Vianen: Regionaal werklandschap Gaasperwaard III

Regionaal werklandschap Gaasperwaard III is een terrein van ongeveer 45 hectare bruto dat zich bevindt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Gaasperwaard I.

Vanaf 2027 wordt op deze locatie een werklandschap ontwikkeld dat ruimte biedt voor lokale en regionale bedrijven. Voor de ontwikkeling hiervan is ca. 30 hectare aan netto uitgeefbare bedrijfsgrond beschikbaar.

Illustratie van de locatie van Gaasperwaard 3 in het zuidven van Vianen ten oosten van de A2

De plannen

Om werklandschap Gaasperwaard III te kunnen ontwikkelen stelt de gemeente een ruimtelijke conceptvisie op. Dit proces is inmiddels gestart. Omwonenden en betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. Er is een tweetal inloopbijeenkomsten georganiseerd:

  • Maandag 6 november 2023 voor direct omwonenden van het plangebied Gaasperwaard III.
  • Dinsdag 19 december 2023 voor bewoners van de kernen Hagestein en Hoef & Haag.

Tijdens deze inloopavonden is gevraagd naar ideeën en suggesties die bewoners hebben die we vervolgens kunnen meenemen in het opstellen van een conceptvisie. Ook zijn zorgen geuit met betrekking tot het realiseren van dit werklandschap.

Conceptvisie

U kunt de conceptvisie tot en met 6 mei 2024 bekijken in het gemeentehuis in Vianen. Of download de conceptvisie Gaasperwaard III Ruimtelijke Visie (PDF, 4.6 MB).
Wilt u reageren op deze visie? Stuur dan uiterlijk 6 mei 2024 een e-mail met uw reactie naar teamprojecten@vijfheerenlanden.nl. Vermeld als onderwerp 'Reactie conceptvisie Gaasperwaard III'

Instanties als provincie Utrecht, waterschap en de rijksoverheid kunnen ook op dit concept reageren. Planning is de ruimtelijke begin juli 2024 aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.

Daarna wordt deze visie uitgewerkt tot een concreet plan. Dit plan vormt de basis voor het opstellen en in procedure brengen van een ontwerp-omgevingsplan. Dit ontwerp-omgevingsplan zal op basis van de richtlijnen van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 landelijk in werking is getreden, gebaseerd zijn. Het ontwerp-omgevingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn van ter inzage legging is het mogelijk zienswijzen kenbaar te maken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen tot vaststelling van het omgevingsplan. Daarna volgt nog de mogelijkheid voor het instellen van beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inschrijven voor een kavel

Het is op dit moment nog niet mogelijk als bedrijf zich in te schrijven voor een bedrijfskavel op werklandschap Gaasperwaard III. Hierover volgt later meer informatie. Verwachting is dat medio 2027 de eerste bedrijfskavels uitgegeven kunnen worden.

Besluitvormingstraject

De gemeenteraad heeft op 14 december 2021 het besluit genomen tot het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Motie Gaasperwaard 3 - vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website).

Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vastgesteld voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van Gaasperwaard III. Gelijktijdig is een startnotitie vastgesteld.
De stukken vindt u bij de raadsagenda van 21 april 2022 agendapunt 6.5 (Deze link gaat naar een externe website)

Gaasperwaard III is opgenomen in het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 (Deze link gaat naar een externe website) dat op 4 juli 2023 door Gedeputeerde Staten van Utrecht is vastgesteld.

In de Omgevingsvisie Vijfheerenlanden is Gaasperwaard III als beoogd werklandschap aangegeven. Gaasperwaard III biedt ruimte aan de transformatie van een deel de bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen. De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft deze visie 8 februari 2024 vastgesteld.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen? Vragen over Gaasperwaard III kunt u stellen via het emailadres projecten@vijfheerenlanden.nl onder vermelding van “Gaasperwaard III”.