Veel gestelde vragen over Gaasperwaard III

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen tijdens de inloopavonden in november en december 2023 over het Regionaal Werklandschap Gaasperwaard III.

Algemeen

Huizen aan de noordkant van het gebied zijn niet onderheid. Blijft mijn huis wel heel?
Voorafgaand aan verdere werkzaamheden t.b.v. het werklandschap zal een nulmeting plaatsvinden van de bestaande situatie van de woningen langs de Biezenweg. Indien aantoonbaar is dat bij huizen scheurvorming ontstaat of verzakkingen plaatsvinden door werkzaamheden voor Gaasperwaard III, dan bestaat er een schaderegeling.

Willen jullie niet steeds de spelregels aanpassen?
De opdracht is om een werklandschap voor vestiging van regionale bedrijven te realiseren. Daarbij zullen kaders worden
geformuleerd waaraan deze bedrijven moeten voldoen.

Er is veel meer behoefte aan woonruimte, nieuwe school en multifunctionele ruimte; daarmee blijft het dorp leefbaar. Waarom kiezen jullie dan toch voor een bedrijventerrein?
Met het vaststellen van het Provinciaal Programma Wonen en Werken (PPWW2023) heeft de provincie Utrecht aangegeven dat er zowel behoefte is aan locaties voor woningbouw als bedrijven. Ook in de Omgevingsvisie Vijfheerenlanden wordt deze behoefte onderkend. Binnen de dorpswoonvisie Hagestein zijn twee locaties voor een MFC voorzien, waarin ook een school wordt opgenomen en wat de leefbaarheid van het dorp ten goede komt.

Valt agrarische woning onder de 150 meterzone?
Hierover vindt op korte termijn nog overleg plaats met direct belanghebbenden.

Waarom wordt er niet gekozen voor woningbouw in het aangegeven gebied? Met name de 'polder' tussen Hagestein en Breede Sticht/ Autenase kade zie ik als kansrijk gebied voor woningbouw.
In de Omgevingsvisie Vijfheerenlanden is Gaasperwaard III als werklocatie opgenomen. Woonlocaties worden voornamelijk in en tegen bestaande woonkernen gesitueerd.

Wat is jullie (lange termijn) visie over bedrijfsterreinen en woningbouw? De Omgevingsvisie Vijfheerenlanden schetst gemeentebreed het toekomstbeeld voor onder andere wonen en werken.
Voor Vianen wordt momenteel gewerkt aan de gebiedsvisie.

Er is in veel sectoren een groot tekort aan personeel (zorg, techniek, bouw, IT, onderwijs, openbaar vervoer, waar niet eigenlijk?).
Dit staat los van de behoefte aan ruimte voor nieuwe werklandschappen in combinatie met de toenemende automatisering/robotisering en digitalisering .

Ligt de focus op verplaatsen van bestaande bedrijven binnen Vianen? Wat zijn de plannen met het huidige industriegebied Vianen?
Bestaande bedrijven binnen Vianen bieden onvoldoende mogelijkheden om te groeien. Binnen de bestaande bedrijventerrein De Hagen/ De Biezen wordt onderzocht op mogelijkheden om toekomstbestendiger te maken.

Het gebied oogt/ is rommelig. Ook het gebied rondom/nabij 'Fine Cooking' is super rommelig. Wat is de visie van dit gebied?
Het gebied rondom ‘Fine Cooking’ zal worden vernieuwd door verplaatsing van Fine Cooking naar Hagenweg 6, in de direct nabijheid van afrit Hagestein. Hiermee ontstaat ruimte voornieuwe bedrijven.

Moet je niet investeren in woningbouw in plaats van bedrijfsterrein? Daar is de nood vele malen hoger.
De behoefte aan zowel woningbouw maar ook werklocaties behoefte is in de regio Utrecht. Dat blijkt ook uit het Provinciaal Programma Wonen en Werken dat in juli 2023 door Gedeputeerde Staten van Utrecht is vastgesteld.

