Bezwaar tegen de gemeente

Soms neemt de overheid een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Dat kan alleen tegen besluiten die met de uitvoering van overheidstaken te maken hebben.

Uw bezwaar wordt in behandeling genomen en als dat nodig blijkt, veranderen we het besluit. We sturen u een brief met onze beslissing naar aanleiding van uw bezwaar. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u uw zaak voorleggen aan de rechter. Dat heet ‘in beroep gaan’. Hoe dat moet staat in de brief die we u sturen (de beslissing op bezwaar).

Voor bezwaar maken tegen belastingaanslagen geldt een andere procedure. Daarover staat meer informatie op de pagina Bezwaar tegen belastingen of WOZ-beschikking.

Bijzonderheden

Let op: Ook al maakt u bezwaar, meestal is het besluit toch geldig totdat er een nieuw besluit is genomen. Is er veel haast bij? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit heet een voorlopige voorziening.

Aanpak

Een bezwaarschrift is altijd schriftelijk. U kunt het bezwaarschrift indienen via de website of per post.

Digitaal

  • Dien online uw bezwaar in met DigiD of eHerkenning.
  • Bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk. Bezwaarschriften die per e-mail worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Per post

Schrijf een brief en zet daarin:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
  • zo mogelijk een kopie van het besluit
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar de afdeling die het besluit heeft genomen.

Indieningsadres

Gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 15
4140 AA Leerdam

Termijn

Dien uw bezwaar op tijd in. Dit kan tot 6 weken nadat het besluit is verstuurd. Staat er geen verzenddatum op uw brief vermeld? Dan gaat de termijn in op de dag na de bekendmaking van het besluit. Wij geven uw bezwaarschrift aan de onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften. Zij geven een advies. Het advies gebruikt de gemeente bij het nemen van een nieuw besluit.

Bezwaar en beroep

Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar.

Meer weten

Op rechtspraak.nl staat ook veel informatie, zoals over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).