Veel gestelde vragen over Flexwonen - Monnikendreef

In mei en juni 2022 organiseerden wij twee inloopavonden over het onderwerp flexwonen. Het gaat om een aantal tijdelijke woningen voor starters en statushouders op de locatie Monnikendreef 4 in Vianen. Omwonenden zijn uitgenodigd om een afvaardiging te vormen en met de gemeente in gesprek te gaan.

De afgelopen tijd zijn veel vragen en reacties binnen gekomen. Op deze webpagina houden we u op de hoogte. Hieronder vindt u een compleet overzicht van vragen die omwonenden vooraf, tijdens en na afloop van de bijeenkomsten stelden. Het overzicht geeft antwoorden op de vragen in volgorde van binnenkomst.

De vragen zijn geanonimiseerd. Soms is de vraag net iets anders gesteld en lijken de antwoorden op elkaar. Om er zeker van te zijn dat iedereen antwoorden vindt en krijgt op de door hem of haar gestelde vraag nemen we eventuele dubbelingen die hierdoor ontstaan voor lief.

Tijdelijke plannen en toekomstige plannen

Vraag 1: In de brief staat dat het over ‘tijdelijke woningen’ gaat. Wat is tijdelijk, kan dit concreet gemaakt worden in kwartalen en jaartallen?

Op dit moment is het mogelijk dat bij een afwijking van het bestemmingsplan de woningen 10 jaar blijven bestaan (kruimelgevalregeling). Wij hebben de minister verzocht of hij onze gemeente wil aanwijzen voor een gewijzigde vaststelling van het besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet, waardoor tijdelijke ruimtelijke ontwikkelingen, zoals flexwoningen, mogelijk gemaakt kunnen worden voor een periode langer dan tien jaar (15 jaar) met het toepassen van een reguliere omgevingsvergunningprocedure.

Vraag 2: Wat is de impact van deze ‘tijdelijke plannen’ op het ‘definitieve plan’ van dit gebied?

Het ‘definitieve plan’ van dit gebied zal vooruitlopend op het verstrijken van de termijn van ‘tijdelijke plannen’ worden opgepakt. Tegen die tijd zal de gemeente zich beraden welk plan het beste zou kunnen passen. Om te komen tot een definitief plan starten wij dan de gangbare vergunningprocedure op, waarin participatie met de buurt een plek krijgt.

Bouw tijdelijke huizen

In de brief wordt gesproken over de bouw van tussen de 30 en 50 kleine wooneenheden.

Vraag 3: Wanneer zijn de exacte aantallen van het aantal huizen bekend? (en/of via welke procedure gaat dat?)

Stedenbouwkundig wordt bepaald hoeveel woningen er maximaal passen. Dit is onder andere afhankelijk van toelaatbare hoogte van de woningen, van parkeren, en waterhuishouding. We gaan nu uit van maximaal 38 flexwoningen naast de bestaande woning Monnikendreef 4. Zie het voorwoord voor waar de gemeente met de woningcorporatie nu op studeren.

Vraag 4: Wanneer gaan eventuele werkzaamheden in dit gebied starten?

Het bestaande woonhuis zal dit jaar al bewoond gaan worden, zo is de planning, de nieuwbouwwerkzaamheden vinden plaats in 2023.

Vraag 5: Wanneer moeten eventuele werkzaamheden gereed zijn?

De bedoeling is dat eind 2023 de woningen gereed zijn.

Vraag 6: Kan er door middel van een plattegrond/ tekening aangegeven worden waar de tijdelijke huizen eventueel zullen komen?

Op de inloopavond zijn eerste stedenbouwkundige studies gepresenteerd. Vooralsnog houden wij ons aan deze positionering van gebouwen. Voor de wooneenheden zal de woningcorporatie LEKSTEDEwonen in overleg met de gemeente een voorstel doen.
Wij zullen ervoor zorgen dat zodra er relevante ontwikkelingen zijn we deze via onze gebruikelijke kanalen delen.

Vraag 7: Hoe hoog worden de tijdelijke woningen?

Maximaal twee lagen hoog.

Vraag 8: Zijn er voorbeeld foto’s/ afbeeldingen beschikbaar van de tijdelijke woningen?

Dat is afhankelijk van de inkoop van de type tijdelijke woningen. De inkoop heeft nog niet plaats gevonden. Deze wordt t.z.t. gedaan door woningcorporatie LEKSTEDEwonen. Een referentiebeeld is op de inloopavond getoond.

Infrastructuur / verkeerssituatie

De huidige woning heeft een toegangsontheffing via het fietspad (Monnikendreef) en op het terrein is naast de oprit maar een klein deel verhard terrein aanwezig.

Vraag 9: Wat is de beoogde oplossing voor de ontsluiting van verkeer naar de tijdelijke woningen? (waar mogelijk dit aangeven op een plattegrond)

We hebben de ontsluiting van het parkeren gepland voor de nieuwe woningen via de carpoolplaats.

Vraag 10: Komen er parkeerplaatsen bij de tijdelijke woningen? Zo ja, hoeveel en waar? (waar mogelijk dit aangeven op plattegrond)

Er komen 27 parkeerplaatsen.