Moet je willen investeren in nog meer industriegebied? Want 1) we hebben de mensen niet en 2) de kiezer heeft duidelijk aangegeven dat het minder migranten wil. En met meer bedrijfsterreinen en een sterke wens op immigratiebeperkingen is een uitdagende combinatie.
Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat landelijk de bevolking toeneemt. En dat voor deze mensen geschikte woon- en werkruimtes gecreëerd moeten worden. Bovendien spelen digitalisering, automatisering en ruimte voor circulaire economie.

Hoe zit het met stikstof en nabijgelegen natuurgebieden?
Er zal nog nader onderzoek plaatsvinden naar stikstof.

Ontvangt u graag updates vanuit de 'digitale verzendlijst'?
Dat kan. Stuur een mail naar teamprojecten@vijfheerenlanden.nl o.v.v. ‘aanmelding digitale verzendlijst Gaasperwaard III’

Landschap, groen en water

Houden jullie rekening met de hittestress in de zomer? Genoeg bomen en het opslaan van water is erg belangrijk (containers onder gebouwen), zodat het groen onderhouden kan worden.
Bij het opstellen van de ruimtelijke visie werklandschap Gaasperwaard III wordt rekening gehouden met voldoende groen en water, dit ter voorkoming van hittestress.

Zijn er genoeg bomen en waterplekken meegenomen in de plannen?
Water en bomen worden opgenomen.

Ik wil graag dat het groene karakter blijft en geen uitzicht op verlichte gebouwen inclusief reclames. Hoe houden jullie daar rekening mee?
De ruimtelijke visie stelt een zonering voor. Na vaststelling van deze visie volgt concrete invulling op gebied van stedenbouw en beeldkwaliteit.

Hoe zien jullie het landelijke aanzien voor je?
Wij proberen de lineaire structuur van het huidige landschap over te nemen.

Hoe vang je de fijnstof op langs de A2?
Bij de verfijning van de ruimtelijke visie naar een stedenbouwkundig plan wordt dit meegenomen.

Heel veel groen. Groene inpassing langs de buitenrand, veel groen voor geluid, geen windmolens, lagere gebouwen, geen lichtvervuiling door reclame-uitingen, ondergronds bouwen in plaats van hoogbouw.
In de visie staat het streven om bedrijven in een groene setting te plaatsen. In het nog op te stellen stedenbouwkundig plan zal hiervoor aandacht zijn.

Groen parkeren, toepassen van bomen, toepassen van bosschages, groene oplossing/ overgang naar landschap, natuurlijke inpassing.
Dit zijn elementen van de op te stellen ruimtelijke visie.

Komt er grote dichte groene invulling langs Breede Sticht om het zicht op bedrijven te vermijden?
In de visie wordt rekening gehouden met een groene invulling en voldoende afstand van bedrijven tot bestaande woonbebouwing.

Prettig verblijfsgebied voor zowel werknemers als omwonenden.
Het streven van het werklandschap is dat zowel werknemers als omwonenden hiervan gebruik kunnen maken.

Wordt er rekening gehouden met voldoende groen, voor een aantrekkelijk gebied van wonen en werken?
De visie is gebaseerd op een groene uitstraling waarbinnen bedrijven zich voegen.

Kinderen en volwassenen hebben natuur nodig.
In het op te stellen stedenbouwkundig plan wordt hier aandacht aan besteed.

Ontsluiting, verkeer en openbaar vervoer

Houden jullie rekening met de grote verkeersstromen (sluipverkeer vanaf A2 al tegen houden!)?
De gemeente streeft ernaar het sluipverkeer te ontmoedigen. Er worden met regiogemeenten en provincie gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat.

