Snippergroen

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een inventarisatie gemaakt van de in gebruik genomen reststroken (ook wel: snippergroen). Om een goed beeld te krijgen van de in gebruik genomen reststroken, is gebruik gemaakt van luchtfoto’s en kadastrale gegevens.

Uit de inventarisatie is gebleken dat er een grote hoeveelheid reststroken van de gemeente (zonder toestemming) in gebruik zijn genomen. Het kan zijn dat deze reststrook bijvoorbeeld bij uw tuin is aangetrokken.

Voor het gebruik van sommige reststroken zijn in het verleden wel afspraken gemaakt met inwoners. Voor de overige in gebruik genomen reststroken moeten er nog afspraken worden gemaakt. Hiervoor komt de gemeente graag met u in contact. U ontvangt van ons een brief met meer informatie over de vervolgstappen.

Project snippergroen

De gemeente is voornemens om in juni 2023 te starten met het aanschrijven van inwoners in Leerdam. Daarna zullen onderstaande wijken in chronologische volgorde worden opgepakt. De bedoeling is dat er circa tien adressen per week worden aangeschreven. Onderstaande planning is een prognose van het verloop. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze planning. Als de planning wijzigt zullen wij dit tijdig op deze webpagina aanpassen.

Mogelijkheden: Kopen of Gebruiken

Kopen

In sommige gevallen is het mogelijk om de groenstrook die u in gebruik heeft van de gemeente te kopen. Of verkoop mogelijk is wordt intern beoordeeld. Als verkoop niet mogelijk is wil de gemeente de groenstrook terug in beheer. U dient de groenstrook dan zelf te ontruimen.

Gebruik

In uitzonderlijke gevallen zoals benoemd in het beleid is het sluiten van een gebruiksovereenkomst mogelijk. Bij gebruik blijft de groenstrook in eigendom van de gemeente. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de wijze van gebruik en onderhoud. Zodra de gemeente de groenstrook nodig heeft voor maatschappelijke doeleinden zal u de groenstrook terug in beheer moeten geven.

Deze mogelijkheden worden allemaal nader toegelicht in de beleidsnotitie snippergroen en de brief die u van ons ontvangt.

Actieve aanvragen

Wilt u een reststrook aankopen die u nu nog niet gebruikt? Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij snippergroen@vijfheerenlanden.nl. Wij nemen uw aanvraag in behandeling en beoordelen die. Zodra wij meer weten over de beoordeling nemen wij contact met u op.

Beleidsnotitie

Lees meer over de criteria in de Beleidsnotitie snippergroep gemeente Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website).

Didam beleid

Een vereiste uit het Didam-arrest is dat de overheidsinstantie al haar gronduitgiften tijdig kenbaar maakt op een daarvoor bestemd platform. Ieder voornemen tot verkoop van snippergroen zullen wij tijdig bekend maken op deze pagina.

Hoe nu verder?

U ontvangt binnenkort een brief met meer informatie over de mogelijkheden. Mocht u tussentijds vragen hebben kunt u contact opnemen via snippergroen@vijfheerenlanden.nl.

Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Hoeveel overdrachtsbelasting moet ik betalen?

Het huidige tarief van overdrachtsbelasting voor aankoop snippergroen is 10,4%.
Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst op de pagina Waarvoor geldt het tarief van 10,4% (overdrachtsbelasting) (Deze link gaat naar een externe website)

Hoe weet de gemeente dat er gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond?

Door middel van luchtfoto’s die gekoppeld zijn aan de gegevens van het Kadaster is zichtbaar waar gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond en wie de grond gebruikt.
Soms is het niet mogelijk met luchtfoto’s het gebruik concreet vast te stellen. In dat geval zullen wij op locatie komen kijken welk deel van gemeentegrond in gebruik is.

Hoe kan ik een beroep op verjaring doen?

U heeft altijd het recht om een beroep op verjaring in te dienen. Dit doet u door uw argumenten en bewijsmateriaal te versturen naar snippergroen@vijfheerenlanden.nl.
Wij zullen uw beroep op verjaring beoordelen.

Er zijn twee vormen van verjaring: verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring:

  1. Bij verkrijgende verjaring geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. Er moet hier sprake zijn van ‘goeder trouw’.
  2. Bij bevrijdende verjaring geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Handelen te goeder trouw is hierbij geen vereiste.

Bij beide vormen van verjaring moet het gaan om een onafgebroken periode van bezit.
Voor een geslaagd beroep op zowel verkrijgende als bevrijdende verjaring moet er dus sprake zijn van bezit. Dit betekent dat iemand de gemeentegrond minimaal 10 dan wel 20 jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in gebruik heeft gehad.

Of sprake is van bezit kan per situatie verschillen. Het gaat erom welke handelingen zijn verricht om de betreffende gemeentegrond dusdanig in te richten dat er sprake is van voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig bezit. Als u het alleen gebruikt en/of heeft onderhouden, dan kunnen we niet van inbezitneming spreken en zal verjaring worden afgewezen.

Onvoldoende voor het aannemen van bezit en dus een geslaagd beroep op verjaring is bijvoorbeeld: het verrichten van werkzaamheden zoals het opruimen van het terrein, het zaaien van gras, het ploegen van de grond, het planten van bomen, het vervangen van gras door stoeptegels of een combinatie hiervan, het ophogen van de grond, het plaatsen van beschoeiing en golfbrekers etc.

Kortom, uit de jurisprudentie blijkt dat het eigendom in Nederland goed is beschermd en een beroep op verjaring daardoor niet zomaar slaagt.

Hoeveel bedraagt de prijs voor snippergroen?

De grondprijs voor snippergroen is vastgesteld op € 100,- per vierkante meter, kosten koper.

Wat betekent 'Kosten Koper'?

Dit betekent dat alle bijkomende kosten voor rekening van de koper komen. Denk hierbij aan notariskosten, Kadaster kosten en de overdrachtsbelasting. In de “Beleidsnotitie Snippergroen” is een voorbeeldberekening opgenomen.