Meerkerk: Werklandschap Meerkerk IVa

Werklandschap IVa Meerkerk is een uitbreiding van Meerkerk IV. Het is een terrein van ongeveer 9 hectare dat ten zuiden ligt van de Duurzaamheidsring, tussen de A27/Energieweg en de Burggraaf.

Vanaf 2025 wordt op deze locatie een werklandschap gevestigd. Er is netto 5,6 hectare grond beschikbaar voor bedrijven.

Kaard waarop het gebied van werklandschap Meerkerk IVa blauw is omlijnd

Status project, planning en inschrijving

De ontwikkelingsvisie (2018) en de daarop gebaseerde stedenbouwkundige schets zijn het uitgangspunt bij de uitgifte van de grond.

Het bestemmingsplan is op 13 december 2022 onherroepelijk vastgesteld. Meer informatie over het bestemmingsplan en de regels vindt u op de website van het Omgevingsloket bij regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Planning 2023-2025:

  • Eind 2022 is gestart met de voorbereidingen om het terrein geschikt te maken voor bebouwing en voor de aanleg van de openbare ruimte. Deze voorbereidingen nemen ongeveer twee jaar in beslag.
  • De gemeente overlegt met externe partijen of het mogelijk is om de aanvraagtrajecten van vergunningen en ontheffingen te verkorten.
  • In 2023 start het voorbelasten van de grond. Dit duurt ongeveer twee jaar. Daarna gaat de gemeente verder met de aanleg van de riolering.
  • In 2023 vindt ook de uitgifte van de grond plaats
  • Naar verwachting is de grond in de tweede helft van 2025 bouwrijp. Daarna kan gestart worden met bouwwerkzaamheden.

Uitgifte van de grond

De gemeente is eigenaar van de grond. De gemeente moet partijen gelijke kansen bieden bij verkoop van bedrijfsgrond. De gemeente mag de grond dus niet één-op-één aan een ontwikkelaar verkopen als er meerdere gegadigden zijn. Dat betekent dat de gemeente een potentiële koper moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare, redelijke en meetbare criteria.

Meer informatie

Alle informatie over werklandschap Meerkerk IVa wordt op deze webpagina gepubliceerd.

Update: januari 2024