Archeologie

Archeologie zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in de bodem zijn achtergebleven. Meestal zijn deze sporen niet meteen zichtbaar maar worden ze pas zichtbaar als je in de grond gaat graven. Vaak gaat het om oude woonsporen.

Zo kun je in de bodem resten terugvinden van boerderijen en ook kun je oude gebruiksvoorwerpen terugvinden zoals potten. Onderzoek naar deze oude sporen kan ons veel vertellen over hoe de mensen vroeger leefden en hoe het landschap er vroeger uitzag.

Sinds 2007 zijn gemeenten verplicht om in de ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met archeologische sporen die in de bodem aanwezig kunnen zijn. Daarvoor hebben gemeenten beleid opgesteld en archeologische verwachtingskaarten. Voor de gemeente Vijfheerenlanden is er nog geen archeologische kaart. De voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik hebben wel archeologische verwachtings- en beleidskaarten. Totdat de gemeente Vijfheerenlanden archeologisch beleid en kaarten heeft opgesteld, geldt nog het beleid zoals dat door de drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik is opgesteld.

Helaas kunnen wij deze kaarten niet publiceren op de website omdat deze niet voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid. Heeft u deze kaarten nodig, bijvoorbeeld omdat u een archeologische onderzoek gaat uitvoeren? Neem dan contact op met de gemeente Vijfheerenlanden.

Archeologische verwachtingswaarden

Op de archeologische kaart worden gebieden aangeduid met een hoge, middelhoge of lage archeologische verwachtingswaarde. De hoogte van de waarden wordt onder andere bepaald door nationale kaarten waarop de bodemopbouw zijn weergegeven, historische kaarten en archeologische vondsten uit het verleden. De verwachtingswaarde is een inschatting van de kans of er archeologische resten in de bodem aanwezig kunnen zijn.

De archeologische verwachting is vertaald naar het bestemmingsplan. Op basis van die verwachtingen wordt bepaald of er archeologisch vooronderzoek moet plaatsvinden bij werkzaamheden die de bodem verstoren (bijvoorbeeld de bouw of uitbreiding van een schuur of woning).

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Na iedere stap wordt op basis van de resultaten bepaald of er verder onderzoek moet worden uitgevoerd:

  1. Archeologisch bureauonderzoek
  2. Verkennend booronderzoek
  3. Karterend booronderzoek
  4. Proefsleuvenonderzoek
  5. Opgraving

Sinds 1 juli 2016 moeten bedrijven die archeologische werkzaamheden verrichten beschikken over een certificaat. Op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (Deze link gaat naar een externe website) is te vinden welke bureaus archeologisch onderzoek mogen uitvoeren.