Lexmond-West

Het gaat om meerdere percelen in Lexmond, gelegen ten westen van de bebouwde kom van Lexmond, grofweg gelegen tussen Achthoven/Kom Lekdijk en Driemolensweg. De gemeente wil hier een woningbouwlocatie ontwikkelen in combinatie met een randweg.

Daarom heeft de gemeente het voorkeursrecht gevestigd op deze gronden. Dit betekent dat de gemeente het eerste recht van koop van de grond heeft. De gemeente gaat als eerste stap een visie opstellen. De visie wordt samen met de inwoners van Lexmond en belanghebbenden opgesteld. Aantal woningen, percentage sociale huur is nog niet bekend.

In Lexmond-West ligt de wens voor een randweg, die de verbinding moet vormen tussen de Lekdijk en Driemolensweg. Dit is een lang gekoesterde wens om de Dorpsstraat en de Laak te ontlasten van vracht- en landbouwverkeer. De raad heeft voor dit onderzoek echter geen budget ter beschikking gesteld. De ontwikkeling van de randweg wordt daarmee afhankelijk gesteld van mogelijk andere ontwikkelingen in het gebied.

Op onderstaande kaart is aangegeven welke percelen zijn betrokken in de haalbaarheidsstudie.

Kaart waarop de betreffende percelen staan ingekleurd met diverse kleuren

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u graag meedenken? Stuur dan een e-mail naar teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: januari 2022

Wet voorkeursrecht gemeenten

Vijfheerenlanden heeft woningbouw nodig om te voldoen aan de groeiende vraag. Het gebied Lexmond-West biedt kansen voor een nieuwe woonwijk. De gronden zijn niet in eigendom van de gemeente. Daarom vestigen we voor dit gebied Wet voorkeursrecht gemeenten. Zo voorkomen we grondspeculatie en hebben we 3 jaar de tijd om een goede visie voor het gebied te ontwikkelen. Binnen het gebied is ruimte om te schuiven en zo tot een goede inpassing te komen. Die inpassing gaat in overleg met de omgeving en daarbij is alle ruimte om mee te denken. Grondeigenaren, omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd om met de gemeente in gesprek te gaan. Wvg betekent dat de gemeente bij verkoop het recht van eerste koop heeft.

Het besluit (Deze link gaat naar een externe website)om het voorkeursrecht te vestigen is genomen op 25 januari 2022 door het college en is drie maanden geldig.

De raad kan het besluit van het college bekrachtigen, waardoor het voorkeursrecht drie jaar lang geldig is. De verwachting is dat de raad dit besluit op 21 april 2022 neemt.

Ideeën voor woningbouw

In september 2020 heeft de gemeente een principeverzoek gekregen voor de ontwikkeling van Lexmond-West. Het principeverzoek omvat een stedenbouwkundige verkenning voor Lexmond-West met drie mogelijke scenario’s, waarbij afhankelijk van het scenario zo’n 100 tot 150 woningen gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkeling van Lexmond-West met 100 tot 150 woningen moet afgewogen tegenover andere potentiële woningbouwlocaties in Lexmond en bekeken worden in relatie tot de totale woningbouwopgave in Vijfheerenlanden, zoals vastgesteld in de woonvisie. Het provinciale beleid voor kleine kernen vereist deze afweging. Er zijn immers naast het initiatief voor Lexmond-West nog drie andere initiatieven in Lexmond in voorbereiding. Twee initiatieven lopen al langer en één initiatief is onlangs in voorbereiding genomen.

Randweg

Voor de voorgestelde woningbouwontwikkeling moet er ook een goede ontsluiting geregeld worden. De Dorpsstraat kan eenvoudigweg niet meer verkeer aan. Niet van 100 woningen, maar ook niet van 50 woningen. Met het onderzoek naar de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling zou dus ook onderzocht moeten worden hoe deze nieuwe wijk bereikbaar moet worden. De gewenste randweg zou daarmee een integraal onderdeel uit moeten/kunnen maken van de studie naar haalbaarheid van de woningontwikkeling.

Visietraject

Als eerste stap in een haalbaarheidsonderzoek stellen we daarom eerst een visie voor de ontwikkeling voor Lexmond-West op. Zo bekijken we dit plan in relatie tot de ontwikkeling van potentiele woningbouwlocaties in Lexmond en de rest van Vijfheerenlanden. Ook het onderzoek naar de randweg moet daarin meegenomen worden. Wat is het meest optimale tracé (in relatie tot de beoogde nieuwbouw en bestaande kern) en kan deze (in elk geval deels) bekostigd worden uit de woningbouwontwikkeling?

Het visietraject start in de eerst helft van 2022. De aanpak:

  • Met interne en externe professionals worden denkrichtingen opgesteld onder leiding van een bureau.
  • Verschillende belanggroeperingen geven hun opvattingen over de denkrichtingen in een gezamenlijke bijeenkomst.
  • Aan de hand daarvan wordt een conceptvisie opgesteld.
  • Terugkoppeling aan de belangengroeperingen en conceptvisie wordt aan de inwoners van Lexmond voorgelegd.
  • Visie wordt vastgesteld.