Dorpswoonvisie Nieuwland

Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen heeft bureau OD205 een dorpswoonvisie opgesteld op de toekomst van Nieuwland.

In de dorpswoonvisie staan de volgende thema’s centraal.

  1. De grote behoefte aan woningen voor Nieuwlanders, met name voor jongeren en ouderen.
  2. De verkeersdruk in het dorp.
  3. Verbetering van de voorzieningen door in te zetten op een multifunctioneel centrum.

In de visie is aangegeven waar volgens de inwoners in de toekomst gebouwd kan worden en onder welke voorwaarden.

De visie is vastgesteld op 21 maart 2024. Daarmee schaart de gemeente zich achter de visie van de inwoners.

Participatiemomenten

Verslagen

Planning

Werkzaamheden en planning
Datum Activiteit
Eind juni/begin juli Startbijeenkomst met klankbordgroep, intern
Juni/augustus Inwerken en voorbereiden participatie
  • Participatie voorbereiden met dorps-kernteam
Eind augustus Eerste ontwerpcafé
September/oktober Het dorp in
  • Inbreng, meningen en ideeën verzamelen
  • Terugkoppeling, eerste voorstel(len) voorleggen
November Verwerken van alle inbreng in een visie
  • In afstemming/samen met inwoners
  • In afstemming met klankbordgroep
Terugkoppeling dorpen, zo nodig aanpassen.
December Stukken gereed maken voor besluitvorming.
Begin 2024 Start besluitvorming (duurt ca 3 maanden)

Met de dorpswoonvisie nodigen we alle partijen uit om bij te dragen aan de toekomst van Nieuwland. Hoe draagt u bij?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: dorpswoonvisies@vijfheerenlanden.nl.