Landbouw

De gemeente Vijfheerenlanden is voornamelijk een agrarisch gebied. De agrarische sector is als heel lang een belangrijke economische sector. Agrariërs verzorgen hier ruim 9.330 hectare grond. Dat is ruim 60% van het grondgebied van de gemeente. In Vijfheerenlanden bestaat de agrarische sector voornamelijk uit melkveehouderij en fruitteelt.

De gemeente vindt het belangrijk dat de landbouwsector gezond is en zorgt voor voortbestaan van de voedselvoorziening.

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomsten met agrariërs en van de werkgroep Landbouw hebben we gemerkt dat er nog veel vragen zijn waarop nog geen duidelijk antwoord is te geven. Vooral als het gaat over stikstof. We hopen dat daar snel meer duidelijkheid over komt.

Op de website van de provincie Utrecht op de pagina Stikstof en vergunningen (Deze link gaat naar een externe website) kunt u hierover meer lezen

Contact met de gemeente

Als u vragen of opmerkingen aan gemeente Vijfheerenlanden heeft op het gebied van landbouw dan kunt u die per mail stellen. Stuur uw mail naar landbouw@vijfheerenlanden.nl.

Nieuwsbrief ontvangen

De gemeente verstuurt regelmatig een nieuwsbrief landbouw voor de agrarische sector. Daarin houden wij u op de hoogte van belangrijke onderwerpen en de vergaderingen van de werkgroep Landbouw.

Alle velden met een * zijn verplichtEerdere nieuwsbrieven

Ontwikkeling Landbouwvisie

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) (Deze link gaat naar een externe website) wil de overheid vóór 2030 de natuur ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Het NPLG gaat samen met provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners, (agrarisch) ondernemers, grondeigenaren en grondgebruikers op zoek naar oplossingen per gebied.

Het kabinet maakt hier € 24,3 miljard voor vrij. De provincies werken in opdracht van het Rijk aan de oplossingen per gebied, via zogenoemde gebiedsprogramma’s.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) was bezig om met de agrarische sector een Landbouwakkoord op te stellen. De onderhandelingen over het Landbouwakkoord zijn op 21 juni 2023 beëindigd. In eerste instantie heeft het kabinet aangegeven met een eigen beleidsvisie op de toekomst van de agrarische sector te komen. Na de val van het kabinet is het onduidelijk wat er gaat gebeuren.

Provinciaal gebiedsplan

Het Rijk heeft aan alle provincies gevraagd om een provinciaal gebiedsplan op te stellen. Hierin staan per gebied de doelen voor stikstof, natuur, water en klimaat.

De provincie Utrecht heeft begin juli 2023 het concept-Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG 1.0) ingediend bij het Rijk. Hierin staat hoe de provincie Utrecht werkt aan een vitaal landelijk gebied, waarin een gezonde natuur, een klimaatbestendig landschap en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Dit conceptplan wordt besproken met belanghebbenden. Het UPLG 1.0 wordt in het voorjaar van 2024 definitief vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht. Meer informatie vindt u op de webpagina Utrechts Programma Landelijk Gebied (Deze link gaat naar een externe website).

Landbouwvisie Vijfheerenlanden

De gemeente wil samen met alle belanghebbenden werken aan een aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig buitengebied. Een gebied waarin de agrariër zijn werk kan doen, er plek is voor recreatie en ruimte voor herstel van de natuur en biodiversiteit. Onze inzet is een goede balans tussen landbouw, natuur, waterbeheer. We houden daarbij rekening met de effecten van bodemdaling, recreatie, het opwekken van duurzame energie en alle andere belangen die spelen in het landelijk gebied.

De gemeente stelt zich zoveel mogelijk op als partner van de agrariërs bij de transitie van de landbouw. In overleg met de agrariërs verkent de gemeente de mogelijkheden om de ambities op het gebied van verduurzaming, biodiversiteit en natuurversterking te combineren met een gezonde economische bedrijfsvoering.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft de afgelopen maanden in nauw overleg met de werkgroep Landbouw en andere belanghebbenden de landbouwvisie voor gemeente Vijfheerenlanden opgesteld. In de raadsvergadering van 2 november 2023 wordt de Landbouwvisie besproken. U kunt deze vergadering terugkijken via de Raadsvergadering Vijfheerenlanden van 2 november 2023 (Deze link gaat naar een externe website).

De landbouwvisie is de basis voor de Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied. De gemeente Vijfheerenlanden maakt samen met de gemeente Molenlanden een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Werkgroep Landbouw

In de werkgroep Landbouw zitten met mensen uit de agrarische sector. De sector zit daardoor zelf aan tafel en denkt en praat mee over de toekomst van de landbouw. Ruim 30 mensen hebben zich aangemeld voor deze werkgroep. Leden uit de werkgroep zitten op persoonlijke titel in de werkgroep en hebben formeel geen mandaat.

De werkgroep Landbouw heeft de volgende rol:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over stukken die worden opgesteld voor de landbouwvisie en het provinciaal Gebiedsplan voor de Vijfheerenlanden.
  • Op onderdelen zelf aan de slag gaan, gefaciliteerd door gemeente en provincie.
  • Inbrengen van kennis en kunde, benoemen van knelpunten, oplossingsrichtingen of ervaringen uit pilots e.d.
  • De verbinding verzorgen met de achterban.

Wilt u mee denken? U kunt zich nog steeds aanmelden voor de werkgroep Landbouw door een e-mail te sturen naar landbouw@vijfheerenlanden.nl.