Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE)

De gemeente heeft een adviescommissie die haar adviseert over de aanvragen waar de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Deze link gaat naar een externe website) op van toepassing is. De commissie vergadert om de week op donderdag en de vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de CRKE wordt op de vrijdag voorafgaand bekendgemaakt.

De vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE) zijn openbaar. U kunt dus bij de behandeling aanwezig zijn. U kunt dit aangeven door een mail te sturen naar omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl.

Om de toetsing zo objectief, open en eerlijk mogelijk te kunnen doen, heeft de gemeenteraad de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (Deze link gaat naar een externe website) vastgesteld. De adviezen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit en erfgoed moeten gebaseerd zijn op criteria die zijn genoemd in deze nota. In de bijbehorende kaarten (links op de pagina) kunt u achterhalen welk welstandsniveau van toepassing is.

Beeldkwaliteitsplannen

Voor enkele woningbouwprojecten gelden beeldkwaliteitsplannen. Daarin maken gemeente, ontwikkelaar en koper afspraken over de ruimtelijke kwaliteit van een nieuwbouwwijk. De welstandscommissie toetst dan de bouwplannen aan het beeldkwaliteitsplan. Wilt u de Nota Ruimtelijk Kwaliteit en/of een beeldkwaliteitsplan ontvangen? Stuur dan een mail naar omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl.

Termijn

Over de beoordelingen door de commissie als onderdeel van definitieve aanvragen voor een omgevingsvergunning krijgt u alleen bericht als de commissie een negatief advies of een advies met kanttekeningen heeft uitgebracht. In die gevallen heeft u eerst de gelegenheid om de aanvraag aan te passen voordat een besluit wordt genomen. Is uw aanvraag door de commissie goedgekeurd, dan vindt u deze beoordeling in het besluit terug.

Kosten

  • Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek (omgevingsoverleg) moet u kosten (leges) betalen. Volgens de legesverordening is dit een bedrag van € 150,00 (exclusief kosten advisering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed, de kosten hiervan zijn € 100,00 per behandeling). Wanneer ook andere organisaties uw plan moeten beoordelen, moet u ook deze kosten betalen.
  • Als op basis van het principeverzoek een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling wordt genomen, worden de leges van het principeverzoek (€ 150,00) afgetrokken van de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning.
  • Verrekening vindt alleen plaats als:
    • de aanvraag omgevingsvergunning gaat om dezelfde activiteiten
    • de aanvraag in overeenstemming is met de uitkomsten van het principeverzoek
    • de aanvraag wordt ingediend binnen zes maanden na schriftelijke afronding van het principeverzoek

Meer informatie over kosten vindt u in de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (Deze link gaat naar een externe website).