Vergaderingen raadscommissies juni en juli 2024

20 juni 2024

In de week van 25 juni 2024 vergaderen de commissies van de gemeenteraad. In deze vergaderingen worden onderwerpen besproken die op 4 juli en 9 juli 2024 in de vergadering van de gemeenteraad aan bod komen.

Waar en hoe laat zijn de vergaderingen?

Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis, Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk en beginnen om 20.00 uur. U bent hierbij van harte welkom. U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks online volgen via de raadsagenda (Deze link gaat naar een externe website).

Welke onderwerpen staan er op de agenda?

Hieronder staat een kort overzicht van de onderwerpen die besproken worden. De volledige agenda’s en de bijbehorende stukken staan op vijfheerenlanden.nl/raadsagenda. U kunt bij de griffie ook een papieren agenda aanvragen. Mail hiervoor naar griffie@vijfheerenlanden.nl of bel met 088 - 599 7362.

25 juni 2024: Commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid

 • Bindend advies inzake aanvraag omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit voor de realisatie van zonnepanelen boven fruitbomen
 • Jaarrekening 2023 gemeente Vijfheerenlanden (programma’s B Beheer en gebruik openbare ruimte en D Ruimtelijke Ontwikkeling)
 • 1e Bestuursrapportage 2024 (programma’s B Beheer en gebruik openbare ruimte en D Ruimtelijke Ontwikkeling)
 • Verklaring van geen bedenkingen voor bouwplan KFC restaurant, nabij Energieweg 116 te Meerkerk
 • Weigering verklaring van geen bedenkingen in verband met de planologische procedure voor de vestiging en uitbreiding van een niet-agrarisch bedrijf aan het Lakerveld in Lexmond

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaande stukken direct als hamerstuk* doorgaan naar de raad van 4 juli 2024:

 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lekdijk 88 Hagestein
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 23 in Hagestein

26 juni 2024: Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport

 • Jaarrekening 2023 (Programma`s C Sociaal Domein en E Ontplooiing)
 • 1e bestuursrapportage 2024 (Programma`s C Sociaal Domein en E Ontplooiing)
 • Voorbereidingskrediet multifunctionele accommodaties sportpark Blankensteijn
 • Instandhouding Sportcentrum Berenschot en Het Dak
 • Toekomstperspectief Sportcentrum Berenschot Het Dak en Locatiekeuze
 • Herziening kaders t.b.v. asielopvang
 • (ontwerp)begroting 2025 GGDrU

27 juni 2024: Commissie Algemene Zaken

 • Kinderburgemeester
 • Jaarrekening 2023 (Programma’s A Bestuur, dienstverlening en organisatie en F Financieel gezonde en aanvullende financiële paragrafen)
 • 1e bestuursrapportage 2024 (Programma’s A Bestuur, dienstverlening en organisatie en F Financieel gezonde en aanvullende financiële paragrafen)
 • Kadernota 2025
 • Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Samenwerken vanuit de opgaven

De commissie kan bij het vaststellen van de agenda besluiten dat onderstaand stuk direct als hamerstuk* doorgaat naar de raadsvergadering van 4 juli 2024:

 • Zienswijze procedure jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • Zienswijze voorlopige jaarstukken Veiligheidsregio Utrecht, ontwerpbegroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024

1 juli 2024; Uitloopavond commissies

 • Zienswijze op de concept-jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024 en kaderbrief 2025 Waardlanden
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Waardlanden
 • Vaststellen ruimtelijke visie Regionaal Werklandschap Gaasperwaard 3
 • Grondaankopen inzake realisatie Gaasperwaard 3 (Besloten vergadering)

Aan deze agenda kunnen nog stukken worden toegevoegd.

*Een hamerstuk is een te behandelen vergaderstuk waar niemand tijdens de vergadering het woord over wil voeren. Het stuk kan dan zonder discussie of stemming goedgekeurd worden en ‘afgehamerd’ worden door de voorzitter.