Gaat het verkeer via het dorp?
Verkeer wordt zo snel mogelijk afgewikkeld via de A2 en A27

Renoveren jullie ook de Breede Sticht? Deze moet verbreed worden in verband met verkeerd rijdende auto's en rotonde bij Autenase kade en rotonde Biezenweg/ Breede Sticht.
Ontsluiting van Gaasperwaard III vindt in noordelijke richting plaats richting aansluitpunt A27/ Hagestein. De voorgestelde aanpassingen zijn niet nodig. Bovendien wordt sluipverkeer tegengegaan met de verkeersmaatregel die al is ingevoerd of binnenkort wordt gerealiseerd.

Er is nu al te veel verkeer/ sluipverkeer. En verkeer vanuit Hoef en Haag naar school. Gaat het verkeer van Gaasperwaard lll niet voor nog meer problemen zorgen?
Naast Gaasperwaard III zorgen ook andere ontwikkelingen, zoals de nog te bouwen woningen in Hoef en Haag, Hagestein en Gaasperwaard 2 ervoor dat het verkeer mee verandert. Verkeersonderzoek dat is uitgevoerd laat zien dat Gaasperwaard III, met aanpassingen aan het bestaande wegennet, gerealiseerd kan worden.

Ontsluiting via een tunnel?
Gaasperwaard III zal via Gaasperwaard I en de bestaande rotonde ontsloten worden. Dit om te zorgen dat de bereikbaarheid met de A27 mogelijk is.

Kan het vrachtverkeer over de Berchmansweg via een ander weg (respect voor de bewoners)?
Het vrachtverkeer vanaf A27/ Hagestein richting Gaasperwaard III zal gebruik maken van de Berchmansweg: deze is daarvoor bedoeld en als zodanig ontworpen.

Kan aan- en afvoer naar A2/ A27 via de zuidkant rijden?
Een extra aansluitpunt op de A2/ A27 vanaf de zuidkant is vanwege de criteria van Rijkswaterstaat niet mogelijk.

De wegen rond Hoef en Haag staan in de spits steeds vaker vast; zeker bij issues op de A27. Veel/ extra verkeer is dan eigenlijk niet wenselijk.
Dit is zeker het geval. Daarom heeft de gemeente besloten het sluipverkeer tegen te gaan met (te nemen) verkeersmaatregelen.

Qua ontsluiting is het dorp nu al een drama (onder andere door sluipverkeer), wordt dit niet erger met een extra industrieterrein?
Met een verkeersonderzoek brengen we de impact en gevolgen van Gaasperwaard III op het verkeer in kaart. Dan wordt ook duidelijk wat nodig is om de verkeersdruk in het dorp niet verder te vergroten. Met (te nemen) verkeersmaatregelen wil de gemeente het sluipverkeer terugbrengen.

Hoe zorgen jullie voor goede ontsluiting naar A27/ A2?
Ontsluiting van Gaasperwaard III vindt direct via de Dijklegger, Hoefslag en Berchmansweg aansluiting op op- en afrit Hagestein/ A27.

Komt er ook goede mobiliteit/openbaar vervoer?
De provincie is de instantie die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer. Zij verleent de concessies. De gemeente is met provincie in gesprek om het openbaar vervoer beter af te stemmen op de ontwikkelingen.

Onacceptabel dat vrachtverkeer 24/7 over de Berchmansweg langs woonwijk wordt geleid, terwijl er alternatief is langs de Tuijnmanweg.
De Berchmansweg is bedoeld en als zodanig ontworpen om als hoofdroute te fungeren voor doorgaand verkeer.

Zorg voor goede ov-ontsluiting. Verkeer is nu al vaak een drama en die ene extra strook op de A27 die in 2032 af is gaat geen wonderen verrichten.
Met de provincie vindt overleg plaats over het verbeteren van het openbaar vervoer, zodat hiervan ook meer gebruik gemaakt kan gaan worden.

