Teams

Er is een goede werksfeer binnen de gemeente Vijfheerenlanden. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken.

Om het voor de 60.000 inwoners nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Dat doen we in teamverband, met netwerkmanagers in een netwerkorganisatie. De teams zijn zelforganiserend.

Wat doe je bij team ....?

Burgerzaken

Het beantwoorden van telefoontjes, afhandelen van vragen, verzorgen van informatie inzage, beheer van de kennisbank en privacy bewaking gebeurt in het servicecentrum. Aan de balie worden bezoekers ontvangen, documenten uitgereikt en gevonden voorwerpen beheerd. Ook kwaliteitsbeheer, evaluatieonderzoeken, bestrijden adresfraude, organisatie verkiezingen, genealogisch onderzoek, naturalisaties en internationaal privaatrecht komen bij burgerzaken aan de orde.

Beleid en beheer

Het verzorgen van een schone, hele en veilige openbare ruimte is het speerpunt van ‘beheer’. Integraal beleid, beheer openbare ruimte, gebouwenbeheer en (technische) uitvoering, inclusief communicatie en administratie zijn belangrijke items. Beleidsontwikkeling op het gebied van openbaar groen, wegen en water, sportaccommodaties, spelen, riolering, verlichting, straatmeubilair, begraven, gladheidsbestrijding en civiele kunstwerken worden ook binnen dit team opgepakt.

Wijkteams uitvoering

Beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen, voor een schone, hele en veilige openbare ruimte is het visitekaartje van een gemeente.

Realisatie Openbare Ruimte

Het voorbereiden, aanbesteden en realiseren van infrastructurele projecten boven- en ondergronds (wegen, water, groen, riolering- en kabeltracé) inclusief financiële bewaking wordt gedaan in team BOR. Net als het toezicht op deze projecten en beheerplannen. Er is een integrale samenwerken met de teams Ruimtelijke Ontwikkeling, Beleid en Beheer en de wijkteams Uitvoering.

Sociaal Domein

Het sociaal domein bevat een breed pakket aan werkzaamheden: handhaving, regievoering, sturing en monitoring op gebied van armoedebeleid, (arbeids)participatie, verstrekken uitkeringen, schuldhulpverlening, statushouders, maatschappelijke ondersteuning, verstrekken maatwerkvoorzieningen, beschermd wonen, doelgroepenvervoer, woonurgenties, gehandicaptenparkeerkaarten, onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, leerplicht, laaggeletterdheid, subsidiebeleid, jeugd- en jongerenwerk, speelbeleid, Wmo-voorzieningen, bibliotheek, gezondheidsbeleid, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en peuterspeelzalen.

De beleidsontwikkeling sociaal domein volgt maatschappelijke ontwikkelingen, cliënt ervaringen, ervaringen van de uitvoering binnen het sociaal domein en ontwikkelen beleid.
De ontvangst van inwoners in het gemeentehuis of op locatie is een bepalende ontmoeting. Het verstrekken van informatie, beantwoording van vragen, registratie, coördinatie en applicatiebeheer zijn onderdelen van het service centrum
De uitvoering binnen het sociaal domein ligt bij de sociale teams.

Vergunningen

Vergunningen verstrekken op het gebied van bouwen en RO, APV en bijzondere wetten aan burgers en bedrijven.

Toezicht en handhaving

Preventie van overlast, bevoegdheden corrigerend op te treden met als doel kwaliteit van leven en wonen te bewaken.

Integrale veiligheid, APV en bijzondere wetten

Regie op integrale veiligheid, het opstellen van beleid en uitvoeringsplannen, overleg voeren met lokale en regionale partners op gebied van veiligheid en het adviseren van het gemeentebestuur.

Ruimtelijke ontwikkeling/fysieke leefomgeving

Een breed aanbod qua beleid: formuleren van beleid, toekomstvisies, omgevingsvisies, omgevingsplannen, landschapsplannen, beleid stedenbouw, planologie, toezicht en handhaving, ruimtelijk kwaliteitsbeleid, verkeer, mobiliteit, bijdrage landelijke projecten op gebied van infra, dijken, water en klimaat. Verantwoordelijk voor grondexploitaties, aan- en verkoop en verhuur van grond en pachtovereenkomsten, afhandeling planschade. Milieubeleid, monumentenzorg, archeologie, cultureel erfgoed.