Vraag 11: Wordt (eventueel) straatwerk en straatverlichting in dezelfde stijl als de rest van de wijk aangelegd?

De nadere uitwerking moet nog plaatsvinden. Wij gaan uit van het Handboek Inrichting Openbare Ruimten voor (alle nieuwe) inrichting van het openbaar gebied.

Natuurbehoud

Op het terrein staat veel mooi groen.

Vraag 12: Blijft de sloot rondom het perceel zoals deze nu is gehandhaafd in deze tijdelijke plannen?

De sloot blijft gehandhaafd, wordt waarschijnlijk verbreed in relatie tot de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Vraag 13: Blijft de heg die parallel loopt aan de huizen langs de Uithoflaan gehandhaafd in deze tijdelijke plannen?

De heg blijft gehandhaafd zoals de plannen nu zijn.

Vraag 14: Worden er bomen gekapt en/of gaat er ander groen verdwijnen voor dit tijdelijke plan? Zo ja, welke en waarom?

Getracht wordt om zoveel mogelijk groen te sparen.

Doelgroep

In de brief wordt gesproken over maximaal 50% bedoeld voor Statushouders en 50% voor Starters.

Vraag 15: Op basis waarvan is deze verdeling gekozen? (zie ook vraag 3, hebben de exacte aantallen hier eventueel nog invloed op?)

Zowel voor starters als voor statushouders is het erg lastig (in Nederland) om een (betaalbare huur)woning te vinden. Bij starters is in Vianen een grote vraag om snel een woning te bemachtigen. Voor beide doelgroepen, gelijk verdeeld in de nieuwbouw krijgen hiermede gelijke mogelijkheden aangeboden.

Vraag 16: Is er onderzocht of een combinatie van deze doelgroepen goed werkt?

Statushouders integreren het best en het snelst als er sprake is van gemengde huisvesting.
Omdat landelijk bezien een groot deel van de statushouders jong is en veelal ook starters een lage leeftijd hebben, verwachten wij dat de combinatie statushouders en starters een goede combinatie is. Bij de volgende gemeenten zijn vergelijkbare combinaties gerealiseerd: Wijk bij Duurstede, Woerden, Renswoude, Eemnes en Utrecht. Elders zijn ook goede ervaringen hiermee opgedaan.

Vraag 17: Worden de statushouders ook begeleid vanuit de gemeente? Zo ja, hoe?

Statushouders hebben de plicht tot inburgering. De gemeente voert over deze inburgering de regie (zie ook antwoord op vraag 58).

Proces

Vraag 18: Op welke manier kan ik als bewoner van de gemeente invloed hebben op deze tijdelijke plannen?

De verdere invulling en uitwerking doen wij graag met (een vertegenwoordiging van) de buurt.
Via een in te stellen bewonersgroep kunt u meedenken over dit plan.
Bezwaren kunnen worden ingediend tegen de plannen die vergund worden. Deze worden gepubliceerd op de gemeentepagina in Het Kontakt. Daar staat ook hoe de bezwaarprocedure werkt.

Vraag 19: Waarom wordt deze impactvolle beslissing genomen in de laatste weken van de zittingsperiode van de wethouder?

Daar is geen reden voor, slechts een samenloop van omstandigheden.

Andere vragen

Vraag 20: 30-50 woningen (1 persoons); RTV Utrecht sprak direct over 50-70 "statushouders”. Ook de starters roept vragen op. Zijn dit mensen met een psychische achtergrond of extra problematiek?

We gaan uit van een groot gezin in het bestaande woonhuis en de helft van de nieuwbouw woningen voor alleenstaande statushouders. De huisvesting van statushouders vindt niet alleen plaats aan de Monnikendreef. Er worden ook andere locaties in Vijfheerenlanden gezocht om deze statushouders te huisvesten.
Starters zijn mensen die starten op de woningmarkt, veelal jongeren die hun eerste woning willen betrekken. De doelgroep bestaat niet uit jongeren/starters die geselecteerd worden vanwege “een psychische achtergrond of extra problematiek”.

Vraag 21: Ik hoor graag wat de opzet van de avond is, is het luisteren en het vonnis aanhoren of hebben wij als bewoners van een mooie (en duur qua WOZ waarde) woonwijk uit Vianen nog enigszins inspraak?

We presenteren plannen en u heeft gelegenheid om per e-mail te reageren. Als uw opmerkingen zijn in te passen binnen de opgave dan nemen wij deze graag mee.

Vraag 22: Er moet landelijk gezocht worden naar locaties en iedereen moet een steentje bijdragen, maar waarom precies op deze plek? Wat is er menswaardig aan zoveel huizen te bouwen op zo'n klein stukje, naast de snelweg en drukke wegen?

In het woonhuis komt een groot gezin te wonen, de flexwoningen zijn appartementen. Totaal zijn er voor het huisvesten van 38 personen nieuwe woningen gepland, voor de helft voor statushouders. De aantallen inclusief de daarmee gepaarde aanpassingen passen goed op deze locatie. De afstand tot de snelweg en de drukke weg Bentz-Berg worden meegenomen in de onderzoeken en getoetst op de wettelijke kaders. Dit is de beste plek op dit moment binnen de gewenste realisatiesnelheid; het terrein is in eigendom van de gemeente, aansluitende aan een gewone woonwijk.