Bij incidenten op de A27 slaat (staat) het verkeer in Hoef en Haag en Hagestein helemaal vast. Dit heeft impact op met name.Hoef en Haag waar simpelweg geen auto meer in en uit kan en men zelf het eigen huis niet meer kan verlaten met de auto.
Uit het verkeersonderzoek komt naar voren dat met te nemen maatregelen Gaasperwaard III ontwikkeld kan worden. Dit om sluipverkeer tegen te gaan.

De hoeveelheid vrachtverkeer op de A27 is echt groot en is medeverantwoordelijk voor congesties op de A27. Dat ligt natuurlijk buiten Vijfheerenlanden, maar ook het vrachtverkeer op het lokale wegennet neemt toe door het toenemend aantal distributiecentra in/nabije Vianen. En dat heeft ook impact op de belasting van het lokale wegennet.
De gemeente gaat samen met provincie Utrecht en Rijkswaterstaat in gesprek over het knooppunt Everdingen. Doel is dat het knooppunt volwaardig wordt (beperking sluipverkeer door Vianen) en dat de verbreding A27 tijdig uitgevoegd wordt.

Energie

Wordt zon op dak verplicht op Gaasperwaard lll?
Het werklandschap wordt duurzaam en dus wordt rekening gehouden met de beperking van het eigen energieverbruik, waarbij gebruik van zonnepanelen een rol speelt.

Geen voorkeur voor windmolens, zonnepanelen zeker meenemen. Wordt er ook gekeken naar mogelijkheden voor aardwarmte?
Energie is een belangrijk onderwerp dat meegenomen wordt in de visie. We stimuleren zonnepanelen op de daken van de gebouwen.

Gesloten energiebalans voor het terrein.
Energievraagstuk zal structureel onderdeel uitmaken van de visie. In de visie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan energie.

Het energienet zit zo goed als vol. Is het überhaupt wel mogelijk om hier te bouwen?
De gemeente is zich ervan bewust dat er sprake is van netcongestie (druk op het energie netwerk) . En zal samen met ondernemers alle noodzakelijke maatregelen nemen om te zorgen dat netcongestie (voorzien in voldoende energie voor iedereen) geen probleem meer is bij uitgifte van de eerste gronden. De ambitie is dat de bedrijven zelf hun energie moetengaan opwekken.

Hebben jullie ook gekeken naar transport zonder CO2-uitstoot?
Duurzaam transport is een ontwikkeling die landelijk speelt en ook bij de realisatie van Gaasperwaard III een rol speelt.

Voorzieningen

Komen er ook wandelroutes?
In het werklandschap worden aantrekkelijke groene wandel- routes opgenomen in eerste instantie voor werknemers, maar ook voor omwonenden.

Komen er sportvelden bovenop bebouwing (er is geen ruimte voor (team)sporten buiten en de voetbalverenigingen lopen vol)?
Werklandschap Gaasperwaard III is bedoeld voor het huisvesten van bedrijven. Intensief ruimtegebruik is een uitgangspunt voor Gaasperwaard III. Daarin past het benutten van daken, zoals een sportveld op de bebouwing.

Op de piek zullen er ruim 900 basisschoolleerlingen zijn, dat worden 900 middelbare / beroepsleerlingen: wellicht ruimte voor bijvoorbeeld praktijkonderwijs.
Dank voor de suggestie. Die betrekken we bij de verdere uitwerking van de ruimtelijke visie richting stedenbouwkundig plan en de te realiseren functies.

Komen er veilige aanvoerroutes naar het gebied voor fietsers, paarden, wandelaars en honden?
De verkeersaantrekkende werking en de afwikkeling van verkeer zijn aspecten die bij de verdere uitwerking van de visie worden betrokken, zo ook veilige wandel-, fiets- en ruiterpaden.

Komt er ook een basisschool (multifunctioneel)?
In de dorpswoonvisie Hagestein zijn twee mogelijke locaties voor een basisschool voorzien; er komt geen basisschool op Gaasperwaard III.

