Schoonrewoerd: Vergroten Noachschool

De Noachschool is te klein. Het aantal leerlingen groeit naar ruim 215 kinderen. De jongste kinderen zijn ondergebracht in een andere locatie. Het is wenslijk om alle kinderen van 0 tot 12 jaar bij elkaar in één gebouw onder te brengen.

Er is door de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met dit krediet is een programma van eisen opgesteld en zijn de nodige onderzoeken op locatie uitgevoerd. De architect heeft op basis van het programma van eisen een schetsontwerp gemaakt. Daarnaast is door ruimtelijke ordening en een landschappelijk adviesbureau onderzocht op welke wijze de boomgaard in het plan kan worden opgenomen.

Schetsontwerp vergroten Noachschool

Het bestemmingsplan zit nu in de voorbereidende fase en zal na de zomervakantie behandeld worden in het bestuurlijk overleg. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het college van B&W. In oktober verwachten we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Afhankelijk van de ingediende zienswijzen verwachten we in februari 2024 het bestemmingsplan vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Ondertussen zal de architect zijn schetsontwerp presenteren aan de welstandscommissie. Waarna het schetsplan wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Er zal een aanbesteding komen om een aannemer te selecteren waarna medio 2024 gestart kan worden met de bouw.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.
Update: augustus 2023

Nieuwsbrieven