Vraag 23: Welke alternatieven zijn er bekeken qua locatie? Er is ruimte genoeg in onze gemeente, waarom moet dit precies midden in een bestaande woonwijk?

Zoals u weet is er grote haast bij het huisvesten van mensen. Deze locatie is het meest geschikt omdat het in eigendom van de gemeente is en snel tot ontwikkeling kan komen. Daarnaast is de locatie goed geschikt, zowel qua ligging (juist aansluitend aan een bestaande wijk), qua grootte en qua ontsluiting.

Vraag 24: Over wat voor soort huizen hebben we het; containers of nog wel enigszins aantrekkelijk uitziende houten huisjes?

De woningen wordt geprefabriceerd in de fabriek met een gevelbekleding die voldoende sterk is om gemonteerd te kunnen transporteren. Een impressie is op de inloopavond gepresenteerd.

Vraag 25: Wat zijn de plannen na deze tijd? We hebben het over tijdelijk, wat in de praktijk al snel betekent 10 tot 15 jaar blijkt uit andere gevallen! Het probleem uitstellen of zorgen dat deze mensen wel door kunnen? Of wordt het, waar wij bang voor zijn, een plek met hoge doorstroom van tijdelijke bewoners die geen klik met de plek hebben. En dus ook geen leefbaarheid aan de wijk geven.

Er wordt vergunning verstrekt voor 10 tot 15 jaar. De woningen worden voor bepaalde tijd verhuurd. De doorstroomsnelheid is nu niet bekend. Wel zijn er meerdere ontwikkelingen/uitvoeringen binnen de gemeente voor uitbreiding van de woningbouw, zo ook in het sociale domein.
Om binding met de wijk te krijgen, worden verschillende initiatieven opgestart.

Vraag 26: Wat is de beoogde doelgroep? Qua leeftijd, mannen/vrouwen gemengd?

De doelgroep is, naast degenen die in het bestaande woonhuis komen te wonen, voornamelijk jongeren. Man of vrouw is niet bekend.

Vraag 27: En ons belangrijkste punt; hoe gaan jullie de ontsluiting regelen? Onze wijk is hier helemaal niet op ingericht. Er zijn maar 2 in/uitgangen, waar wij aan één van wonen. Het verkeer rondom de school brengt vaak al gevaarlijke situaties met zich mee. En dit is toch wel de hoofdontsluiting richting de snelweg en verdere omgeving. Als hier nog eens bewoners + bezoekers van +/- 50 woningen langs moeten, hoe dan? Wat doet dat met de veiligheid en leefbaarheid. En los van feit van de parkeeroverlast die er al is.

Voor de auto-parkeerontsluiting is het nu de bedoeling dat deze via de carpoolplaats gaat verlopen.

Locatie

Vraag 28: Welke locaties zijn nog meer bekeken door de gemeente?

Er zijn ook andere locaties bekeken binnen de gemeente. Nog meer locaties zullen worden voorbereid voor het huisvesten van statushouders en starters.
Zodra bekend is welke dat zijn wordt dit na besluitvorming binnen de gemeente publiek gemaakt.

Vraag 29: Waarom is de keuze gevallen op de Monnikendreef 4?

Zoals u weet is er grote haast bij het huisvesten van mensen die een status hebben en onterecht te langdurig in opvangcentra zitten. Deze locatie is in eigendom van de gemeente en kan snel tot ontwikkeling worden gebracht. Daarnaast is de locatie goed geschikt, zowel qua ligging, qua grootte en qua ontsluiting.

Vraag 30: En waarom zijn andere locaties afgevallen? op basis van welke redenen?

Andere locaties bleken te complex om op te pakken voor ontwikkeling op korte termijn.

Vraag 31: Is de Monnikendreef nu definitief? en zo ja waarom is deze locatie gekozen?

De locatie wordt nu opgepakt en ontwikkeld. De procedures worden voorbereid en doorlopen. Indien wij geen beperkende zaken tegenkomen (wordt onderzocht) is deze locatie definitief. Voor de locatiekeuze, zie ook antwoord op vraag 29.

Bewoners

Er wordt gesproken over doelgroep starters en statushouders.

Vraag 32: Wie wordt gezien als starter? Werkend/studerend persoon, of zijn dit jonge mensen die nergens naar toe kunnen en direct opvang nodig hebben. Statushouders waarom alleen 1 persoon, zijn toch ook vaak deels gezin.

Je bent een starter als je voor het eerst naar een woning op zoek bent. Je gaat voor het eerst een huurovereenkomst aan voor een zelfstandige woning en je laat geen zelfstandige woning achter als je verhuist.
De doelgroep is, naast degenen die in het bestaande woonhuis komen te wonen, voornamelijk starters op de woningmarkt. Man of vrouw is niet bekend. Er is nu grote behoefte aan huisvesting voor alleenstaanden. Er wordt gedacht aan personen in de leeftijd van 23 tot en met 35 jaar.

