Meerkerk: Werklandschap Meerkerk IVa

Werklandschap IVa Meerkerk is een uitbreiding van Meerkerk IV. Het is een terrein van ongeveer 9 hectare dat ten zuiden ligt van de Duurzaamheidsring, tussen de A27/Energieweg en de Burggraaf. Er is netto 5,6 hectare grond beschikbaar voor bedrijven.

Nieuwe ontwikkelingen

In onze regio is nu sprake van netcongestie en Stedin kan aan nieuwe bedrijven géén stroomaansluiting leveren totdat het stroomnet rond 2030 is opgewaardeerd. Ook voor het Werklandschap IVA in Meerkerk heeft dit grote gevolgen. De gemeente is in gesprek met de bedrijven, met energieadviseurs en met Stedin om te kijken of, en zo ja welke tijdelijke maatregelen oplossingen kunnen bieden totdat het net is opgewaardeerd. De voorbelasting van dit werklandschap staat nu gepland voor 2025.

Kaard waarop het gebied van werklandschap Meerkerk IVa blauw is omlijnd

Status project, planning en inschrijving

De ontwikkelingsvisie (2018) en de daarop gebaseerde stedenbouwkundige schets zijn het uitgangspunt bij de uitgifte van de grond.

Het bestemmingsplan is op 13 december 2022 onherroepelijk vastgesteld. Meer informatie over het bestemmingsplan en de regels vindt u op de website van het Omgevingsloket bij regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Planning:

  • In 2023 is gestart met de voorbereidingen om het terrein geschikt te maken voor bebouwing en voor de aanleg van de openbare ruimte. Deze voorbereidingen nemen enkele jaren in beslag.
  • Naar verwachting start in 2025 het voorbelasten van de grond. Dit duurt ruim een jaar. Daarna gaat de gemeente verder met de aanleg van de riolering en de openbare ruimte.
  • De start van de uitgifte kavels was voorzien in 2024, maar als gevolg van de zogenaamde netcongestie (Stedin kan nieuwe bedrijven de komende jaren geen stroomaansluiting leveren), schuift dit door.
  • Naar verwachting kan de grond in 2026 bouwrijp zijn, waarna – in principe - gestart kan worden met bouwwerkzaamheden.

Meer informatie

Alle informatie over werklandschap Meerkerk IVa wordt op deze webpagina gepubliceerd.

Update: juni 2024