Subsidie aanvragen

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn veel inwoners en organisaties actief. Zij organiseren activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie. Omdat de gemeente deze activiteiten belangrijk vindt is hiervoor subsidie beschikbaar.

In onze gemeente geldt de Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Vijfheerenlanden 2020 (Deze link gaat naar een externe website). Deze verordening is op 16 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Er zijn ook Nadere regels opgesteld. Deze regels beschrijven nog concreter de voorwaarden op verschillende terreinen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Soorten subsidies

Er zijn drie soorten subsidies:

  • Budgetsubsidie: Bedoeld voor instellingen die met beroepskrachten een duidelijke bijdrage leveren aan het realiseren van het gemeentelijk beleid en waarmee afspraken worden gemaakt over de te leveren prestaties.
  • Waarderingssubsidie: Bedoeld voor verenigingen. Deze subsidie is een waardering voor de activiteiten die zij elk jaar organiseren en hoeft geen directe relatie te hebben met de kosten van die activiteiten.
  • Subsidie voor Inwonersinitiatieven: Initiatieven vanuit de inwoners om hun leefomgeving te verbeteren. Dat kan gaan over het mooier maken van de openbare ruimte, maar ook sociale initiatieven voor kwetsbare inwoners vallen hier onder. Deze kunnen het hele jaar aangevraagd worden.

Aanvraagdatum en besluit

Aanvragen van een subsidie moet volgens de Algemene subsidieverordening tussen 1 juli en 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u de subsidie wilt gebruiken.

In Nadere regels kunnen andere termijnen gebruikt worden, die dan bepalend zijn.

Uiterlijk 31 december krijgt u bericht over de beslissing over uw aanvraag.

Voorbeeld

U vraagt 13 augustus 2020 subsidie aan voor het (komende) jaar 2021.
U krijgt 18 december 2020 bericht dat u de subsidie ontvangt en wat de hoogte is van het subsidiebedrag. Of u krijgt bericht dat u de gevraagde subsidie niet ontvangt omdat de activiteiten niet passen bij de doelstellingen van de gemeente.

Aanvragen budgetsubsidie Sociaal Domein

Sociaal Domein: betreft subsidies voor thema’s als jongeren, ouderen, mensen met een beperking, meedoen en ondersteuning

Het is belangrijk dat de activiteiten uit uw aanvraag passen bij de doelstellingen die de gemeente heeft vastgesteld op het sociaal domein.
Die doelstellingen heeft de gemeente vastgelegd in de ‘Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA) 2020 (Deze link gaat naar een externe website)’, onder de opgaven meedoen, vitaliteit, voor jezelf zorgen en een leven lang ontwikkelen.

De Nadere regels voor budgetsubsidies Sociaal Domein 2023 (Deze link gaat naar een externe website) geven u, in aanvulling op de ASV, informatie waaraan uw aanvraag moet voldoen zodat die goed aansluit bij de SMA.

Aanvragen budgetsubsidie (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen budgetsubsidie (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen waarderingssubsidie Sociaal Domein

Sociaal Domein: betreft subsidies voor onder andere vrijwillig jeugdwerk, vrijwillig ouderenwerk, dorpsgebonden raden of verenigingen, maaltijdvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen en armoede en schulden.

Het is belangrijk dat de activiteiten uit uw aanvraag passen bij de doelstellingen die de gemeente heeft vastgesteld op het sociaal domein.

Die doelstellingen heeft de gemeente vastgelegd in de ‘Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA) 2020 (Deze link gaat naar een externe website)’, onder de opgaven meedoen, vitaliteit, voor jezelf zorgen en een leven lang ontwikkelen.

Lees ook de Nadere regels waarderingssubsidies Sociaal Domein 2021 (Deze link gaat naar een externe website).

Aanvragen waarderingssubsidie (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen subsidie Kunst en Cultuur

De Nadere regels voor Kunst en cultuur zijn in november 2020 vastgesteld en geven u in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening, informatie over de criteria waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Het is belangrijk dat de activiteiten uit uw aanvraag passen bij de doelstellingen die de gemeente heeft vastgesteld voor Kunst en Cultuur.