Komen er horecagelegenheden?
Gaasperwaard III is bedoeld voor het huisvesten van bedrijven. We nemen suggesties als deze mee bij de verdere concretisering van het werklandschap Gaasperwaard III. Verblijven op Gaasperwaard III gaat verder dan alleen werken.

Komt er een BSO/kinderopvang?
Dit hangt nadrukkelijk samen met de ontwikkelingen van MultiFunctioneelCentrum Hagestein.

Is er ruimte voor recreatie en kleinschalig ondernemen?
In de visie wordt aandacht besteed aan recreatieve mogelijkheden. Binnen deze visie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ruimte voor recreatie en kleinschalig ondernemen.

Komen er voorzieningen voor jongeren van 16 t/m 23 jaar?
Gaasperwaard III is bedoeld voor het huisvesten van bedrijven. We willen daarbij ook graag dat inwoners ook gebruik maken van het werklandschap. Er is op Gaasperwaard III ook ruimte voor voorzieningen voor jongeren: samen met deze doelgroep zal dit nader worden ingevuld (waar is behoefte aan).

Ook veel mensen zouden hun eigen voedsel willen verbouwen (moestuinen zijn verdwenen).
Werklandschap Gaasperwaard III is in eerste instantie bedoeld voor het huisvesten van bedrijven in een groene omgeving. We streven daarnaast naar multifunctioneel ruimtegebruik. Voor bedrijven en voor anderen. Dat is voor de volgende fase van de ontwikkeling.

Kinderboerderij?
Dank voor deze suggestie. Deze nemen we mee in de volgende fase: opstellen stedenbouwkundig plan.

Leefbaarheid

Als inwoner van Hagestein vind ik het een belachelijk project, wat niets toevoegt aan de leefbaarheid van Hagestein.
In de Omgevingsvisie Vijfheerenlanden worden woon- en werklocaties benoemd die in de toekomst moeten bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige samenleving. Ook het PPWW2023 van provincie Utrecht geeft aan dat Gaasperwaard III als werklocatie noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte hieraan. We realiseren ons dat het werklandschap veel impact heeft op de woonomgeving. Daarom kijken we nadrukkelijk ook naar de leefomgeving. Door het toevoegen van veel groen, een goede overgang tussen werklandschap en landelijk gebied en elementen die ervoor zorgen dat het werk- landschap ook interessant is voor omwonenden, proberen we de impact te beperken en de leefbaarheid in de woonomgeving tenminste te behouden.

Geen lichtvervuiling en reclame: is toch overbodig.
Dat weten we nog niet, daarvoor is de ruimtelijke visie niet het juiste document.

Lage bedrijven/ bebouwing.
Op Gaasperwaard III gaan we uit van efficiënt en doelmatig ruimtegebruik. Dit betekent dat stapeling van functies mogelijk moet zijn. Dit om ook meer ruimte te creëren voor een groene uitstraling.

Is Gaasperwaard lll ook bruikbaar in weekenden voor omwonenden?
De bruikbaarheid van Gaasperwaard III zal in eerste instantie op de bedrijvigheid zijn gericht. Medegebruik door omwonenden in de weekenden wordt besproken met de ondernemers.

Bedrijven/ bebouwing

Geen zware industrie Gaasperwaard III wordt een gevarieerd werklandschap met diverse typen bedrijven, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving.

Komen er specialistische bedrijven als verkoop voor particulieren?
Het is op dit moment nog niet duidelijk welke typen bedrijven zich zullen vestigen.

Vormgeving van de bedrijven.
Dit is een thema voor de volgende fase, waarin met het op te stellen stedenbouwkundig plan en daaraan gekoppeld beeld-kwaliteitsplan duidelijk wordt hoe de bedrijfspanden eruit gaan zien.

Dekkerhout = 10 hectaren. Is de Verwachting dat niet vastgehouden wordt aan de uitgangspunten?
Uitgangspunt is bedrijfskavels van 2 tot 5 hectaren netto. Maatwerk blijft mogelijk, dus meer dan 5 hectaren. Daarvoor is wel vereist dat het bedrijf eerst moet aantonen dat zelfs met intensief ruimtegebruik niet kan worden volstaan met maximal 5 hectaren netto.

