Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. De Omgevingswet vervangt 26 wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu bescherming, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet gaat over de inrichting van Vijfheerenlanden: waar zoeken we ruimte voor meer woningen, hoe zorgen we dat onze bedrijven op de goede plek zitten? Hoe houden we ruimte voor de natuur en maken die voor verkeer? De Omgevingswet gaat ook over de regels die gelden als we iets willen veranderen. Het Rijk, de provincies, waterschappen en gemeenten doen dit samen. De gemeente is meestal het eerste aanspreek punt.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen. Of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand of grote veranderingen wil realiseren in uw bedrijfsactiviteiten. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt veel overlast veroorzaakt. Voor u is het goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat is er veranderd na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • In het nieuwe digitale Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website) staan alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • Vijfheerenlanden heeft een Omgevingsvisie (Deze link gaat naar een externe website), waarin de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende 15 jaar van de gemeente staan beschreven. Waar we ruimte zoeken voor bijvoorbeeld woningbouw, natuur en werklandschappen. En hoe we die gebieden dan willen inrichten met voldoende groen, ruimte voor water, oog voor gezondheid en veiligheid en zo voort.
  • De bestemmingsplannen zijn opgenomen in het (tijdelijk) omgevingsplan. In het omgevingsplan staan de regels voor de leefomgeving, wat er op welke plek mag. In het omgevingsplan staan ook veel regels die van toepassing zijn bij (bedrijfs)activiteiten, bijvoorbeeld over geluid of geur. Of eisen aan bodembescherming of vanwege duurzaamheid.
  • Voor veel activiteiten in de leefomgeving gelden regels. De regels van de Omgevingswet en andere rijksregels, regels van provincie, waterschap of gemeente. Dat betekent niet dat overal een vergunning voor nodig is. Meestal kunt u, als inwoner of ondernemer, gewoon uw activiteit doen, als u binnen de regels blijft. Soms heeft u een vergunning nodig; we kunnen dan vooraf toetsen of u inderdaad aan de eisen voldoet. Met een vergunningaanvraag kunt u zonodig ook verzoeken om voor uw specifieke situatie iets af te wijken van de regels uit het omgevingsplan. Via het omgevingsloket of in gesprek met de gemeente kunt u nagaan of en wanneer u eventueel een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.
  • De gemeente moet in 8 weken een besluit nemen over een vergunningaanvraag. In sommige gevallen wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van u als initiatiefnemer dat u met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.
  • Naast de Omgevingswet is ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingegaan. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Voorlopig geldt de Wet Kwaliteitsborging alleen voor nieuwbouw, zoals woningen, bijgebouwen met meerdere verdiepingen en recreatiewoningen. Meer informatie leest u op deze pagina op de website van Stichting IBK (Deze link gaat naar een externe website).

Participatie

Als u een plan of initiatief heeft, dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. U bent als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor het organiseren van deze participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u in uw plan rekening kunt houden met hun belangen. Bij uw vergunningaanvraag moet u een kort verslag aanleveren van de participatie.
Het is altijd goed om de omgeving al vroeg te betrekken bij uw plan. Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen bij de uitwerking van u plannen, wordt het vaak een beter plan of krijgt u meer begrip voor uw plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen. In bepaalde gevallen stelt de gemeente participatie verplicht.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of een vergunningaanvraag ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet (dus vóór 1 januari 2024)? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de oude wetgeving. U moet wel zorgen dat u alle stukken op tijd inlevert. Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Stuur dan een mail naar omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl

Omgevingsplan

Wilt u informatie over het Omgevingsplan? Kijk dan op onze pagina over het Omgevingsplan.