Leerdam: Knarrenhof

Een aantal inwoners is een burgerinitiatief ‘Woonhof Spes Bona Leerdam’ gestart om een hofje met ongeveer 24 woningen/ appartementen volgens het concept “Knarrenhof” te kunnen bouwen op de plek van de voormalige Wilgenhoek-school aan de Parallelweg 24 in Leerdam.

Spes Bona Leerdam wil een woongroep voor 50 plussers realiseren in Leerdam. Een woongroep volgens het Knarrenhof-concept. Een concept met zelfstandige wooneenheden, levensloopbestendig en met voldoende ruimte in combinatie met gemeenschappelijke ruimte(s) als een hofhuis en tuin. Uitgangspunt is dat de groep samen, met én voor elkaar de woonomgeving vorm geeft en beheert. Het motto daarbij is: samen doen wat kan, privacy als dat gewenst wordt.

Spes Bona Leerdam heeft Stichting Knarrenhof gevraagd hen te helpen om hun doel te bereiken. Knarrenhof is een maatschappelijke organisatie, opgericht voor het realiseren van woonhofjes voor en door ouderen met die veelal minder geld hebben. Hofjes waarbij burenhulp, samen verantwoordelijk zijn voor het hof en het vormen van een sociale gemeenschap belangrijke elementen zijn.

Spes Bona Leerdam en Knarrenhof hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk is om het perceel van de voormalige basisschool aan de Parallelweg 24 in Leerdam te kopen om daar een ‘knarrenhof’ te kunnen realiseren. Een hof met ongeveer 24 woningen/appartementen in verschillende prijsklassen, zowel koop als huur. De precieze verdeling is mede afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners waarbij het wel de bedoeling is dat ongeveer 30% van de woningen in de sociale categorie valt.

De gemeente heeft daarop geantwoord daar in principe aan mee te willen werken. Bij de verdere planuitwerkingen wordt rekening gehouden met de bestaande omgeving van de locatie. Bijvoorbeeld dat de nieuwbouw niet te hoog wordt, dus maximaal 2 à 3 bouwlagen. En dat bomen en groen rondom het voormalige schoolplein zo veel mogelijk behouden blijven.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Status project, planning en inschrijven en kosten

Begin 2021 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de voorbereidingen voor de grondverkoop, wijziging omgevingsplan en sloop- en bouwrijpwerkzaamheden te kunnen doen. Op dit moment wordt een grondverkoop voorbereidt. Ondertussen wordt door Knarrenhof verder gewerkt aan hun woningbouwplan.

Zodra er met Knarrenhof overeenstemming is over een grondverkoopovereenkomst en er een goed woningbouwplan is, kan gestart worden met het voorbereiden van een wijziging van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning waarbij het afwijken van het omgevingsplan in de vergunning wordt meegenomen.

Nadat het omgevingsplan is vastgesteld en/of de omgevingsvergunning voor de woningen is afgegeven zal er gestart worden met de sloop van de huidige gebouwen op de locatie. Nadat het perceel bouwrijp is wordt het aan de initiatiefnemers geleverd zodat zij hun bouwplannen kunnen realiseren. Al met al zal het dus nog wel enige tijd duren voordat er gestart kan worden met het bouwen.

Meer informatie over Knarrenhof Leerdam vindt u op de webpagina van Stichting Knarrenhof Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website). Hier kunt u zich ook inschrijven (Deze link gaat naar een externe website).

Impressie

November 2021 heeft Knarrenhof onder hun groep inschrijvers een woonwensen enquête gehouden. Daar kwam uit naar voren dat onder de 84 in een Knarrenhof-woning geïnteresseerde huishoudens die aan de enquête mee deden, een plan in de vorm van een U-hof de voorkeur heeft. Met dit eerste schetsontwerp als startpunt wordt door Knarrenhof verder gewerkt aan de planopzet. Door de schets op onderdelen te verbeteren en vervolgens het plan verder uit te werken.

Getekende impressie van Knarrenhof

getekende impressie van Knarenhof met hogere gebouwen

Projectontwikkelaar

De initiatiefnemers van Spes Bona Leerdam hebben Stichting Knarrenhof (Deze link gaat naar een externe website) gevraagd de ontwikkeling van dit woningbouwproject op zich te nemen.

Bezwaar maken

Procedures voor het wijzigen van het omgevingsplan en/of het verlenen van een omgevingsvergunning zijn nog niet gestart. Er is daarom nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.