Dorpswoonvisie Hei- en Boeicop

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een dorpswoonvisie voor Hei- en Boeicop (PDF, 7.9 MB) opgesteld.

Deze gaat over de ambities en doelen die we nodig hebben voor een duurzame toekomst van het dorp. Hiervoor hebben we de inbreng, kennis en ideeën van de inwoners nodig! Hoe is het om hier te wonen? Kun je goed oud worden dit dorp? Wat houdt de inwoners bezig?

Overzicht van bijeenkomsten/informatieavonden en inloopbijeenkomsten

Nieuwsbrief

Dorpswoonvisie is vastgesteld!

Op 20 april 2023 heeft de gemeenteraad van Vijfheerenlanden unaniem de dorpswoonvisie van Hei- en Boeicop vastgesteld. De gemeente voorziet in twee woningbouwontwikkelingen aan de zuidkant van Hei- en Boeicop, te weten achter de Van Zuilenstraat en de locatie van de voetbalvelden bij het sportcomplex HSSC ‘61.

De noordzijde van Hei- en Boeicop bevat nog de meest authentieke kenmerken van het oorspronkelijk dorp. Hier staat een groot deel van de originele bebouwing, ligt een karakteristieke watergang en zijn waardevolle groenelementen aanwezig. De noordkant dient daarom behouden te blijven. Alleen incidentele kleinschalige ontwikkelingen op (bestaande) woonpercelen kunnen hier een rol spelen. Waarbij het uitgangspunt is: Maximaal één extra woning per perceel.

Door dit besluit zal de gemeente vanaf nu aan de slag gaan op de locatie achter de Van Zuilenstraat en het sportcomplex van HSSC ’61. Voor er gebouwd kan worden moet er nog veel gebeuren. Wat de gemeente de komende tijd gaat doen en welke stappen dat zijn, lees je hieronder.

Stand van zaken achter de Van Zuilenstraat

Het college heeft al eerder aangegeven achter de Van Zuilenstraat te willen bouwen. Op dit moment wordt onderzocht of het project financieel en stedenbouwkundig haalbaar is. Onderdeel van dit onderzoek is een stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Wat is nou een stedenbouwkundig ontwerp, inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan?
Een stedenbouwkundig ontwerp is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen die ruimte vragen zijn ingevuld. Hierbij kan gedacht worden aan: Ligging van uitgeefbare gronden, het woningbouwprogramma, wegen, paden, parkeren etc.

Tegelijk wordt een inrichtingsplan opgesteld. Dit inrichtingsplan werkt de inrichting van de openbare ruimte verder uit, zoals de invulling van groenelementen, overgang van openbaar naar privé gebied, straatmeubilair etc. Het inrichtingsplan geeft daarmee weer handvatten voor (en deels uitwerking aan) het beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan worden de architectonische uitstraling van de woningen en bijbehorende elementen als erfafscheidingen opgenomen. Daarnaast wordt de beoogde kwaliteit van het openbaar gebied inclusief bijbehorende groen- en waterelementen beschreven.

In het kader van het te bepalen woningbouwprogramma heeft de gemeenteraad ons gevraagd om bij de inwoners na te gaan welk woningbouwtype hun voorkeur heeft en te kijken of er gebouwd kan worden naar behoefte. Voor de locatie achter de Van Zuilenstraat, hebben wij met een aantal stakeholders op 15 mei 2023 een brainstormsessie gehad. De input die we tijdens deze sessie hebben ontvangen, nemen wij mee in het verdere verloop van het onderzoek.

Stand van zaken Sportcomplex HSSC ‘61

Op de locatie van het sportcomplex van HSSC ’61 kunnen naar schatting ongeveer 50 woningen gefaseerd gerealiseerd worden.

Om te achterhalen of op deze locatie gebouwd kan worden, dienen we eerst de haalbaarheid te onderzoeken. Het onderzoek bestaat uit verschillende componenten, maar start met een visie op de ontwikkeling van het gebied inclusief de voetbalvelden. Tijdens deze visie wordt gekeken waar en in welke fasering de woningbouw ontwikkeld zal worden en hoe dit zich verhoudt met het woningbouwprogramma in de gehele gemeente Vijfheerenlanden en de regionale afspraken die hierover zijn gemaakt. Ook zal een enquête naar de woningbouwbehoefte deel uitmaken van deze studie.

In de visie zal ook de voorkeursligging van het voetbalcomplex worden aangegeven en hoe de woningbouwontwikkeling zich verhoudt tot de bestaande woningen aan de Van Hallstraat. Het maken van de visie zal ongeveer een jaar duren. Op basis van de visie zal dan besloten worden om het project verder uit te werken en op te starten.

Eind juni is een voorstel voor het uitvoeren van het onderzoek in de gemeenteraad geweest. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel. Vanaf september zal gestart worden met het opstellen van de visie.

Agenda

  • Maandag 28 augustus 2023- 19.30 uur - Dorpshuis Internos: Avond voor de bewoners van de Van Zuilenstraat, zij worden bijgepraat over het visietraject.
  • Dinsdag 19 september 2023- 19.30 uur - Dorpshuis Internos: Avond voor de garageboxhouders, zij krijgen een laatste stand van zaken over de garageboxen.
  • Dinsdag 26 september 2023 - 19.30 uur - Dorpshuis Internos: Avond voor de volkstuinhouders, zij krijgen een laatste stand van zaken over de volkstuinen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.