Meerkerk: De Weide II

Het woningbouwproject Weide II ligt ten zuiden van Weide I in Meerkerk tussen de Bazeldijk en Burggraaf, dichtbij de afslag Meerkerk op de A27.

Tussen 2023 en 2027 worden 150 verschillende soorten woningen gebouwd, waarvan 45 woningen in de sociale huur sector. Verwacht wordt dat inschrijven voor de woningen mogelijk is vanaf 2023.

Wethouder Huib Zevenhuizen en Remon Dul van Fien Wonen lopen door het ontwikkelgebied van het woningbouwproject De Weide II. In de video vertellen ze over de status van het project en wat er gebouwd gaat worden. Het ontwikkelgebied is van meerdere kanten te zien. Ook vertelt een inwoner van De Weide I enthousiast wat zij weten over hoe de Weide II eruit komt te zien.

De Weide II is een prachtig nieuw project in Meerkerk. Het komt aan de zuidkant van Meerkerk, grenzend aan de Weide I, een mooi project dat een aantal jaar geleden gerealiseerd is.

In de nieuwe wijk komt een divers woningaanbod.

De woningen zijn met name bedoeld voor starters, doorstromers en senioren.

Voor de sociale woningen werken we nauw samen met corporatie Fien Wonen.
Goeiedag, Remon Dul, manager Wonen en Vastgoed bij Fien Wonen.
Ja, zoals net door de wethouder Huib Zevenhuizen is aangegeven worden hier achter mij straks woningen gerealiseerd.
Ook vijfenveertig sociale huurwoningen, waar Fien Wonen invulling aan gaat geven.
Ons uitgangspunt is dat we biobased gaan bouwen.
Dat betekent dat we woningen gaan realiseren die qua klimaatprestatie goed zijn en ook recht doen aan onze doelstelling 'duurzaam en toekomstbestendig bouwen'.

De wijk krijgt een ruime opzet.
Denk daarbij aan relatief grote kavels, ruime tuinen en veel grondgebonden woningen.
Water en groen krijgen een belangrijke plek in de wijk.
In het plan is daarnaast veel aandacht voor duurzaamheid.

De proefverkaveling is het afgelopen jaar verder uitgewerkt en er is ook een eerste globaal ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. De gemeente realiseert de woningen niet zelf, maar vraagt marktpartijen via een aanbesteding of ze binnen de vooraf bepaalde uitgangspunten het gebied kunnen ontwikkelen en de woningen kunnen bouwen.

Er zijn nog vijf marktpartijen in de race.
Met de partij die de gemeente de beste aanbieding doet, kwalitatief én financieel, sluit de gemeente een overeenkomst.

Naar verwachting wordt die overeenkomst eind 2021 afgesloten, waarna deze partij start met de ontwikkeling.

Het is hier prettig wonen. Ik woon hier nu inmiddels tien jaar. Hier achter, of hier voor mij, daar komt een vijverpartij van wel elf meter breed, heb ik begrepen. Dus het wordt een prachtig stukje extra natuur. Er kunnen vissen in, er kunnen kikkers in, nou, je kunt het zo gek niet opnoemen.
Dus ik zou zeggen: mensen, wie geïnteresseerd is, niet te lang wachten met reageren, hoor.

Gewoon hier komen wonen in Vijfheerenlanden. Heeft u vragen of belangstelling voor dit project, kijk dan op onze website www.vijfheerenlanden.nl.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

De Weide II wordt een nieuw leefgebied in Meerkerk, verbonden met de Ooievaar in Weide I en een aansluiting op de Bazeldijk. Het dorpse karakter van de omgeving wordt gerespecteerd en meegenomen in de ontwikkeling van de Weide II.

In de Weide II komen huur-, koop-, vrijstaande-, twee-onder-een-kap- en rijwoningen. 30% van de woningen zijn bestemd voor de sociale huursector, deze staan aangegeven met ‘Fien’ in de schets hierboven.

Rondom het gebied wordt een ringvormig oppervlaktewatersysteem aangelegd, dat aansluit op het water ten zuiden van de bestaande woningen in Weide I.

Status project, planning en inschrijven en kosten

Wilma Wonen en Reinbouw winnen aanbesteding woningbouw De Weide II Meerkerk
In woningbouwproject De Weide II in Meerkerk worden tussen 2023 en 2028 150 woningen gebouwd. Om een ontwikkelaar te kunnen selecteren, is een aanbesteding gehouden voor de bouw van 105 vrije sector woningen, bruggen, infrastructuur en openbare ruimte. De 45 sociale woningen in het plangebied worden gelijktijdig in opdracht van woningcorporatie Fien gerealiseerd. Ontwikkelaarscombinatie Wilma Wonen en Reinbouw is daarbij als winnaar uit de bus gekomen.

Op dit moment is er nog geen indicatie van prijsklassen voor de woningen. Via de gemeentelijke informatiekanalen (zoals deze website) volgt meer informatie.

