Privacyverklaring Huishoudelijk afval

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens rond huishoudelijk afval van de gemeente Vijfheerenlanden.

De gemeente Vijfheerenlanden/ Waardlanden gebruikt persoonsgegevens bij:

 • Registratiechips op de restafvalcontainers in het buitengebied.
 • Milieupas die toegang geeft tot milieustraten, tot verzamelcontainers voor restafval en verzamelcontainers voor gft.
 • Contactmoment tussen inwoner en het klantcontactcentrum van Waardlanden.
 • Speciale zwerfmilieupas die toegang geeft tot verzamelcontainers voor restafval.

In elke restafvalcontainer in het buitengebied zit een chip. Ook beschikken alle huishoudens over een milieupas. Als een inwoner onder andere de milieupas gebruikt of een afspraak maakt om het grofvuil op te laten halen dan worden er persoonsgegevens verwerkt.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens worden verwerkt en wat de gemeente en Waardlanden daarmee doen.

Waarom zijn restafvalcontainers in het buitengebied en milieupassen gekoppeld aan een adres?

De unieke code op de chip is gekoppeld aan een adres om:

 • bepaalde huishoudens toegang te geven tot de verzamelcontainers voor restafval en gft.
 • inwoners van de gemeente toegang te geven tot de milieustraten.
 • bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van de restafvalcontainer de registratiechip te kunnen blokkeren waardoor de container niet door derden kan worden gebruikt.
 • bij verlies, diefstal of niet-werking van de milieupas de oude milieupas te kunnen blokkeren en een nieuwe pas te verstrekken.

Welke gegevens worden er verwerkt?

De gemeente Vijfheerenlanden/ Waardlanden registreert persoonsgegevens rond de inzameling huishoudelijk afval. Dit gebeurt op diverse manieren en momenten.

Milieupas

Bij het gebruik van de milieupas (op adresniveau):

 • Nummer milieupas.
 • Adresgegevens.

Restafvalcontainer(s)

Bij het aanbieden van een gechipte restafvalcontainer voor lediging (op adresniveau):

 • Chipnummer restafvalcontainer.
 • Adresgegevens.

Klantcontactcentrum (KCC)

Bij contact met het klantcontactcentrum van Waardlanden:

 • Naam, straatnaam, postcode, woonplaats (hierna: NAW-gegevens).
 • E-mail
 • Telefoonnummer.
 • Inhoud, voortgang van bijvoorbeeld de klacht, melding, vraag of aanvraag (alleen van melder/degene die contact opneemt met het KCC).
 • Het aantal keer dat huishoudens gebruik maken van de ophaalservice voor grofvuil.

Grofvuil

Bij het op afspraak ophalen van grofvuil:

 • NAW-gegevens

Extra restafvalcontainer

Bij het uitzetten van een extra restafvalcontainer:

 • NAW-gegevens.
 • Bankrekeningnummer.

Milieustraat

Bij een bezoek aan de milieustraat:

 • Aanbiedgegevens: het aantal keer, de datum dat een inwoner afval en grondstoffen naar de milieustraat brengt en de gebrachte hoeveelheden bij betaalde stromen afval.
 • Nummer milieupas.

Zwerfmilieupas

Bij het aanmaken en beheren van de zwerfmilieupas:

 • NAW-gegevens.
 • E-mail.
 • Telefoonnummer.
 • Nummer zwerfmilieupas.
 • Aanbiedgegevens: het aantal keren en de datum dat een zwerfafvalpakker gebruik maakt van een verzamelcontainer voor restafval.

Managementinformatie

Waardlanden deelt (geanonimiseerde) managementinformatie met de gemeente Vijfheerenlanden. Onderdeel van deze informatie zijn analyses van bijvoorbeeld het aantal keer dat er in bepaalde buurten afval wordt aangeboden en het aantal klachten/meldingen.

Juridische grondslag

De gemeente verwerkt bovenstaande persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang. Het gaat om het uitvoeren van haar publiekrechtelijke taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De uitvoering van de gemeentelijke afval- en grondstoffentaken vallen onder de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10), het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en de Rijksbrede programma’s ‘Van afval Naar Grondstof’ en ‘Nederland Circulair in 2050’. Deze zijn vertaald in de Strategienota 2021 – 2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. De uitvoering van het beleid is vertaald in de afvalstoffenverordening, het bijbehorende uitvoeringsbesluit en in de heffingsverordening van de gemeente.

