Vianen: Hazelaarplein

Aan de rand van de historische binnenstad van Vianen ligt het Hazelaarplein. Vroeger stonden hier een basisschool en het Cultureel Centrum De Stadshof. Door de gemeente en LekstedeWonen wordt hier nu gewerkt aan de bouw van 126 appartementen. Hiervan zijn er 106 sociale huurappartementen

De verwachting is dat tussen 2024 en 2025 wordt gebouwd. Inschrijven voor de woningen is naar verwachting mogelijk vanaf 2023.

Het Hazelaarplein ligt aan de Lekdijk. Er worden 3 appartementengebouwen gebouwd die uitkijken op de Lek of op de binnenstad van Vianen. De openbare ruimte wordt daarbij klimaatbestendig ingericht om overlast bij hevige regenval zo veel als mogelijk te beperken.

Volgens het plan van het project komen er 106 sociale huurappartementen en ongeveer 20 vrije sector huurappartementen.

Om verkeersoverlast voor de omwonenden en toekomstige bewoners van de nieuwbouw te beperken komt er een nieuwe weg naar het Hazelaarplein van de Brugstraat. De bestaande voetgangersoversteekplaats op de Brugstraat wordt in de herinrichting meegenomen. Deze komt iets oostelijker te liggen.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl of kijk op de projectpagina Hazelaarplein (Deze link gaat naar een externe website) op de website van LekstedeWonen.

Status project, planning en inschrijven en kosten

De gemeente is bezig om het terrein gereed te maken voor de bouw van de appartementen. Hiervoor is een nieuw rioolstelsel aangelegd, zijn oude kabels en leidingen verwijderd en zijn er bouwwegen aangelegd met een aansluiting op de Brugstraat. Januari 2024 zullen de werkzaamheden zijn afgerond.

Impressie

Situatietekening van project Hazelaarplein met de positie van de diverse gebouwen

Dit impressiebeeld is het afgelopen jaar uitgewerkt, en is tegelijkertijd ook een eerste, globale ontwerp voor de openbare ruimte. Twee van de gebouwen komen aan de dijk. Tijdens de dijkversterking in 2020/2021 is ter hoogte van deze 2 gebouwen constructief al rekening gehouden met woningbouw. Het derde gebouw is meer centraal gelegen in het gebied.

Het nieuwbouwplan bestaat uit een mix van sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. Het worden verschillende woningtypen verspreid over drie gebouwen. Zo komen er een beperkt aantal kleinere appartementen voor starters en daarnaast een aantal twee- en driekamerappartementen voor gezinnen, die ook voor kleine huishouders en ouderen geschikt zijn.

Projectontwikkelaar

De gemeente bouwt de woningen niet zelf. LEKSTEDEWonen, de woningbouwcorporatie in Vianen, gaat de woningen bouwen. Voor de inrichting van de openbare ruimte selecteert de gemeente een aannemer.

Dat laatste gebeurt op basis van een inrichtingstekening die op dit moment in voorbereiding is en met (direct) omwonenden wordt besproken.

Publicaties

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor het Hazelaarplein zijn door de gemeenteraad vastgesteld in 2019.

In het bestemmingsplan staan de regels waar de ontwikkelaar rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling van het gebied en bouw van de woningen. Het bestemmingsplan is vastgesteld in september 2022.

Meer over het bestemmingsplan is te vinden op de website van het Omgevingsloket bij regels op de kaart (Deze link gaat naar een externe website).

Update: februari 2023