Woning zoeken met urgentie

Heeft u snel een andere woning nodig? Misschien kunnen wij u helpen met een urgentieregeling. Dit kan alleen als u een belangrijke reden heeft, waarom u snel moet verhuizen. En als u zelf geen oplossing kunt vinden.

Aanvraag urgentie (Deze link gaat naar een externe website)

Nodig

 • Uw gegevens: u logt in met uw DigiD.
 • Uw inschrijfnummer bij WoningNet Regio Utrecht of Woongaard.
 • Uw inkomen: een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst (verplicht).
 • Afhankelijk van de reden van uw aanvraag:
  • Mantelzorgverklaring/-indicatie (als de mantelzorgontvanger niet in Vianen, Leerdam of Zederik woont);
  • Bewijsstukken bij relatieverbreking (ouderschapsplan en convenant)
 • Optioneel: overige bewijsstukken waarvan u zelf van mening bent dat deze bijdragen aan een goede beoordeling van uw situatie.

Wanneer we u een urgentieverklaring geven, krijgt u tijdelijk voorrang op andere mensen die een woning zoeken. De urgentie is 6 maanden geldig.

De voorwaarden voor een urgentie zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening gemeente Vijfheerenlanden 2023 (Deze link gaat naar een externe website).

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 1 jaar in de gemeente Vijfheerenlanden.
 • U bent ingeschreven in de BRP basisregistratie personen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U mag een woning niet weigeren.
 • De noodsituatie is ontstaan buiten eigen schuld en was door de woningzoekende niet te voorzien.

Redenen waarvoor geen urgentie wordt toegekend:

 • Bij problemen met kamerbewoning of inwoning (in ouderlijk huis of bij familie, vrienden of kennissen).
 • Overlast van buren of burenruzies.
 • Gebrek aan woonruimte, bijvoorbeeld kamertekort na gezinsuitbreiding.
 • Grote woon-werk afstand.
 • Gebrekkige woonruimte en huurgeschillen.
 • Slechte ouder-kindrelatie of generatieconflicten.
 • U wilt gaan trouwen/samenwonen en zoekt zelfstandige woonruimte.
 • Eén van de ouders van het (de) minderjarige kind(eren) in woonruimte kan of had kunnen voorzien bij echtscheiding.
 • U heeft of verwacht een kind en bent inwonend of woont te klein.
 • Bij gezinshereniging.
 • Uw woning toont technische of hygiënische gebreken (bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, tocht, vocht of ongedierte).
 • Heimwee naar de ‘oude’ buurt.
 • Achteruitgang van de buurt.
 • Tijdelijke overlast ten gevolge van verbouwing of bouwactiviteiten.
 • Lawaaioverlast in de (directe) omgeving.
 • De afstand tussen uw woning en die van uw familie (die mantelzorg biedt), is te groot.
 • U heeft onvoldoende ruimte om uw kinderen (na verbreking relatie) te ontvangen in het kader van een bezoekregeling..
 • U keert terug van verblijf in het buitenland.
 • U verkoopt vrijwillig uw huidige woning.
 • Uitzetting uit de woning door huurschuld.
 • U heeft de huur opgezegd, maar heeft nog geen andere woning.
 • Een kind wil niet meeverhuizen met de ouders.
 • Uw huidige woning wordt te groot.
 • Het tuinonderhoud of huishouden levert problemen op.

Kosten

Kosten voor het aanvragen van urgentie
Omschrijving Kosten 2024
Sociale urgentie € 99,10
Medische urgentie € 175,10
Mantelzorgurgentie € 99,10

Let op: U betaalt deze kosten vooraf. Als de aanvraag wordt afgewezen, krijgt u het geld niet terug. Deze onkosten zijn voor het onderzoek dat de gemeente doet voor de urgentie. Voor een medische urgentie is een onafhankelijk onderzoek van een arts nodig. Daarom zijn die kosten hoger.

Bijzonderheden

Voorrang

Een urgentieaanvraag kan worden toegekend door het college van burgemeester en wethouders. Wordt de urgentie toegekend dan wordt aan uw inschrijving in WoningNet of Woongaard de toegekende urgentie gekoppeld (voor uw regio). Als u vervolgens reageert op een huurwoning in WoningNet (Deze link gaat naar een externe website) of Woongaard (Deze link gaat naar een externe website) houdt het systeem bij de volgordebepaling rekening met deze urgentie.

Woning zoeken met urgentieverklaring

Met urgentie kunnen woningzoekenden met voorrang reageren op het regionale of lokale woningaanbod, zoals dat geadverteerd wordt op WoningNet Regio Utrecht of Woongaard. Op grond van de verordening kunnen burgemeester en wethouders voorwaarden verbinden aan de urgentie. Voorwaarden betreffen het type woning waarop u kunt reageren en of deze lokaal of regionaal gebruikt kan worden. De urgentie is zes maanden geldig. U moet zelf in die periode reageren op woningen op WoningNet of Woongaard.

Termijn

U krijgt van ons een brief met de beslissing. Als we u de urgentieverklaring toesturen, krijgt u daar ook een uitleg bij. Daarin staat hoe lang de urgentie geldig is.

Aanpak

Urgentie voor een woning vraagt u eerst bij ons aan. Dit gaat zo:

Kansgesprek en aanvragen

Voor een kansgesprek kunt u contact opnemen met het het Sociaal Loket via 0800 - 5016. De medewerkers van het Sociaal Loket noteren uw gegevens. Vervolgens zal een medewerker intake kansgesprekken contact met u opnemen om samen met u na te gaan of u mogelijk in aanmerking komt voor een urgentie. Op basis van de uitkomst daarvan kunt u zelf vervolgens besluiten of u een urgentieaanvraag wilt indienen. Aan het in behandeling nemen van de aanvraag zijn legeskosten verbonden, die u bij de indiening van de aanvraag direct dient te betalen.

Benodigde gegevens

Bij het indienen van uw aanvraag worden de volgende gegevens gevraagd. Zorg dat u ze bij de hand heeft en zo nodig digitaal beschikbaar heeft.

Privacy

De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Zoals hierboven aangegeven vragen wij voor het aanvragen van urgentie om diverse (contact)gegevens, zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u op kunnen nemen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en in principe alleen verstrekt aan de Urgentiecommissie. Bij een aanvraag op basis van medische indicatie wordt indien nodig een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. Indien urgentie wordt toegekend dan wordt een kopie van onze beschikking verstuurd aan de woningcorporaties. Na sluiting van het dossier worden uw gegevens nog 1 jaar bewaard. Lees meer in onze algemene Privacyverklaring.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).