Woningbouw in landelijk gebied

Bent u als initiatiefnemer bezig met een woningbouwplan in het landelijk gebied van Vijfheerenlanden? Lees dan onderstaande informatie.

Een nieuw principeverzoek

Heeft u een bouwplan (principeverzoek) in het landelijk gebied van Vijfheerenlanden en hebt u dit plan nog niet met de gemeente besproken? Weet dan dat het college heeft besloten om eerst visies op te stellen en dan pas nieuwe verzoeken in behandeling te nemen.

Dit betekent dat we voorlopig uw plan (principeverzoek) nog niet bekijken of beoordelen. Eerst kijken we in samenhang met andere plannen en ontwikkelingen wat het dorp nodig heeft en welke woningen daar het beste bij passen op welke locatie. Pas dan wordt duidelijk of en zo ja hoe uw principeverzoek in een groter geheel past. Zo bouwen we de juiste woningen voor onze dorpen in het landelijk gebied.

Lopende principeverzoeken

Heeft u al een verzoek ingediend en is dit in behandeling bij de gemeente? Het nieuwe college zal een plan van aanpak opstellen met daarin de stappen die moeten worden gezet om de woningbouw in Vijfheerenlanden te versnellen.

U ontvangt bericht wanneer u aan de beurt bent. Voor enkele dorpen zijn al visies in de maak. Voor de andere dorpen wordt op basis van behoeften de komende collegeperiode voorzien in een bij het dorp passende opzet van een (ontwikkel)visie. Wij begrijpen dat het voor u heel vervelend is dat de afhandeling van uw principeverzoek anders verloopt dan u verwacht had. Wij zijn er van overtuigd dat door deze maatregel uiteindelijk leidt tot meer regie op woningbouw in Vijfheerenlanden. Er komen dan duidelijke kaders voor woningbouw en dat is ook in uw belang. Daarom vragen we nog even geduld van u.

Waarom heeft de gemeente dit besloten?

De gemeente Vijfheerenlanden wil de komende jaren blijven investeren in een duurzame woon- en werkomgeving en in een sterke en vitale samenleving voor haar inwoners.

Een belangrijk onderdeel hiervan is de woonagenda. Vijfheerenlanden wil ál haar inwoners van passende woonruimte kunnen voorzien: van jong tot oud, van zelfstandig tot zorgbehoevend, met een krap en een ruim budget, mensen die willen huren én mensen die willen kopen. Om dat doel te bereiken, zullen naast allerlei maatregelen vooral ook nieuwe woningen gebouwd worden.

Om in de toekomst te kunnen blijven bouwen voor onze inwoners, ontkomt de gemeente er niet aan om in het landelijk gebied te bouwen. Hiervoor is toestemming nodig van de provincie. Om die toestemming te krijgen, vraagt de provincie een goede onderbouwing van onze bouwplannen.

De provinciale en regionale ontwikkelingen wijzen uit, dat het steeds belangrijk wordt om onze plannen voor woon- en werklocaties vanuit een brede visie te onderbouwen.

Principeverzoeken zijn maatwerk

Jaarlijks komen er ruim tweehonderd principeverzoeken binnen. Een deel daarvan heeft betrekking op woningbouw in het landelijk gebied. Deze principeverzoeken vragen veel tijd en capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Want het afhandelen van principeverzoeken vraagt om maatwerk. Vaak moeten er meerdere gesprekken met initiatiefnemers gevoerd worden om tot aanvaardbare plannen te komen. Bij het bouwen in landelijk gebied zijn wij daarbij bovendien afhankelijk van medewerking van provincie.

Wij willen graag duidelijkheid geven en wij willen eerlijke kansen voor onze inwoners. De provincie vraagt ons om een goede onderbouwing. Daarom is het steeds belangrijker om principeverzoeken vanuit een integrale visie op onze woon-, werk en mobiliteitsopgave te kunnen onderbouwen. We willen de beschikbare menskracht gerichter en effectiever op deze visievorming kunnen inzetten.

Meer focus en structuur

Deze werkwijze betekent niet dat er de komende tijd geen principeverzoeken meer behandeld worden. Bouwplannen die niet in het landelijk gebied maar juist binnenstedelijk zijn, kunnen doorgang vinden. Hiervoor is namelijk geen toestemming van de provincie nodig. Ook plannen die vallen binnen de wijzigingsbevoegdheid van het college kunnen doorgaan.

Door meer focus en structuur aan te brengen in de totale woningbouwopgave kan er gerichter gewerkt worden met als doel versnelling van de woningbouw. Door dit te doen in combinatie met een wijk- en dorpsgerichte manier van werken (samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden) creëren we draagvlak én nemen we naast het bouwen ook zaken als mobiliteit, voorzieningenniveau, lokale economie en leefbaarheid mee. Allemaal aspecten die bijdragen aan het vitaal houden van onze kernen.