Als een inwoner contact opneemt of contactgegevens achterlaat, geeft de inwoner de gemeente en Waardlanden ook toestemming om de contactgegevens te gebruiken om contact op te nemen.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

De gemeente en Waardlanden verwerken de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken, uitreiken en beheren van de milieupassen en restafvalcontainers met een chip.
 • Het verlenen van toegang tot de verzamelcontainer voor restafval en de verzamelcontainer voor gft.
 • Afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak).
 • Het verlenen van toegang tot de milieustraten.
 • Afhandelen betaling gemeente voor de gebrachte betalende stromen op de milieustraten.
 • Communiceren en informeren over het inzamelen van huishoudelijk afval.
 • Om bijvoorbeeld vragen en meldingen van bewoners te kunnen beantwoorden en te behandelen.
 • Het aanmaken, uitreiken en beheren van een zwerfmilieupas voor een zwerfafvalpakker.
 • Het voorkomen van afvaltoerisme en stortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens.
 • Het naleven van (wettelijke) verplichtingen, zoals de Wet milieubeheer.
 • Het behalen van (Europese, landelijke, regionale en lokale) milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afval- en grondstoffenbeleid.
 • Het kunnen uitvoeren van doelmatig afvalbeheer volgens artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer voor het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen (op maximaal buurtniveau) om zo op het gemeentelijke afval- en grondstoffenbeleid te kunnen reflecteren en te rapporteren.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Waardlanden verzorgt de afvalinzameling en verwerking van het afval voor de gemeente. De gemeente heeft met Waardlanden afspraken gemaakt over hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

De gemeente en Waardlanden delen de persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat nodig is voor de hierboven omschreven doeleinden. Ook met deze partijen is een overeenkomst gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Deze partijen mogen deze gegevens uitsluitend verwerken voor het doel waarvoor zij worden verkregen. De volgende partijen kunnen de gegevens ontvangen:

 • Leveranciers van software voor de milieupas en de chip in de restafvalcontainers. Deze leveranciers hebben alleen toegang tot de gegevens voor het maken, beheren en onderhoud van de systemen.
 • Andere partijen die betrokken zijn bij de inzameling of verwerking van afval en grondstoffen. Denk aan partijen die ICT-systemen maken of onderhouden en dienstverleners die informatie, diensten of producten verstrekken voor het inzamelen en verwerken van afval en grondstoffen.

De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt voor commerciële, goede of ideële doelen.

Persoonsgegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Het kan ook voorkomen dat we de gegevens in sommige gevallen aan derden moeten verstrekken, zoals aan een toezichthouder (bijvoorbeeld Autoriteit Consument en Markt) of de politie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk en in overeenstemming met de wettelijke (fiscale) bewaarplicht bewaard. Dit wil zeggen dat de gemeente de persoonsgegevens zeven jaar bewaren. Na het verlopen van deze bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.

Beveiligingsplicht

Wij hechten grote waarde aan de privacy van de inwoners. Dit blijkt onder andere uit de maatregelen die genomen zijn bij de invoering van de milieupassen en chips in de restafvalcontainers. Zo is met de leveranciers van de milieupassen en chips een overeenkomst afgesloten waarin de garanties, die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking stelt, zijn vastgelegd. Ook treffen de gemeente en Waardlanden passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking. Zo wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens.

Rechten inwoners

Inwoners hebben recht op inzage van de persoonsgegevens die wij verwerken. Inwoners kunnen daarvoor een inzageverzoek bij de gemeente indienen. Ook kan een inwoner zijn gegevens laten aanpassen indien deze niet correct zijn. Verder hebben inwoners het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van deze gegevens, of een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Als een inwoner een verzoek indient bij Waardlanden dat betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, zal Waardlanden het verzoek doorsturen naar de gemeente en de inwoner daarover informeren.

Hoe een inwoner zijn rechten kan uitoefenen is te lezen in de algemene privacyverklaring.

Wijziging privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2023. Wij kunnen deze privacyverklaring in de toekomst ook nog aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website van de gemeente en Waardlanden. Ook is er een link naar de privacyverklaring te vinden in de app van Waardlanden.

U ontvangt ook een bericht/ melding in de app van Waardlanden over deze nieuwe privacyverklaring. Ook als de privacyverklaring in de toekomst wordt aangepast ontvangt u daarover via de app een bericht/melding. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inlichtingen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de functionaris gegevensverwerking via privacy@vijfheerenlanden.nl of stuur een brief naar Gemeente Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam.

Update: juli 2023