Bezwaar tegen de gemeente

Soms neemt de overheid een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Dat kan alleen tegen besluiten die met de uitvoering van overheidstaken te maken hebben.

Uw bezwaar wordt in behandeling genomen en als dat nodig blijkt, veranderen we het besluit. We sturen u een brief met onze beslissing naar aanleiding van uw bezwaar. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u uw zaak voorleggen aan de rechter. Dat heet ‘in beroep gaan’. Hoe dat moet staat in de brief die we u sturen (de beslissing op bezwaar).

Voor bezwaar maken tegen belastingaanslagen geldt een andere procedure.

Bezwaar tegen de gemeente (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Bezwaar tegen de gemeente (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Bijzonderheden

Let op: ook al maakt u bezwaar, meestal is het besluit toch geldig totdat er een nieuw besluit is genomen. Heeft u snel een uitspraak van de rechter nodig? Dan kunt u ná het indienen van uw bezwaarschrift direct de rechter vragen om een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening vraagt u aan met een verzoekschrift dat u, samen met uw bezwaarschrift, indient bij de rechtbank. Dit kan op twee manieren.

Een verzoekschrift indienen kost geld (griffierechten). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 00. 

Aanpak

Een bezwaarschrift is altijd schriftelijk. U kunt het bezwaarschrift online indienen via één van bovenstaande knoppen..
Bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk. Bezwaarschriften die per e-mail worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
Per post mag wel.

Per post

Schrijf een brief en zet daarin:

  • uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres
  • de datum van uw bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent
  • het kenmerk (zaaknummer) van het besluit
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening. 

Termijn

Dien uw bezwaar op tijd in. Dit kan tot 6 weken nadat het besluit is verstuurd. Staat er geen verzenddatum op uw brief vermeld? Dan gaat de termijn in op de dag na de bekendmaking op Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website) van het besluit.

Commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor de bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie. Deze commissie geeft een advies aan de gemeente over uw bezwaarschrift. Dit advies gebruikt de gemeente bij het nemen van een besluit op uw bezwaarschrift. 

Beroep

Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar.

Meer weten

Op de website van de Rechtspraak (Deze link gaat naar een externe website) staat ook veel informatie, zoals over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).