Dorpswoonvisie Hagestein

In het dorp is dringend behoefte aan (betaalbare) woningen. Om woningbouw te kunnen realiseren is een dorpswoonvisie nodig. Deze is niet alleen nodig voor het dorp en de gemeente, maar dient ook ter onderbouwing voor het mogen bouwen van woningen, waarvoor toestemming nodig is van de Provincie Utrecht.

Wat ook speelt in Hagestein is het vinden van een nieuwe locatie voor de Mr. Vosschool, de gymzaal en eventueel ook het dorpshuis (samen gesitueerd in een MFC, Multi Functioneel Centrum). Er wordt gesproken met de verschillende gebruikers om deze wens verder vorm te geven.

De gemeente Vijfheerenlanden is momenteel bezig met het opstellen van een dorpswoonvisie voor Hagestein. De uitvoering van deze dorpswoonvisie wordt gedaan door IMOSS bureau voor stedenbouw bv. Zij zijn een onafhankelijk bureau met de juiste kennis en kunde hiervoor. Bovengenoemde punten worden hierin meegenomen.

Besluitvorming Dorpswoonvisie Hagestein

Het is zover, na diverse bijeenkomsten met zowel de bewoners als de stakeholders, is er een dorpswoonvisie opgesteld.

Besluitvorming

Helaas is de besluitvorming over de dorpswoonvisie een paar keer uitgesteld, maar staat nu geagendeerd voor de raad van 5 juni 2024. De dorpswoonvisie zal behandeld worden in de commissie WOS van 22 mei 2024. In diezelfde vergadering zal ook de locatiekeuze en programma van het Mutifunctioneel Centrum worden behandeld.

Dorpswoonvisie ontvangen of downloaden

Bent u benieuwd en wilt u de dorpswoonvisie per mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

U kunt ook de dorpswoonvisie downloaden (PDF, 8.1 MB).

Dorpswoonvisie, analyse en resultaten

Dorpswoonvisie Hagestein, 24 februari 2023

Terugkoppeling voorgaande sessies

  • Denkrichting 1: Buitendorps West
  • Denkrichting 2: Binnendorps
  • Denkrichting 3: Buitendorps Oost

Hieronder is een afbeelding waar de verschillende denkrichtingen in Hagestein zijn uitgebeeld:

Dit is een kaart. Kunt u de kaart niet zien/lezen en wilt u graag meer informatie over de kaart? Neem dan contact op met de gemeente via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Het nieuwe verhaal van Hagestein

Buitendorps West:

Dit is een kaart. Kunt u de kaart niet zien/lezen en wilt u graag meer informatie over de kaart? Neem dan contact op met de gemeente via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Binnendorps:

Dit is een kaart. Kunt u de kaart niet zien/lezen en wilt u graag meer informatie over de kaart? Neem dan contact op met de gemeente via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Buitendorps Oost:

Dit is een kaart. Kunt u de kaart niet zien/lezen en wilt u graag meer informatie over de kaart? Neem dan contact op met de gemeente via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Argumenten vanuit de bewoners

Buitendorps West

Voor het scenario aan de westkant van Hagestein zijn weinig voordelen benoemd. De bewoners zien hier veel knelpunten in de bereikbaarheid van het MFC. Ze zien deze variant namelijk enkel voor zich als er ook een nieuwe ontsluitingsweg door het weiland richting de Breede Sticht wordt gerealiseerd. Er is echter duidelijk gecommuniceerd dat deze er niet gaat komen. Deze variant heeft dan ook het minste de voorkeur.

Binnendorps

De huidige kern van Hagestein als ontmoetingsplek wordt ontzettend gewaardeerd. In een nieuwe ontwikkeling zien de bewoners en betrokkenen het hart graag terug komen in de vorm van bijv. een volks- of pluktuin. Er liggen kansen om de kern van Hagestein te vergroenen en aandacht te besteden aan de klimaatveranderingen.

Het binnendorpse scenario krijgt de voorkeur op het sociale vlak en de toevoeging van woningen binnen de rode contour. Een nieuw MFC op de huidige locatie van het dorpshuis en school stuit op bezwaren t.a.v. bereikbaarheid en fasering.

Buitendorps Oost

In het oosten van Hagestein zien de bewoners en betrokkenen de meeste mogelijkheden om het mobiliteitsvraagstuk te verbeteren. Overlast van verkeer naar het MFC door de bestaande buurten wordt beperkt.

Daarnaast kan de connectie en verbinding met de groene omgeving worden gelegd. De relatie tussen het multifunctionele centrum en de recreatieplas wordt gezien als een mooie kans. De (fiets)verbinding tussen Hagestein en Hoef en Haag richting de nieuwe ontwikkeling is goed te realiseren.

