwingsbrief wordt verzonden.

De foto van een overtreding wordt geblurd. Mocht op de foto een persoon herkenbaar in beeld staan of een kenteken van een ander voertuig zichtbaar zijn, dan wordt de foto automatisch geblurd opgeslagen. Ook het CJIB ontvangt van ons de geblurde foto.

De foto’s worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Alleen de BOA’s van gemeente Vijfheerenlanden hebben toegang tot deze foto’s. Zij beoordelen op basis van de foto of sprake is van een overtreding. Als een overtreding door de BOA is vastgesteld, dan worden de persoonsgegevens verwerkt op basis van de Wpg (Wet politiegegevens (Deze link gaat naar een externe website)).

Ontvangers

In het systeem van de leverancier van de handhaafapplicatie worden de gegevens van de vastgestelde overtreding opgeslagen. De gemeente Vijfheerenlanden stuurt in het kader van de handhaving van de inrijverboden, persoonsgegevens (kenteken, locatie, tijdstip en foto) naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het CJIB legt de boete op en stuurt die naar de eigenaar van het voertuig. Als de overtreder een waarschuwingsbrief van de gemeente ontvangt, wordt voor de afhandeling van deze brief (briefopmaak, printen en verzenden) gebruik gemaakt van de diensten van een externe leverancier.

Geen doorgifte, geen profilering

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. In het kader van handhaving van de inrijverboden worden door de gemeente géén profielen opgesteld.

Besluitvorming en bescherming gegevens

Alle foto’s worden gecontroleerd door BOA’. Zij bepalen of sprake is van een overtreding en of de gegevens worden doorgestuurd naar CJIB. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Er wordt gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om de overtredersfoto te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Het bekijken van overtredersfoto’s geschiedt alleen door daarvoor bevoegde BOA’s in een beveiligde omgeving. Medewerkers gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met de camerahandhaving, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van personen en/of voertuigen. De camerahandhaving wordt op zichtbare en herkenbare wijze kenbaar gemaakt op de locaties waar het inrijverbod met camera’s wordt gehandhaafd.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet 1995 (Deze link gaat naar een externe website). Dit betekent dat uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor handhaving van de inrijverboden de volgende bewaartermijnen kennen:

  • Niet-overtredingen: Foto’s en kentekens van voertuigen, die het ingestelde inrijverbod passeren niet overtreden, worden maximaal 24 uur na vastlegging bewaard.
  • Mogelijke overtredingen: Foto’s en kentekens van voertuigen die tijdens het inrijverbod de geslotenverklaring passeren en niet beschikken over een ontheffing, worden maximaal 72 uur bewaard. Binnen deze termijn dient een BOA de foto’s te beoordelen om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Als dit niet binnen 72 uur wordt uitgevoerd, wordt de informatie automatisch verwijderd.
  • Overtredingen (waarschuwingen of boetes): vijf jaar. Conform het Beoordelingskader digitaal handhaven van het openbaar ministerie moet de gemeente Vijfheerenlanden de digitale opnames gedurende een periode van vijf jaar bewaren.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

De BOA’s van de gemeente Vijfheerenlanden beoordelen de overtredingen. Als de BOA vaststelt dat inderdaad sprake is van een overtreding, dan vallen de persoonsgegevens niet meer onder de AVG, maar onder de Wpg. Persoonsgegevens die onder deze wet vallen noemen we politiegegevens.

U kunt een verzoek tot bijvoorbeeld inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens indienen via onderstaande knop.
Als u een overtreding hebt begaan en daarvoor een waarschuwing of boete hebt ontvangen kunt u ook uw overtredersfoto opvragen.

Mijn gegevens opvragen Wpg (Digid) (Deze link gaat naar een externe website)

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over hoe u de Functionaris Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de gemeente Vijfheerenlanden.

Laatste update: 14 december 2023