Projecten

Projectleiding, advisering en ondersteuning van projecten in fysieke domein, ambassadeur voor het projectmatig werken in de organisatie.

Wijkambassadeurs

Het ondersteunen van inwonersinitiatieven, de signalen vanuit de samenleving op de juiste plek in de organisatie brengen en adviseren over het betrekken van inwoners.

Werken, Wonen, Recreëren en Duurzaamheid

Faciliteren, ondersteunen en stimuleren sport en beweging, economie, detailhandel, horeca, recreatie, toerisme, wonen, duurzaamheid, cultuur en evenementen. Ook stadspromotie is hier een element.

Helsdingen Sport en Cultuur

Gerichte activiteiten op het gebied van sport en cultuur.

Human Resource Management (HRM)

Advisering over organisatieontwikkeling, inspireren, ontwikkelen en faciliteren van het management en medewerkers en het realiseren van organisatiedoelstellingen zijn belangrijk in een nieuwe organisatie. Het HRM-beleid, projecten en –instrumenten, rechtpositie en arbeidsrecht, inzet van digitale HRM-systemen en het functioneel beheer van applicaties zijn volop in ontwikkeling.

Communicatie

Naast het opstellen van de communicatiestrategie en -middelen is eenduidige advisering van het college en de ambtelijke organisatie van groot belang voor een nieuwe gemeente. Veel aandacht is er voor digitale communicatie en sociale media. Crisiscommunicatie uit zich ook in piketdienst.

Juridische zaken

Faciliteert, ondersteunt, adviseert, toetst en controleert de juridische aspecten van de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke besluitvorming. Ook het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, procesvertegenwoordiging in bestuursrechtelijke procedures, regievoering afhandeling klachten en vertegenwoordigen gemeente bij Nationale ombudsman behoren tot de werkzaamheden.

Financiën en belastingen

Het algemene financiële beleid, de financiële administratie en het opstellen van verordeningen, begroting, jaarrekening, inclusief tussentijdse rapportages staan hier centraal. En daarnaast het adviseren over financiële rapportages van verbonden partijen, aanspreekpunt van de accountant, beheer verzekeringsportefeuille en het heffen/innen van gemeentelijke belastingen.

Facilitaire ondersteuning

Bodediensten, klein onderhoud in bestaande gebouwen, schoonmaak, sleutelbeheer, uitvoeren catering, inkoop kantoorbenodigdheden en reproductiewerkzaamheden behoren tot het pakket. Maar ook de verantwoordelijkheid voor de vergaderfaciliteiten en audiovisuele middelen. Met daarnaast ondersteuning tijdens huwelijken, de beveiliging van de gemeentehuizen en toegangscontroles.

I-Team & A-team

Werkzaamheden op het gebied van informatisering en automatisering.

Team gegevensbeheer

Gegevensbeheer in brede zin, waaronder informatiebeveiliging en vastgoedgegevensbeheer (WOZ, BAG, BGT en GEO).

DIV-team

Verzorgt de documentaire informatievoorziening en archief.

Bestuursondersteuning en secretariaat

De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen en faciliteren van het bestuur, de directie en de netwerkmanagers. Verder wordt er bijgedragen aan projecten, bewaking van directiebudgetten, ontvangst en begeleiding gasten en bezoekers en representatie. Secretariaat is spin in het web voor teams en netwerkmanagers, informeren organiseren, verbinden van teams en processen.

Control

Adviseren over en ontwikkelen van beleid op het gebied van ‘hard en soft control’ (financieel, juridisch, privacy, HR, ICT en inkoop). Zoeken naar en wijzen op afstemming en samenhang ten aanzien van vraagstukken en processen die strategisch of tactisch van aard zijn.