Inschrijven voor sociale huurwoningen

Ook voor de sociale huurwoningen is veel interesse. Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning dan is het belangrijk dat u ingeschreven staat als woningzoekende binnen Woongaard, zie hiervoor de website van Woongaard (Deze link gaat naar een externe website).

Fien Wonen gaat de woningen via dit kanaal adverteren. Op het moment dat u ingeschreven staat kunt u reageren. Er wordt vooraf geen registratie van belangstellenden gedaan. Inschrijven kan alleen na publicatie van woningen op Woongaard.

Impressie

De bovenstaande proefverkaveling geeft een goede impressie van hoe de woonbuurt eruit kan komen te zien, er is ook een eerste globaal ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. Rechtsboven is nu ook een ‘hofje’ met grondgebonden rijwoningen ingetekend. Tussen de bestaande woningen aan de Bazeldijk en nieuwe woningen van de Weide II komt een overgangsstrook. Dit gebied wordt niet bebouwd, zodat het lint van de Bazeldijk zijn karakter behoudt.

De nieuwe bebouwing komt op gepaste afstand van de bestaande woningen. Woningen van bijvoorbeeld twee lagen en een kap staan wat verder van het water af dan bijvoorbeeld garages of huizen die één laag hoog zijn.

In overleg met Fien Wonen is gekeken naar de mogelijkheid om levensloopbestendige woningen van één laag en een kap in het plan in te passen. Deze woningen zijn lager en kunnen dus wat dichter bij het water staan dan hogere woningen.

De gemeente wijst er nadrukkelijk op, dat de tekening een concept is. Het is een ‘indicatieve uitwerking’. Eind 2022/begin 2023 maken de projectontwikkelaar en woningcorporatie Fien Wonen samen met de gemeente in overleg met de omwonenden een definitieve tekening. Tegen die tijd wordt gericht uitgenodigd voor de participatietrajecten en inwonersavonden.

Wilma Wonen en Reinbouw winnen aanbesteding woningbouw De Weide II Meerkerk
In woningbouwproject De Weide II in Meerkerk worden tussen 2023 en 2028 150 woningen gebouwd.

Het winnende plan

De Weide II ligt tussen de Bazeldijk en Burggraaf in Meerkerk. De ontwikkelaars hebben een plan ingediend onder de titel Meer voor elkaar in Meerkerk. Het plan kenmerkt zich door een ‘dorpse’ architectuur met aantrekkelijke lanen, straten, intieme hofjes en doorkijkjes naar brede watergangen met natuurlijke oevers. Er is een divers beeld gecreëerd door gebruik te maken van verschillende kleuren baksteen, rieten kappen af te wisselen met traditionele dakpannen en schuurwoningen met een herkenbaar agrarisch karakter toe te passen.

Door de gehele wijk komt een educatieve vlinderroute die uitnodigt om te wandelen langs de bloemrijke tuinen, pleintjes en bruggetjes. Deze route voert straks langs de verschillend ingerichte leefgebieden van de vlinder passend bij zijn levenscyclus, zoals groen ruigtes voor de rups en nectarrijke bloemenborders voor de volgroeide vlinders.

Duurzaamheid

De Weide II is ontworpen met oog voor een duurzame toekomst. De woningen worden energieneutraal gebouwd en circulariteit staat centraal bij het maken van verschillende product- en materiaalkeuzes. De opgewekte zonne-energie wordt tijdelijk opgeslagen in een collectieve buurtbatterij om overbelasting van het net te reduceren. Toekomstige bewoners worden onder andere met een duurzaamheidspaspoort gestimuleerd duurzame(re) keuzes te maken voor hun woning en woonomgeving. Op deze manier wordt De Weide II een duurzame, toekomstbestendige en klimaatadaptieve wijk.

Meedenken of bezwaar maken

Bij de uitwerking door de projectontwikkelaar, Fien Wonen en de gemeente worden omwonenden nauw betrokken. Wij horen graag wat u vindt. Op 5 april 2023 van 17.00-20.00 uur is er daarom een eerste bijeenkomst bij Sportpark De Burcht met omwonenden.
De insteek is kennismaken en een update geven van het stedenbouwkundig plan. Een brede avond voor heel Meerkerk volgt op een later moment. Dan is er ook meer bekend over woningprijzen en hoe de inschrijving voor huur- en koopwoningen werkt.

Op dit moment is er een stedenbouwkundig plan. Dit moet worden doorvertaald naar een definitieve uitwerking. Op dat moment wordt ook een omgevingsvergunning aangevraagd. Tegen een omgevingsvergunning kan wel bezwaar of beroep aangetekend worden.

Publicaties

In het bestemmingsplan (Deze link gaat naar een externe website) staan de regels waar de projectontwikkelaar rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling van het gebied en bouw van de woningen.

Op de website Nieuwbouw Meerkerk (Deze link gaat naar een externe website) kunt u alle up to date informatie raadplegen rondom dit project.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl of kijk op de contactpagina van Woongaard.

Update: maart 2023