Vraag 33: Wordt er begeleiding gegeven aan de starters en statushouders vanuit de gemeente?

Zie ook antwoord op vraag 17. Starters krijgen geen speciale begeleiding. Statushouders krijgen wel speciale begeleiding.

Vraag 34: Er is een maximale 50/50% verdeling gesteld. Wat als er geen 50% wordt gehaald, komt er dan leegstand?

Gezien de grote druk op de woningmarkt is dat zeker niet de verwachting.

Vraag 35: Zijn de starters en statushouders gebonden aan een tijd dat ze er kunnen wonen, is er grote doorstroom te verwachten?

Er wordt vergunning verstrekt voor 10 tot 15 jaar. De woningen worden verhuurd met een special huurcontract voor een korter tijdsbestek. De doorstroomsnelheid is nu niet bekend.

Vraag 36: Hoe gaat de toewijzing vanuit de starters en statushouders, zijn er voorwaarde aan? inkomen/verblijf etc

De woningen worden toegewezen aan doelgroepen met bepaald inkomen zoals dat gebruikelijk is in de sociale woningbouw.

Inrichting

Vraag 37: Kunnen wij als directe buren meedenken in co creatie? Inspraak op aanzicht/indeling

U kunt per e-mail reageren op de plannen. Desgewenst gaan we in overleg met u, individueel of collectief.

Vraag 38: Waarom wordt er gericht alleen op 1 persoonshuishoudens? Is de gekozen doelgroep hierin wel relevant?

Zie antwoord op vraag 32. De doelgroep is relevant omdat hier grote vraag naar bestaat.

Vraag 39: Waarom blijft de woning die er staat bestaan?

Er is een tekort aan woningen voor statushouders die bestaan uit een groter gezin. Deze bestaande woning kan hierin uitstekend voorzien.

Vraag 40: Hoe komen de woningen te liggen?

Op de inloopavond zijn eerste stedenbouwkundige studies gepresenteerd. Vooralsnog houden wij ons aan deze positionering van gebouwen.

Vraag 41: Waar is de ingang van het woongebied, via de bestaande route, via Bentz-Berg of anderzijds?

Zie antwoord op vraag 9.

Vraag 42: Hoe wordt er omgegaan met parkeergelegenheid (30/50 woningen geeft parkeeruitdagingen met fiets/auto/aanrijdroute en verkeersdrukte op Bentz-Berg/wijk/overlast (die nu soms al ervaren wordt door Oosterlicht).

De norm voor deze doelgroepen bedraagt 0,70 parkeerplaatsen op 1 woning. Dat is aangehouden. Verder worden de parkeerplekken van de woningen op de locatie ontsloten via de carpoolplek.

Vraag 43: Gaan jullie in de hoogte bouwen?

Zie antwoord op vraag 7.

Proces

Vraag 44: Er wordt gesproken over tijdelijke woningen. Gaat het om 10 of 15 jaar?

We hebben voor 5 jaar verlenging aangevraagd op de termijn van 10 jaar.

Vraag 45: Er wordt gesproken over 30 tot 50 woningen, hoeveel gaan het er worden en wanneer/door wie wordt dit bepaald? Kunnen hier harde afspraken over gemaakt worden?

Zie antwoord op vraag 3.

Vraag 46: Wat gebeurt er na de tijdelijke woningen, dus na 10/15 jr met de grond?

Er kan tegen die tijd een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden, die volgens de dan geldende publiekrechtelijke wetgeving zal worden ingevuld.

Vraag 47: Kunnen er harde afspraken gemaakt worden over het aantal woningen en de verdeling ervan.

Dat gebeurt voor de duur van de vergunningverlening. LEKSTEDEwonen krijgt de opdracht 50-50 aan te houden.

Vraag 48: Hoe zit het budget eruit, als er grond is gekocht voor 1 mln is er nog 600.000 over om 30 tot 50 woningen neer te zetten? Beperkt budget

De gemeente is en blijft (vooralsnog) eigenaar van het terrein. De woningcorporatie realiseert de gebouwen en zal haar investering laten renderen door het ontvangen van huurpenningen. Tevens zal zij een erfpachtcanon (vergoeding voor het gebruik van de grond van een ander) betalen vanwege het gebruik van gemeentelijke gronden. De financiële uitwerking is nog niet gereed.

Vraag 49: Kunnen we aanspraak maken op compensatie mocht het geval zijn dat er waardevermindering plaatsvindt vanwege de "tijdelijke" locatie

Als iemand kan aantonen dat hij/zij door dit plan financiële schade heeft, bijvoorbeeld omdat een huis minder waard is geworden, dan kan een beroep worden gedaan op planschade. Dit is pas mogelijk als een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van de woningen.

Vraag 50: Wat is de procedure voor bezwaar maken tegen een tijdelijke bouwvergunning?

Als het college besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van de woningen, kunnen belanghebbenden daartegen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na het verlenen van een vergunning en kan dus pas als de vergunning daadwerkelijk is verleend. Wij zullen op de gebruikelijke wijze iedereen op de hoogte brengen van genomen collegebesluiten, diegene die zich hebben aangemeld per e-mail in het bijzonder. Daarin staat dan ook de procedure uitgelegd.