Geen distributiecentra daar ik de toegevoegde waarde niet zie: laagopgeleide banen, huisvestingsissues, grote lompe gebouwen, veel extra vrachtverkeer, verarming van het gebied.
Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over welke typen bedrijven zich op Gaasperwaard III zullen vestigen.

Als ondernemer ben ik anderzijds benieuwd of er ruimte komt voor betaalbare bedrijfsruimte! De lokale ondernemer heeft veel behoefte aan betaalbare bedrijfsruimte om groei te kunnen waarborgen. Wordt hier rekening mee gehouden?
Gaasperwaard III is in eerste instantie bedoeld voor verplaatsing van regionale en lokale bedrijven om ruimte te bieden voor andere functies, met name woningbouw in bestaande kernen.

Is alle ruimte al aan Dekkerhout vergeven om ruimte te maken in Vianen?
Dekkerhout is een bedrijf dat heeft aangegeven te willen verplaatsen naar Gaasperwaard III. Of het bedrijf aan de voorwaarden kan voldoen zal later bij het opstellen van het gronduitgifteprotocol moeten blijken.

Komt er een bedrijfsverzamelgebouw voor startups?
In de ruimtelijke visie wordt deze keuze nog niet gemaakt.

Met name tussen de Stuartweg/ Hagenweg/ A27 staan aardig wat panden met een laag energielabel en zijn er een aantal lege/ ongebruikte kavels.
De bedrijventerreinen De Hagen/ De Biezen worden onderzocht op mogelijkheden ze toekomstbestendiger te maken. Naast verduurzaming en intensivering is ook herontwikkeling niet uitgesloten.

Ik ben niet direct tegen Gaasperwaard III, maar houd het kleinschalig en combineer met woningbouw. Die noodzaak is veel groter. Is het mogelijk als het bestaande gebied rondom de Praxis richting woningbouw gaat?
Gaasperwaard III leent zich niet voor een gemengde functie (werken/ wonen). De doelstelling zoals verwoord is ruimte bieden aan bedrijvigheid die ofwel plaats maakt voor woningbouw op de achterblijf locatie ofwel geen doorgroei mogelijkheden heeft op de huidige locatie.

Kleinschalige bedrijfspanden en/ of samenwerkplekken: er is geen ruimte ingetekend voor ondernemen in Hoef en Haag?
Gaasperwaard III is bedoeld voor zogenaamde grootschalige bedrijvigheid, kavels van 2 tot 5 hectaren netto. kleinschalige bedrijvigheid met kavels tot 2 hectaren of bedrijvigheid die mengbaar is met wonen komt niet op Gaasperwaard III.

Grotere hallen richting A2, landelijke stalbedrijven (GWI) langs de polderwegen.
De verkaveling van het gebied volgt in de volgende fase van deze ontwikkeling, in het zogenaamde stedenbouwkundige plan. Er zal zeker sprake zijn van een logische en verantwoorde bebouwing van Gaasperwaard III.

Lage bedrijven/ bebouwing.
Op Gaasperwaard III gaan we uit van efficiënt en doelmatig ruimtegebruik. Dit betekent dat stapeling van functies mogelijk moet zijn. Dit om ook meer ruimte te creëren voor een groene uitstraling. De hogere bebouwing zal met name aan de A2 en zuidzijde van het plangebied plaatsvinden.

Wordt Gaasperwaard lll ook bruikbaar in weekenden voor omwonenden?
Het werklandschap zal ook in weekenden voor omwonenden toegankelijk en bruikbaar zijn.

Meer vragen

Heeft u nog vragen over Gaasperwaard III?
Mail uw vraag naar teamprojecten@vijfheerenlanden.nl onder vermelding van 'Gaasperwaard III'.