Aanvragen activiteitensubsidie (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen subsidie Sport

De waarderingssubsidie wordt toegekend aan sportverenigingen doordat sportverenigingen door hun aanbod een actieve bijdrage leveren aan diverse maatschappelijke doelen zoals opgenomen in bijvoorbeeld het gezondheid- en sportbeleid. De aanvraagperiode voor de waarderingssubsidie sport en bewegen 2024 is voorbij. Vanaf juli kan 2024 de waarderingssubsidie voor 2025 worden aangevraagd.

De budgetsubsidie wordt toegekend aan een maatschappelijke organisatie die de activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en/of exploitatie van een maatschappelijke sportvoorziening op zich neemt.

Aanvragen subsidie Recreatie en Toerisme

De Nadere regels subsidies Recreatie en Toerisme gemeente Vijfheerenlanden 2023 (Deze link gaat naar een externe website) zijn 19 september 2023 vastgesteld. Hierin kunt u de voorwaarden en criteria vinden waar een subsidie Recreatie en Toerisme aan moet voldoen.

Het is belangrijk dat de activiteiten uit uw aanvraag passen bij de verhaallijnen die de gemeente heeft vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme. Namelijk:

  • De beleving van glas: (ambacht glasblazerij, glas in openbare ruimte, winkelen in Glasstad Leerdam, glaskunst, glas ‘vroeger, nu en in de toekomst etc.)
  • De omgang met het water (Waterlinies, Jan Blanken, inpoldering etc.)
  • Historie en cultureel erfgoed (De Brederodes, vrijstad Vianen, historie van Leerdam, Ameide en andere kernen, samenwerking van de vijf heren, molens, ambachten, archeologische opgravingen, monumenten etc.)
  • Hotspot voor vogelaars en natuur (landschap, Zouweboezem, Put Middelwaard, vogels spotten etc.)
  • Het boerenleven en streekproducten (verblijf bij de boer, boerenwinkels, activiteiten etc.)

Aanvraag subsidie Recreatie en Toerisme (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvragen Inwonersinitiatief

Heeft u een idee waar meerdere bewoners plezier van hebben of aan mee kunnen doen? Of waar u een groep kwetsbare inwoners enorm mee helpt?

Laat het ons weten. Een van onze medewerkers kan uw plannen ook alvast van tevoren met u bespreken en u advies geven.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Inwonersinitiatief.

Aanvragen subsidie Kinderboerderij

De gemeente Vijfheerenlanden is van mening dat kinderboerderijen bijdragen aan de bewustwording op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast kan een kinderboerderij onder andere een rol spelen op het gebied van natuureducatie, in de ontwikkeling van duurzaamheidsbesef en – niet in het minst – is een kinderboerderij een prettige groene plek voor recreatie dicht bij huis.

In de Nadere regels subsidie kinderboerderijen gemeente Vijfheerenlanden 2022 (Deze link gaat naar een externe website) zijn de doelen opgenomen waaraan kinderboerderijen kunnen bijdragen en de mogelijke (financiële) ondersteuning die wij daarbij (kunnen) bieden.

Perspectief voor de Jeugd

Perspectief voor de Jeugd is een subsidie bedoeld voor verenigingen, stichtingen en instellingen. Om activiteit(en) te organiseren voor jeugd, jongeren en/of jongvolwassenen.

Het doel is om hen perspectief te bieden en mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst tegen te gaan en/of om ontwikkelingsvertragingen als gevolg van COVID-19 in te lopen.

De subsidie kan ieder half jaar aangevraagd worden (indienen vóór 1 december of 1 juni).

Aanvragen activiteitensubsidie (Deze link gaat naar een externe website)

Lees voor meer informatie de Nadere regels subsidies Perspectief voor Jeugd 2022-2025 (Deze link gaat naar een externe website).