Gebiedsvisie Vianen

De gemeente Vijfheerenlanden werkt aan een Gebiedsvisie voor Vianen. In de Gebiedsvisie maken we keuzes voor de toekomst van de stad.

We beantwoorden in de visie verschillende vragen, zoals: Hoe houden we Vianen leefbaar? Waar is ruimte voor nieuwe woningen? Hoe zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid goed blijft? Is er behoefte aan meer voorzieningen, en welke dan?

Aanpak

We maken de Gebiedsvisie in twee stappen:

 • De eerste stap is het maken van een Nota van Uitgangspunten. In deze Nota schrijven we wensen en eisen op waaraan de Gebiedsvisie moet voldoen. Deze stap is inmiddels afgerond. In april wordt de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad.
 • De tweede stap is het maken van de Gebiedsvisie zelf. Bij iedere stap zullen we bewoners en ondernemers in Vianen betrekken.

Stadsbijeenkomst

Op 15 mei 2024 organiseerden we een druk bezochte stadsbijeenkomst. We denken na over de leefbaarheid van Vianen, over het verkeer, het toevoegen van woningen, manieren op sporten en bewegen te stimuleren, en nog veel meer. Tijdens de bijeenkomst hebben we op borden laten zien hoe ver we daarmee zijn en gingen we in gesprek met inwoners en ondernemers. Stedenbouwkundig bureau Urhahn heeft 7 deelgebieden laten zien: Kanaalzone, Binnenstad-Lijnbaan, Bushub-Beukenlaan, Ursulinenhof, Oost-Westverbinding, Zuidelijk buitengebied en Werklandschappen. In ieder deelgebied zien zij samen met de gemeente kwaliteiten en verbeterpunten. En voor ieder deelgebied zijn er ideeën voor de toekomst. Inwoners konden met stickers laten weten welke ideeën zij goed of minder goed vinden. Voor wie dieper wil meedenken waren er twee thematafels over de Kanaalzone en Bushub-Beukenlaan.

Enquête

Wie niet aanwezig kon zijn op 15 mei 2024 kan op deze pagina een online enquête invullen. Op verzoek van de gemeenteraad wordt hierin expliciet gevraagd of er woningbouw in het gebied rondom de Beukenlaan mag plaats vinden. En zo ja in welke delen en in welke vorm. Alle inbreng uit de enquête, de thematafels en de gesprekken bij de panelen wordt meegenomen in de gebiedsvisie. Deze wordt in het najaar aan de gemeenteraad aangeboden ter bespreking.

Met uw antwoorden geven we de gebiedsvisie verder vorm. U kunt de vragenlijst tot en met 29 mei 2024 invullen.

Vragenlijst Gebiedsvisie Vianen (Deze link gaat naar een externe website)

Tijdlijn

 • Najaar 2024: aanbieden concept-visie aan gemeenteraad
 • Tot en met 29 mei 2024: invullen tweede enquête
 • Mei 2024: grote participatiebijeenkomst voor heel Vianen
 • April 2024: sessie met een klankbordgroep en een ondernemersbijeenkomst
 • Tot en met 28 januari 2024: Digitale vragenlijst
 • 24 januari 2024: Straatgesprekken
 • Januari en februari 2024: sessies met een klankbordgroep

Uitgangspunten

De gemeenteraad heeft in april 2024 de nota van uitgangspunten voor de gebiedsvisie vastgesteld. De uitgangspunten zijn:

 1. Woningen bouwen op (inbreidings)locaties, waarbij aantallen gebaseerd worden op een integrale afweging van de uitgangspunten
 2. De woningbouwopgave richt zich op het in balans brengen van de woningvoorraad
 3. Intensiveren van de bestaande woningvoorraad
 4. Woningbouw op aantrekkelijke plekken met weinig milieuhinder
 5. Waardevolle historische structuren beschermen en versterken
 6. Cultuurhistorische plekken (verdwenen kastelen en buitenplaatsen) inzetten als recreatieve en culturele hotspots
 7. Inrichten van een veilige oost-west verbinding voor langzaam verkeer
 8. Realiseren van een beweegvriendelijk netwerk in de wijken en verbinden met strategische verblijfsgebieden
 9. Inzetten op waardevolle groene verblijfsplekken in wijken met een hogere woningdichtheid
 10. Wijkcentra kwalitatief en programmatisch opwaarderen naar behoefte
 11. In werkgebieden op strategische plekken functiemenging stimuleren
 12. Faciliteren van collectieve voorzieningen op bedrijventerreinen
 13. Uitbouwen van de (historische) groenstructuur tot klimaatadaptief groen-blauwnetwerk over de hele stad
 14. Zuidelijke ecologische verbindingszone combineren met klimaatbestendige- en natuur inclusieve landbouw
 15. Ontwikkelen van locaties voor duurzame energieopwekking en circulaire economie
 16. Het verbeteren van een veilig lokaal en regionaal fietsnetwerk
 17. Realiseren van veilige en toereikende verkeersontsluiting in en van de stad Vianen