Vraag 51: Waarom is in de aankondigingen van de koop van de grond aangegeven dat de omwonenden betrokken worden bij het proces voor de invulling rondom de ontwikkelingen op het perceel Monnikendreef 4. In de praktijk zijn de omwonenden niet betrokken bij het proces terwijl hier wel een schriftelijke toezegging op gedaan is. Dit is terug te lezen in de brief met kenmerk 328213.

In bedoelde brief staat “Het gaat hier om een strategische grondaankoop, waarvan de invulling nog nader onderzocht wordt. U zult als omwonenden bij dit proces betrokken worden. Nadere informatie hierover volgt.” De invulling is onderzocht en zoals gepresenteerd wil de gemeente hier statushouders en starters huisvesten. Dit is de start van het proces waarin u wordt (inmiddels bent) betrokken. De toezegging als gedaan in de brief betekent dat wij met u in overleg gaan over de wijze waarop invulling gestalte moet krijgen.

Vraag 52: Wat is de huidige parkeernorm in de gemeente Vijfheerenlanden?

Voor deze huisvesting is de parkeernorm voor 1 appartement 0,70 parkeerplaatsen.Dit is een landelijke norm die de gemeente hanteert van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).

Vraag 53: Voor ons als jong gezin, is de veiligheid een erg belangrijk punt.

Statushouders hebben de plicht tot inburgering. De gemeente voert over deze inburgering de regie. Zie ook vraag 58.

Vraag 54: Daarnaast een vraag of er subsidie mogelijk is voor het verlies in de waarden wat ons huis gaat krijgen.

Als iemand kan aantonen dat hij/zij door dit plan financiële schade heeft, bijvoorbeeld omdat een huis minder waard is geworden, dan kan een beroep worden gedaan op planschade. Dit is pas mogelijk als een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van de woningen.

Vraag 55: waarop is gebaseerd dat het 50-50 procent moet worden. Ik zou zelf kiezen voor 75 procent starters en 25 procent statushouders. Zo werk je aan inburgering en zet je ook minder getraumatiseerde personen bij elkaar (op een plek waar al veel triggers aanwezig zijn)

Statushouders hebben de plicht tot inburgering. De gemeente voert over deze inburgering de regie. Het combineren van starters met statushouders kan de inburgering versterken. Het gaat dan om 19 personen van beide doelgroepen, naast het gezin dat in het bestaande woonhuis gaat wonen. Daarnaast kunnen de bewoners van de aangrenzende wijk ook veel doen. Onbekend maakt onbemind, kennismaken kan een verrijking betekenen voor alle partijen.

Vraag 56: is er nagedacht over de veiligheid van alle bewoners (op die locatie maar ook in de wijk) dat als je alleenstaande statushouders (vanuit mijn werkveld weet ik dat dit voornamelijk mannen zijn met een zeer traumatisch leven) in kleine woningen gaat zetten dat dit tot spanning gaat leiden.

Er is vooruitgang die deze mensen zullen ondervinden vanuit hun huidige situatie naar een eigen woning. De begeleiding tot inburgering doet de gemeente.

Vraag 57: Is er een leeftijdsgrens voor inschrijven voor de woningen?

De bedoeling is dat er mensen komen tot ongeveer 35 jaar.

Vraag 58: Welke voorwaarden voor de bewoners?

 • zoveel maal overlast is woning verlaten?

 • er moet dagbesteding zijn ten behoeve van inburgering, denk aan vrijwilligerswerk of betaald werk (een minimum aantal uur per week)

 • verplichte deelname aan taalcursus?

 • Hoe gaan jullie om met mensen die zich daar misdragen m.b.t. seksueel overschrijdend gedrag. Uit andere projecten blijkt dat vrouwen zich vaak onveilig voelen. hebben jullie hier dan een actieplan op?

Voor alle bewoners van huurwoningen gelden dezelfde regels die woningcorporaties hanteren in samenspraak met gemeenten.

Statushouders hebben de plicht tot inburgering. De gemeente voert over deze inburgering de regie. De uitvoering ligt primair bij onze partners AVRES (sociale dienst) VluchtelingenWerk en taalaanbieder IVIO. Secundair zijn ook andere partners betrokken (veelal op basis van maatwerk) zoals de bibliotheek, het verenigingsleven en de welzijnsorganisaties.
De inburgeringsplicht van een statushouders bestaat uit een aantal onderdelen;

 1. Voorinburgering. Deze vindt plaats in het asielzoekerscentrum waar de statushouder verblijft totdat er een woning beschikbaar is in Vijfheerenlanden.
 2. Persoonlijk Plan Integratie en Participatie. Samen met de statushouder wordt een persoonlijk plan gemaakt voor de inburgering. Aan het plan ligt een leerbaarheidstoets ten grondslag. Het persoonlijke plan is gebaseerd op maatwerk
 3. Inburgering
  1. Leren Nederlandse taal. Dit kan op 3 verschillende niveaus. Online of fysiek.
  2. Maatschappelijke begeleiding. Praktische ondersteuning bij de integratie door VluchtelingenWerk
  3. Financieel ontzorgen. De eerste zes maanden worden huur, zorgverzekering en gas/water/elektra door AVRES betaald (vanuit de uitkering), zodat de statushouder zich volledig kan concentreren op de inburgering.
  4. Financiële zelfredzaamheid. Het leren voeren van een financieel gezond huishoudboekje.
  5. Participatie. Het participeren in onze samenleving, bij voorkeur in de vorm van betaald werk.
  6. Kennisnemen van de Nederlandse kernwaarden.
  7. Kennismaking met en voorbereiding op de Nederlandse arbeidsmarkt

Er is dus een verplichte dagbesteding. De ureninzet hiervan is maatwerk.