'Nieuw' scenario vanuit bewonersavond

Scenario vanuit bewonersavond

Visie scenario 'Oost'

Dit is een kaart. Kunt u de kaart niet zien/lezen en wilt u graag meer informatie over de kaart? Neem dan contact op met de gemeente via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Visie scenario 'West'

Dit is een kaart. Kunt u de kaart niet zien/lezen en wilt u graag meer informatie over de kaart? Neem dan contact op met de gemeente via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Nieuwsbrief juli 2023

In deze brieft vindt u per onderwerp, een laatste stand van zaken over de dorpswoonvisie van Hagestein:

Derde participatie avond

Tijdens een derde participatie avond op 9 mei 2023 hebben de inwoners van Hagestein mee mogen denken over de plek van de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum (MFC) en de invulling van het woningbouwprogramma binnen Hagestein. Het ontwikkelen van een MFC op de huidige locatie (bij de Bongerd) is als gevolg van de geluiden op de eerdere participatie avonden uitgesloten.

De mogelijkheid van een MFC langs de Vogelenzangseweg blijft een optie. Daarnaast is een andere locatie vanuit verschillende inwoners voorgesteld, namelijk de locatie van de Stuwruiters aan de Biezenweg/Hoefslag. Tijdens deze participatie avond is aan de inwoners gevraagd welke van deze twee mogelijkheden zij als voorkeur hebben. Daarnaast was er de mogelijkheid om mee te denken over hoe de huidige locatie van de OBS Meester Vosschool en dorpshuis De Biezen dan wel ingevuld kan worden wanneer ze mee verplaatsen naar het MFC.

Uit deze avond is uiteindelijk geen duidelijke voorkeur gekomen voor een locatie van de ontwikkeling van een MFC en woningbouw. Wel zijn er kansen beschreven en hebben de inwoners uitspraken gedaan over het woningbouwprogramma, welke meegenomen worden in de ontwikkeling van de dorpswoonvisie. De dorpswoonvisie wordt ondertussen opgesteld en gaat uit van twee mogelijke locaties voor de ontwikkeling van het multifunctionele centrum, bij de Stuwruiters en in de Boomgaard. Daarnaast wordt er invulling gegeven aan de huidige locatie van dorpshuis De Biezen en OBS Meester Vosschool met een woningbouwprogramma en een ‘groene’ ontmoetingsplek.

Woningbouwprogramma

Op 9 mei 2023 hebben wij de bewoners van Hagestein gevraagd naar het te realiseren woningbouwprogramma in Hagestein. De mensen hebben een andere kijk op de vraag hoeveel woningen er gebouwd zouden moeten worden. Er is een groep vooral gericht op het behoud van het dorpse leven, in een rustige en groene omgeving. De noodzaak voor een omvangrijk woningbouwprogramma wordt niet gevoeld, omdat de bewoners kunnen uitwijken naar Hoef en Haag.

Hoewel 50 woningen gezien wordt als een goede aanzet, wil een aantal inwoners meer dan 50 woningen, de huidige ontwikkeling biedt in hun ogen kansen. De mogelijkheden daarvoor worden gezien in de Eng (gebied tussen de tijdelijke school en de Brede Sticht), maar dan wel onder de voorwaarde van een nieuwe ontsluiting, richting de Brede Sticht. Ook zou daar het hart van het dorp met in elk geval het dorpshuis behouden moeten blijven.

Twee locaties niet in verder onderzoek

Op de bewonersbijeenkomsten in november van vorig jaar zijn er verschillende locaties voor de realisatie van de school, gymzaal en het dorpshuis (het nieuwe MFC) aan de orde geweest. Tijdens de bijeenkomsten is ook de locatie van de Stuwruiters aan de Hoefslag naar voren gebracht als een potentiële locatie. Dit signaal was zo sterk dat wij gemeend hebben dit nader te moeten onderzoeken. Dat onderzoek loopt nog. Tijdens die bijeenkomsten zijn nog twee andere locaties naar voren gebracht. Deze locaties worden niet nader onderzocht. In deze nieuwsbrief antwoorden wij op de vraag: Waarom niet?

Het kasteelterrein

De voormalige gemeente Vianen heeft sinds 2007 een eigen archeologiebeleid. Het kasteelterrein heeft in dit beleid de aanduiding Archeologisch Waardevol Gebied 2 (AGW 2). Dit is de één na hoogste aanduiding die binnen de archeologie geldt. Dit geeft aan hoe waardevol het gebied is. Op onderstaande kaart staat aangegeven voor welk gebied deze bescherming geldt en wat dus tot het kasteelterrein behoort. Vermoedelijk heeft het kasteel of hebben de kastelen in de noordwest hoek van het terrein gestaan.

Volgens de huidige geldende bestemmingen kan hier niet gebouwd worden en heeft het gebied een dubbelbestemming archeologie. Deze dubbelbestemming bepaalt dat er geen bodemingrepen zijn toegestaan zonder eerst archeologisch onderzoek en zal afhankelijk daarvan bekeken worden wat wel en wat niet is toegestaan.

