Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet gelden. Al onze bestemmingsplannen worden op deze datum vervangen door 1 omgevingsplan. Het omgevingsplan gaat gelden voor het hele grondgebied van de gemeente. Hierin staan de regels die nu in bestemmingsplannen staan, maar ook andere regels over de leefomgeving.

Wat staat er in het omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan straks alle regels over de leefomgeving. Dat zijn bijvoorbeeld regels over milieu, water, riolering, natuur, energie, luchtkwaliteit en gezondheid. Deze regels komen uit de bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen of uit regels van de Provincie of het Rijk.

Omgevingsplan in een nieuw omgevingsloket

Gaat u iets veranderen of organiseren in de leefomgeving? Dan moet u zich houden aan de regels van het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als u gaat bouwen, verbouwen of een winkel begint. Wilt u weten welke regels hiervoor gelden? Deze regels kunt u in het nieuwe online Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) bekijken, dé online plek waar alle informatie over de leefomgeving te vinden is.

In het omgevingsloket kunt vanaf 1 januari 2024 meerdere dingen doen en vinden.

 • Bij 'regels op de kaart' kunt u regels en informatie over de leefomgeving bekijken. U vindt daar ook de documenten die bij de regels horen.
 • Bij ‘regels op de kaart’ staat straks ook de omgevingsvisie. Daarin staat het beleid voor de omgeving: hoe willen we dat de stad of de buurt er in de toekomst uitziet? Wat willen we veranderen of juist behouden?
 • U kunt kijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor uw plan. Dit heet de vergunningscheck.
 • U kunt een omgevingsvergunning aanvragen.

Bestemmingsplannen die nog voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage zijn gelegd, vindt u niet in het omgevingsloket, maar nog via de website van Ruimtelijke Plannen (Deze link gaat naar een externe website). Zodra deze bestemmingsplannen door de gemeenteraad zijn vastgesteld, worden deze onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Vanaf dat moment zijn ze te bekijken in het omgevingsloket.

Overgangsfase

Vanaf 1 januari 2024 is er een ‘tijdelijk deel’ van het omgevingsplan. Daarin staan de oude bestemmingsplannen en de beheersverordeningen. Maar ook de milieuregels die eerst van de Provincie en het Rijk waren.

Gemeenten hebben tot 1 januari 2032 de tijd om alle regels over de leefomgeving in het omgevingsplan te zetten en deze voor iedereen toegankelijk te maken. Wij gaan het tijdelijke omgevingsplan daarom in stappen omvormen naar een volwaardig omgevingsplan.

De gemeente heeft ervoor gekozen deze omvorming in de volgende 8 gebieden op te delen:

 • Woongebied Meerkerk
 • Woongebieden Leerdam en Vianen
 • Buitengebied Leerdam
 • Centrum Leerdam en Vianen
 • Buitengebied Vianen
 • Kleine kernen
 • Bedrijventerreinen
 • Buitengebied Zederik

Het uitgangspunt hierbij is om de regels (zoveel als mogelijk) gelijkwaardig om te zetten naar de werkwijze van de Omgevingswet.

Het eerste deelgebied dat wordt opgepakt is het ‘Woongebied Meerkerk’. Voor dit deelgebied heeft de gemeenteraad op 12 december 2023 de nota uitgangspunten vastgesteld. Met de in deze nota opgenomen uitgangspunten geeft de raad richting aan het opstellen van het omgevingsplan voor dit eerste deelgebied.

Voordat te zijner tijd het ontwerp omgevingsplan, deelgebied ‘Woongebied Meerkerk’ ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen, wordt een informatieavond georganiseerd voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze avond bestaat de mogelijkheid zich te laten informeren over het ontwerp en de planning van het omgevingsplan, deelgebied ‘Woongebied Meerkerk’. Meer informatie over de informatieavond wordt te zijner tijd bekendgemaakt op de informatiepagina in het Kontakt.

Waarom al deze veranderingen?

De Omgevingswet vervangt 26 wetten over de fysieke leefomgeving. Deze wet zorgt ervoor dat de regels beter op elkaar aansluiten. De regels zijn makkelijker te vinden omdat ze op één plek bij elkaar komen te staan.

Omgevingswet

Wilt u informatie over de Omgevingswet? Kijk dan op onze pagina over de Omgevingswet.