Statushouders moeten gaan leven naar de Nederlandse normen en waarden. Daar past geen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij. Als statushouders zich misdragen, wordt daar op ingegrepen op eenzelfde manier als bij autochtonen.

Vraag 59: Hoe gaan jullie de mensen screenen en hoe gaan jullie ze ondersteunen, hoe gaan jullie handelen als hier signalen van komen?

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) screent de mensen op rechtmatig (tijdelijk) verblijf in ons land. Daarna worden er statushouders aan onze gemeente gekoppeld, die de gemeente vervolgens moet huisvesten. Wij hebben geen invloed op deze koppelingen.
Statushouders doorlopen na huisvesting in onze gemeente een inburgeringstraject, zie vraag 58. Als statushouders hun inburgeringstraject niet doorlopen, heeft zowel de gemeente als de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een handhavingsbevoegdheid in de vorm van het opleggen van boetes. Daarnaast zijn er diverse instanties die kunnen worden ingeschakeld als statushouders extra ondersteuning nodig hebben om te integreren in onze samenleving.

Vraag 60: als jullie met een buddy systeem gaan werken hoe gaan jullie de mensen dan koppelen. Ik zou als vrouw zijnde niet gekoppeld willen worden aan een man die opgegroeid is in een cultuur waar vrouwen een compleet andere positie hebben dan in Nederland (helaas zie ik dit vaak terug in mijn werkveld). Als jullie met een buddy systeem gaan werken, hoe screen je de buddy dan? hopelijk gaan jullie dan bijvoorbeeld niet iemand met (zware) psychische klachten koppelen aan een statushouder

VluchtelingenWerk koppelt altijd een begeleider aan een statushouder voor de maatschappelijke begeleiding. De ervaring leert dat er zelden een mismatch is. Als dat wel het geval is, kan er een andere begeleider worden gekoppeld aan de statushouder.

Het zou mooi zijn als de starters die in het project komen wonen, ook bijdragen aan het integratieproces van de statushouders. Dit is echter geen verplichting. Starters dienen hiertoe bereid gevonden te worden. Soms hoeft het ook niet als zodanig benoemd en geregeld te worden, maar ontstaan er spontaan connecties tussen medebewoners en statushouders.

Locatie

Vraag 61: Gaan jullie de wijk/de weg afsluiten van de wijk Helsdingen. Mijn angst is dat als de Bentz-Berg vastloopt (wat het heel vaak doet) dat men dan door de wijk gaat scheuren om zo bij het zwembad richting het industriegebied te kunnen rijden. Sluipverkeer is al een probleem in Vianen en de snelheid van de automobilisten is vaak ook hoog.

De nieuwe locatie komt met een nieuw te maken ontsluiting los van de bestaande wijk Helsdingen, de ontsluiting is nu gepland via de carpoolplaats, tussen de bestaande wijk, de nieuwe locatie en Sportcentrum komt alleen een fiets/loop verbinding. De gemeente zet dus in om geen auto verbinding te maken met de bestaande wijk.

Vraag 62: Hoe zorgen jullie dat het fietspad veilig blijft? Ongeveer alle fietsende kinderen (en veel volwassenen) die aan deze kant van de snelweg wonen rijden over dit fietspad.

Dit wordt nader uitgewerkt, wij verwachten 2,2 verkeersbewegingen per woning per auto, geeft 84 verkeersbewegingen per dag. Ter vergelijking, de oversteek bij de school fietspad Het Slyk – Benz-Berg zijn 4300 oversteken per dag.

Vraag 63: Is het een optie om de wijk via de busbaan te laten rijden (uiteraard met aanpassing). De busbaan ligt al heel lang verlaten te staan, de bus maakt er in ieder geval geen gebruik van. Nogmaals, ik snap dat deze mensen een plekje nodig hebben. Daar heb ik geen moeite mee, hopelijk kunnen jullie serieus nadenken over 75% starters tot 25% statushouders.

Dat is niet mogelijk. De ontsluiting zal dan na de busbaan komen omdat we anders over een perceel moeten ontsluiten die wij niet in eigendom hebben. De busbaan is ook in gebruik door lijn 44 er is hier ook een halte gemaakt. Nog een groter nadeel is dat de ontsluiting kruist met een nog drukker fietspad.

Vraag 64: In het bestaande woonhuis komt een groot gezin te wonen. er wordt gesproken over 10 personen. Is dit gezin een statushouder of is dit een Nederlands gezin?

