Veel gestelde vragen over Huisvesting statushouders

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het collegebesluit van 25 april 2022 (Deze link gaat naar een externe website). Ontwikkelen van flexwoningen voor statushouders en starters op potentiële bouwlocaties

Waarom worden de flexwoningen voor statushouders en starters ontwikkeld?
Dit sluit aan bij het unanieme raadsbesluit van 16 november 2021:

  • Het surplus aan te huisvesten statushouders wordt niet in reguliere sociale woningbouw gehuisvest omdat dat ten koste gaat van reguliere woningzoekenden.
  • De flexwoningen worden voor maximaal 50% bezet door statushouders en daarmee bieden ze ook ruimte voor andere doelgroepen
  • In november is een aantal doelgroepen voorgesteld (starters, senioren, wonen met zorg)
  • Dit is met de vaststelling van de Verklaring van geen Bedenkingen (VvgB) op 17 februari jl. ingekaderd naar statushouders en starters omdat de raad met de VvgB selectief mandaat geeft aan het college om binnen door hen gestelde randvoorwaarden een ‘omgevingsvergunning uitgebreide procedure’ af te handelen zonder daar bij de raad te consulteren. Op basis van overleg met het sociaal domein is geconcludeerd dat het niet wenselijk is om woningen voor statushouders te combineren met woningen voor senioren en/of woningen voor andere doelgroepen met speciale zorgbehoefte. Voor seniorenwoningen zijn de beoogde flexwoningen niet geschikt. De combinatie van statushouders met andere doelgroepen met speciale zorgbehoefte leek ons zowel voor de statushouders zelf als vanuit draagvlak vanuit de omgeving niet wenselijk.

Wat waren de criteria om tot de 4 potentiële bouwlocaties te komen?
Veldonderzoek op de 4 locaties zoals benoemd op de gemeentepagina in Het Kontakt.
Verwachte procedure- en/of bouwtijd, eigendomssituatie, milieuaspecten (waaronder geluidhinder), beschikbare ruimte, ontsluitingsmogelijkheden, afstand tot voorzieningen en openbaar vervoer, aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en riolering etc.

Welke onderzoeken zijn uitgevoerd?
Het gaat hier om quickscans: historisch bodemonderzoek, geluid, lucht, externe veiligheid, bedrijfs- en milieuzonering, flora en fauna, archeologie en explosieven.
Daarnaast is een stedenbouwkundige verkenning gemaakt naar de ruimtelijke mogelijkheden en zijn de corporaties benaderd met de vraag naar hun mogelijkheden.

Leverde de onderzoeken nog bijzondere resultaten op?
De resultaten geven aanleiding voor verdiepende onderzoeken maar sluiten ontwikkelingen niet uit. Denk hierbij aan fysiek bodemonderzoek en extra flora en fauna onderzoek in bloei en groei seizoen.

Zijn er ook locaties in andere kernen onderzocht?
Ja, in eerste instantie heeft de gemeente een uitgebreide groslijst opgesteld, deze resulteerde in een lijst van 4 potentiele ontwikkellocaties op basis van de criteria die onder 2 zijn genoemd. Omdat het primaire selectiecriterium bouw- en proceduresnelheid was, vielen daarbij meteen al veel mogelijkheden af. De proceduretijd voor het verbouwen van een bestaand pand in combinatie met de daar meestal voor benodigde bestemmingsplanherziening is bijvoorbeeld al te lang om binnen de door BZK gestelde termijnen te blijven. Daarnaast is bestaand leeg vastgoed bekeken en is gekeken naar panden die op dit moment verbouwd worden tot woningen ontwikkellocaties.

Blijft het woonhuis op de Monnikendreef staan?
We onderzoeken de mogelijkheden om het woonhuis op Monnikendreef 4 te laten staan en zelf te verhuren aan een groot statushouders gezin. Woonlasten voor de gebruikers en het verduurzamen van de woning zijn belangrijke afwegingscriteria. Ook het verhuren van een woning (geen core business voor de gemeente) door de gemeente is onderdeel van de afweging. De tuin / het perceel is groot en daar passen een goede hoeveelheid (30 tot 50) flexwoningen, zorgruimte en parkeerplaatsen op. Door verhuur kunnen we de prognose van huisvesting in 2022 van een eerste groep in het unaniem genomen raadsbesluit 16 november 2021 waarmaken. Dat sluit ook aan bij de subsidievoorwaarden van Binnenlandse Zaken.

Voor hoeveel jaar blijven de flexwoningen staan?
Op dit moment is het mogelijk dat bij een afwijking van het bestemmingsplan de woningen 10 jaar blijven bestaan. Wij hebben de minister verzocht of hij onze gemeente wil voordragen voor een gewijzigde vaststelling van het besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet, waardoor tijdelijke ruimtelijke ontwikkelingen, zoals flexwoningen, mogelijk gemaakt kunnen worden voor een periode langer dan tien jaar (15 jaar) met het toepassen van een reguliere omgevingsvergunningprocedure.

Hoeveel woningen zijn nodig om het surplus van 50-70 statushouders te huisvesten?
In eerste instantie is bij het raadsvoorstel uitgegaan van 35 woningen.

Uitgangspunt per locatie blijft dat de helft van het aantal nieuw te realiseren woningen voor maximaal 50% naar statushouders en voor minimaal 50% naar starters gaat.

Wordt het plan nog steeds budgettair neutraal uitgevoerd zoals in het raadsvoorstel van november 2022 beschreven staat?
Na vaststelling van de te ontwikkelen locaties worden de boden van de corporaties met de business case van ons vergeleken en uit onderhandeld. Bij het opstellen van het definitieve bestedingsplan van de subsidie toekenning zal blijken of het plan budgettair neutraal is en dus haalbaar is. Daarnaast was bij de opstelling in november de economische situatie anders dan de huidige economische situatie, ontstaan door de oorlog.

Wanneer gaat de geheimhouding van de locaties af?
De geheimhouding is vanaf heden vervallen. Raad, omwonenden en pers worden geïnformeerd, de website krijgt een update.

Hoe worden omwonenden betrokken?
De raad heeft in november 2021 besloten dat participatie plaatsvindt door middel van ‘informeren’. De omwonenden van de locaties worden vandaag uitgenodigd voor een inloopavond 17 mei 2022.

Wordt de raad nog meegenomen in de verdere ontwikkeling?
De raad zal middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd worden. De besteding van de subsidie zal middels een raadsbesluit bekrachtigd worden. We verwachten dit in het najaar aan de raad voor te leggen. Bij reguliere omgevingsvergunningen is het college bevoegd om besluiten te nemen.