Visie Bedrijventerreinen Vijfheerenlanden

We hebben een nieuwe visie op bedrijventerreinen gepresenteerd. De gemeenteraad heeft deze op 20 april 2023 geamendeerd aangenomen. We gaan onze bedrijventerreinen transformeren naar werklandschappen.

Waarom een nieuwe visie?

De afgelopen jaren is veel veranderd op economisch en sociaal gebied. Mensen veranderen, de markten veranderen en de technologie evolueert exponentieel. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op onze bedrijventerreinen. Ze hebben bovendien onder andere geleid tot de ontwikkeling van de regionale economische visie op toekomstbestendige werklocaties (U16) en het provinciaal initiatief ‘regionaal programmeren van Wonen en Werken’. De ontwikkelingen hebben ook de aanzet gegeven om tot een Economische Visie Vijfheerenlanden te komen.

Het belang van de bedrijventerreinen voor de samenleving is groot: circa 50% van de totale werkgelegenheid bevindt zich hier. Het behoud van de huidige werkgelegenheid is daarbij van belang. Daarbij is de Utrechtse regio de hardst groeiende regio van Nederland; voor de regio U16 zijn er tot en met 2040 bijna 80.000 extra banen nodig.

Een gezonde, duurzame werkomgeving wordt in de strijd om personeel steeds belangrijker. En dus ook voor de ondernemers op bedrijventerreinen.

Dat heeft zijn weerslag op de bedrijventerreinen en roept nieuwe vragen op. Hoe ga je om met de beperkte ruimte op de bedrijventerreinen? En wat doe je met vermenging van functies, zoals wonen en werken? Hoe kun je bedrijventerreinen verduurzamen?

Deze vragen hebben geleid tot de nieuwe visie ‘Van bedrijventerreinen naar werklandschappen’.

Deze visie geeft ondernemers een stip op de horizon om keuzes te maken rondom hun eigen investeringen en ontwikkelrichtingen voor de korte en lange termijn. Daarnaast geeft het de gemeente meer richting bij het in goede banen leiden van de transitie van de huidige bedrijventerreinen naar toekomst bestendige werklandschappen. Ook geeft het toekomstgerichte randvoorwaarden voor nieuwe werklandschappen en geeft het ondernemers handvatten om te weten waar zij aan toe zijn en hoe zij zich meer kunnen gaan organiseren.

De Visie op werklandschappen zal voor wat betreft de fysieke aspecten als bouwsteen worden gebruikt bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarnaast dient de nota als verdieping op de economische visie daar waar het gaat om de werklandschappen.

De huidige bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen zijn overwegend van hoge kwaliteit die passend is voor het type bedrijvigheid dat er gevestigd is en kennen een mix van lokaal midden-en kleinbedrijf tot grote, bovenregionale en (inter)nationale bedrijven. De basiskwaliteit (schoon, heel en veilig) is op alle terreinen op orde en zowel de fysieke als digitale infrastructuur is uitstekend. Ook is de organisatiegraad op orde en veel bedrijventerreinen hebben een ondernemersvereniging- of collectie, wat de toekomstbestendigheid ten goede komt.

De ondernemers zijn over het algemeen tevreden met hun huidige vestigingslocatie en waarderen deze met een – gemiddeld genomen - 7,9. Er zijn wel een aantal verbeterpunten zoals de parkeersituatie rondom het pand, de bereikbaarheid per openbaar vervoer en het ontbreken van een goede digitale infrastructuur.

Wat zijn werklandschappen?

De bedrijventerreinen zijn meer geworden dan alleen hun economische functie. Ze spelen ook een rol in de klimaatopgave, de energietransitie, een prettige gezonde werkomgeving, et cetera. We spreken daarom in deze visie niet meer over bedrijventerreinen, maar maken de stap naar werklandschappen.

Welke ontwikkelingen zien we voor ons?

Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn:

Een toenemende ruimtevraag van bedrijven en ondernemers
Nieuwe terreinen/werklandschappen
Verdichten en intensiveren van het ruimtegebruik, bijvoorbeeld de hoogte in, parkeergarages in plaats van parkeerterreinen, maximale bebouwbare oppervlakte benutten, etc.
Het mengen van functies zoals werken en wonen
Verduurzamen (energie en circulariteit) van de terreinen en de bedrijfsvoering

Samen met ondernemers

Ondernemers willen samen met de gemeente prettige werklandschappen creëren om zo extra personeel aan te trekken in deze (zeer) krappe arbeidsmarkt. Ideeën zoals geopperd bij het intensiveren van de kavels - toevoegen van recreatie, sport, groen e.d. – kunnen hieraan bijdragen.

Publicaties