Dit is een groot gezin die statushouders zijn.

Vraag 65: Hoeveel statushouders komen op dit terrein te wonen inclusief het woonhuis?

Zoals we de eerste plannen hebben laten zien zijn er 38 personen in nieuwbouw gepland waarvan de helft starters zijn en de andere helft statushouders. De grootte van het gezin in het bestaande woonhuis is nog niet bekend, maar vader, moeder en 8 kinderen behoort tot de mogelijkheden.

Vraag 66: Wat gebeurt er met deze woningen als er onvoldoende starters zijn voor deze woningen. Gaan die dan door naar de statushouders?

De vraag naar starterswoningen is groot, dus de verwachting is niet dat zij niet bewoond zullen worden met starters.

Vraag 67: De verkeersinrichting waarbij wordt gekeken naar het fietspad. Hoe wordt daarmee om gegaan?

Op tekening is gezet hoe de verkeersontsluiting zal zijn vanaf het terrein. Tijdens de inloopavond is geopperd de busbaan als mogelijkheid te onderzoeken. Zie antwoord op vraag 63.

Vraag 68: Wat is de inspraak procedure?

Als het college besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van de woningen, kunnen belanghebbenden daartegen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na het verlenen van een vergunning en kan dus pas als de vergunning daadwerkelijk is verleend. Wij zullen op de gebruikelijke wijze iedereen op de hoogte brengen van genomen collegebesluiten, diegene die zich hebben aangemeld per e-mail in het bijzonder.

Vraag 69: Er moet landelijk gezocht worden naar locaties en iedereen moet een steentje bijdragen, maar waarom precies op deze plek? Wat is er menswaardig aan zoveel huizen te bouwen op zo'n klein stukje, naast de snelweg en drukke wegen?

Wij kijken naar de aantallen mensen die er gehuisvest worden naast de aantal wooneenheden. Het betreffen éénpersoons huishoudens. Nu zijn 38 personen naast de reeds bestaande woning toch substantieel, echter in het oordeel van de gemeente passend op deze locatie.

Vraag 70: Welke alternatieven zijn er bekeken qua locatie? Er is ruimte genoeg in onze gemeente, waarom moet dit precies midden in een bestaande woonwijk?

Er zijn meerdere locaties beoordeeld, met name die de gemeente in haar bezit heeft. De nood onder de doelgroepen is hoog, de aangevraagde subsidie qua tijd gelimiteerd dus controle op de locatie heeft mede voorkeur.

Vraag 71: Over wat voor soort huizen hebben we het; containers of nog wel enigszins aantrekkelijk uitziende houten huisjes?

Op de inloopavond zijn referentiebeelden getoond. De woningen zijn vooralsnog niet van hout.

Vraag 72: Wat zijn de plannen na deze tijd? We hebben het over tijdelijk, wat in de praktijk al snel betekent 10 tot 15 jaar blijkt uit andere gevallen! Het probleem uitstellen of zorgen dat deze mensen wel door kunnen? Of wordt het, waar wij bang voor zijn, een plek met hoge doorstroom van tijdelijke bewoners die geen klik met de plek hebben. En dus ook geen leefbaarheid aan de wijk geven.

De gemeente kan nu nog slecht bepalen welke vraag voor woningen of anderszins er is na 10 tot 15 jaar. De mensen worden nu tijdelijk in een woning geplaatst. Vaak stromen deze mensen door bijvoorbeeld bij gezinshereniging of als zij mogelijkheden hebben een andere woning te betrekken. Meerdere mensen zullen voor een duur van een jaar of twee onderdeel uitmaken van de wijk.

Vraag 73: Wat is de beoogde doelgroep? Qua leeftijd, mannen/vrouwen gemengd?

De beoogde doelgroep zijn jongeren tot ongeveer 35 jaar.

Vraag 74: En ons belangrijkste punt; hoe gaan jullie de ontsluiting regelen? Onze wijk is hier helemaal niet op ingericht. Er zijn maar 2 in/uitgangen, waar wij aan één van wonen. Het verkeer rondom de school brengt vaak al gevaarlijke situaties met zich mee. En dit is toch wel de hoofdontsluiting richting de snelweg en verdere omgeving. Als hier nog eens bewoners + bezoekers van +/- 50 woningen langs moeten, hoe dan? Wat doet dat met de veiligheid en leefbaarheid. En los van feit van de parkeeroverlast die er al is.

Op tekening is gezet hoe de verkeersontsluiting zal zijn vanaf het terrein. Tijdens de inloopavond is geopperd de busbaan als mogelijkheid te onderzoeken.

Vraag 75: Daarnaast zou ik graag willen weten of er al een omgevingsvergunning is afgegeven en of er een bezwaarprocedure is.

Als het college besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van de woningen, kunnen belanghebbenden daartegen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na het verlenen van een vergunning en kan dus pas als de vergunning daadwerkelijk is verleend. Wij zullen op de gebruikelijke wijze iedereen op de hoogte brengen van genomen collegebesluiten, diegene die zich hebben aangemeld per e-mail in het bijzonder.