De Biezenweg, perceel naast Biezenweg 14

Het perceel nabij Biezenweg 14 ligt dicht bij het industrieterrein binnen de milieuzonering, waardoor het realiseren van het MFC op deze locatie niet mogelijk is.

Lopende onderzoeken

We onderzoeken nu op twee locaties de mogelijkheden voor de vestiging van het MFC, de locatie aan de Vogelenzangseweg en de Stuwruiters. Zodat we na een besluit tijdwinst kunnen maken. Na een definitieve keuze kunnen we doorpakken en starten met de ontwikkeling en realisering van het MFC. Op beide locaties zijn we met een aantal onderzoeken gestart. Het betreft hier het Flora- en fauna onderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar de bodemgesteldheid.

Vervolg en besluitvorming

Op basis van alles wat we hebben verzameld in het participatieproces, de gesprekken met de stakeholders, de analyse die we hebben gemaakt en het beleidskader van gemeente en provincie, wordt nu gewerkt aan een concept van de dorpswoonvisie. We verwachten na de zomervakantie een eerste concept gereed te hebben, dat we ook aan het college en de provincie kunnen voorleggen.
Daarna volgt nog een laatste bewonersavond, waarin we het concept voorleggen aan de bewoners van Hagestein. We streven ernaar om de dorpswoonvisie in december ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Nieuwsbrief november 2023

Aangepaste planning voor vaststelling dorpswoonvisie

Op 23 oktober bent u geïnformeerd over de planning voor het vaststellen van de dorpswoonvisie Hagestein. Helaas moeten we hierop terugkomen. De dorpswoonvisie wordt nu in de raad van februari behandeld, onze planning was december, die schuift twee maanden op.

Op het VHL-plein van 18 januari 2024 zal de dorpswoonvisie gepresenteerd worden aan de raad en dat is een mogelijkheid om de raadsleden te laten weten wat u van de dorpswoonvisie vindt en hierover met hen in gesprek te gaan. De dorpswoonvisie zal in de raadscommissie van RWD van 23 januari 2024 besproken worden en op 8 februari 2024 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Het VHL-plein van 18 januari 2024 vindt plaats in het dorpshuis in Hagestein

Meer informatie over het VHL plein en aanmelden om in te spreken vindt u op onze pagina Contact met de gemeenteraad.

Los van het besluitvormingsproces voor de dorpswoonvisie Hagestein kunt u ook gebruik maken van uw inspreekrecht op het VHL plein van 23 november aanstaande. Inspreken op het VHL-plein kunt u namelijk altijd, los van de agenda. Een aantal mensen heeft zich hiervoor al aangemeld. Het VHL plein van 23 november vindt plaats in Everdingen.

Terugblik bewonersavond 23 oktober

Op 23 oktober bent u in de gelegenheid geweest om kennis te nemen van het concept van de dorpswoonvisie voor Hagestein. Deze heeft het college zorgvuldig opgesteld aan de hand van enerzijds analyses en kenmerken van het gebied en anderzijds de inbreng van de bewoners en stakeholders in de diverse bijeenkomsten van het afgelopen jaar.

Ook op de 23e oktober ging het met name over de locatiekeuze voor het MFC en de zorgen die men heeft voor beide locaties. Tegenover de afname van de verkeersdruk in het dorp bij een keuze voor de locatie van De Stuwruiters staat de vrees voor het verlies van een dorpshart, zoals de bewoners dat nu kennen aan de Bongerd. Sommigen pleiten voor het loskoppelen van de school met gymzaal/sportzaal en de functie van het dorpshuis. Anderen pleiten voor behoud van het dorpshuis op de huidige locatie.

We hebben goede tips gekregen. Die gaan we in het afwegingskader meenemen.
Hoewel er verdeeldheid is over de vraag hoeveel er gebouwd zou moeten worden, is men vrij unaniem wanneer het gaat over het woningbouwprogramma, namelijk bouwen voor starters in het goedkopere en middensegment. Dure woningen heeft het dorp al genoeg.
U heeft in groten getale gebruik gemaakt van de mogelijkheid een reactie aan de raad mee te geven. De volgende dag lagen er 35 reacties bij de raad, dank daarvoor.

Het vervolg

In de dorpswoonvisie is zowel de locatie van de stuwruiters als de locatie van de Vogelenzangseweg opgenomen als potentiële locatie voor het MFC. Wij gaan nu aan de hand van het resultaat van deze avond en de behandeling van het opinievoorstel in de commissievergadering WOS van 24 oktober jongstleden, aan de slag om de opties verder te onderbouwen, opdat het college en de raad een weloverwogen keuze kunnen maken. Deze staat los van de besluitvorming van de dorpswoonvisie, waarin beide opties open worden gehouden.

Overzicht van bijeenkomsten/informatieavonden en inloopbijeenkomsten

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: oktober 2023