Vraag 76: Slecht geregeld, weinig tot summier kennis van de geschiedenis van de wijk. Daarnaast zou een voorstelrondje van de aanwezige mensen van de gemeente en partners misschien handig zijn.

De voorgestelde aanpak voor deze avond zijn op verzoek van meerdere aanwezigen op de inloopavond gevraagd te wijzigen. We hadden per onderdeel een tafel ingericht met vakspecialisten daarbij. Gevraagd door aanwezigen was om eerst een toelichting te krijgen wat er wordt voorgesteld aan de hand van de plannen van de gemeente. Dit is gehonoreerd. U heeft gelijk dat het beter was geweest als we de vertegenwoordigers van gemeente en de woningcorporatie eerst hadden voorgesteld.

Vraag 77: Ik heb het gevoel dat de gemeente expres zo ver weg blijft staan en veel probeert achter te houden.

Wij blijven niet ver weg staan en houden ook geen relevante gegevens achter. Als u die indruk heeft vernemen wij graag welke informatie u ontbeert.

Vraag 78: Ik heb werkelijk met verbazing geluisterd naar de informatie en heb meerdere keren gehoord dat er werd aangegeven dat de gemeente de inwoners van de wijk hoorde, maar werkelijk heb niemand zien schrijven of iets dergelijks.


Wij hebben u gevraagd om de vragen die gesteld zijn of die nog nader in u opkomen te stellen per e-mail nadat wij alle reeds gestelde vragen hebben beantwoord en gepubliceerd. Ook kunt u geïnformeerd blijven zonder dat u vragen heeft door uw e-mailadres op te geven. Dit is op de flyer, die uitgedeeld is, verwoord.

Vraag 79: Wat als blijkt dat er meer incidenten (overlast, criminaliteit etc) plaats gaan vinden wat dan? Hoe gaat de gemeente hiermee om en wat zijn de stappen als blijkt dat dit niet gaat werken?

Statushouders hebben de plicht tot inburgering. De gemeente voert over deze inburgering de regie. Verder gelden dezelfde wettelijke randvoorwaarden voor statushouders als voor bewoners met een Nederlandse achtergrond.
Als er veelvuldig incidenten plaatsvinden, dan acteert de gemeente daarop in een vorm die het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn extra inzet van toezicht en handhaving of extra begeleiding vanuit VluchtelingenWerk of de welzijnsorganisaties.

Vraag 80: Er worden 29 statushouders en 19 starters geplaats dat is 40 procent van de hoeveelheid in de Vijfheerenlanden, hoezo een spreiding, ik noem dit geen spreiding, de Vijfheerenlanden is groter. Zijn er geen betere spreidingen te bedenken?

In Vijfheerenlanden hebben we een grote opgave voor de reguliere huisvesting van statushouders. In totaal in 2022 79 personen. Deze personen worden over de drie woningcorporaties verdeeld op basis van evenredigheid naar het aantal sociale wooneenheden.

Voor de extra te huisvesten 50 tot maximaal 70 statushouders is de tijdelijke beschikbaarheid van locaties leidend. Diverse tijdelijke locaties in de hele gemeente Vijfheerenlanden zijn en worden onderzocht. Monnikendreef is er daar één van. Maar er zijn nog meer locaties nodig om aan de opgave te kunnen voldoen.

Vraag 81: Waar kijken jullie naar met betrekking tot projecten in het land? Zijn er successen te benoemen met dit soort projecten?

Maandag (22-05-2022) stond een artikel in De Volkskrant over Goes: "Gemeenten vrezen de alleenstaande mannelijke asielzoeker. In Goes zien ze geen problemen (Deze link gaat naar een externe website)"

Vraag 82: Waarom wordt zoiets neergezet in een super jonge wijk met veel jonge gezinnen? Waarom maak je de wijk op zo'n manier onaantrekkelijk om er te wonen.

Dit zijn mensen die een lange weg hebben doorlopen vanuit hun moederland en nu een verblijfsvergunning hebben gekregen na een uitvoerige procedure in Nederland. Zij zullen uitkijken naar een gastvrij onthaal, eindelijk vanuit een ‘eigen’ woning.

Vraag 83: Hoezo zijn de bewoners nooit eerder ingelicht over de plannen terwijl andere mogelijkheden wel eerder naar buiten zijn gekomen?

Er zijn locaties onderzocht om statushouders in combinatie met starters te huisvesten. De gemeente heeft haar voorkeur uitgesproken voor deze locatie. De verdere invulling en uitwerking doen wij graag met (een vertegenwoordiging van) de buurt.

Vraag 84: De Vijfheerenlanden geeft aan dit stuk land nooit met deze opzet te hebben gekocht, maar ik heb hier zeker mijn twijfels over. Is over de aankoop van dit stuk land vergadert in het college? En is dit openbaar?

Het volgende is besproken en vastgelegd.
Benoemd beoogd effect aan de gemeenteraad vanuit het college:
Aankoop van strategische grond, geschikt voor meerdere opgaves van de gemeente
Vijfheerenlanden. Denk aan woningbouw, woon-/zorglocatie, maatschappelijke doeleinden of de realisatie van een kantoorpand/gebouw.