Ontwikkeling woningbouw Lexmond

28 juni 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden heeft besloten voorrang te geven aan de ontwikkeling van de oostzijde van Lexmond. De focus op de oostkant geeft de beste kans op snelle ontwikkeling van de woningbouw in Lexmond.

Dorpswoonvisie

Wethouder Teus Meijdam licht toe: “De gemeenteraad heeft op 21 maart 2024 de dorpswoonvisie Lexmond vastgesteld. Hierin staan veel aanknopingspunten voor ontwikkeling van Lexmond, vooral voor woningbouw. In de afgelopen maanden heeft de gemeente hier met externe partijen verder aan gewerkt. In Lexmond zijn er kansen voor woningbouw aan de westkant (richting Ameide), maar ook aan de oostkant (richting Vianen). Beide kanten tegelijk ontwikkelen is niet handig, omdat dit kan leiden tot versnippering. Daarom was een keuze nodig tussen ontwikkelen in oost of in west.”

Tempo gewenst

Het dorp wil graag snel nieuwe woningbouw. Daarom speelt de tijd naast de ontwikkelkansen en de gewenste fasering een grote rol. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voorrang te geven aan de ontwikkeling van de oostkant. Dit betekent niet dat aan de westkant niets gebeurt. Voor de mogelijke ontwikkeling van de westzijde (op langere termijn) komt een plan op hoofdlijnen.

De belangrijkste reden om voor ontwikkeling aan de oostkant te kiezen, is dat hier veel betere kansen op snelle en integrale ontwikkeling zijn. De betrokken grondeigenaren en ontwikkelaars hebben de handen ineen geslagen. Zij nemen het voortouw in het opstellen van een masterplan voor ontwikkeling van de hele oostzijde. De gemeente, het dorp en andere belanghebbenden kunnen hierbij aansluiten. Zo kunnen we vaart maken met de ontwikkeling. Met de initiatiefnemers maken we afspraken over stappen in de planning. Zo nodig trekken we hier samen op, zoals bij de noodzakelijke afstemming met de provincie.

Lexmond-west

Aan de westkant zijn een aantal ontwikkelingen mogelijke die uitwerking en afstemming nodig hebben (de randweg, hoe past woningbouw in de omgeving). Ontwikkelingen die interessant zijn, maar die nog diverse stappen van planvorming en besluitvorming moeten doorlopen om tot uitvoering te kunnen komen. Snelle ontwikkeling lijkt daardoor niet mogelijk. Toch gaan we wel verder met Lexmond-west. We onderzoeken de haalbaarheid van een randweg om verkeer uit het centrum van Lexmond te halen. De gemeenteraad kan daarover dan besluiten. Ook wil het college van burgemeester en wethouders een globaal gebiedsplan maken, waarin die randweg en de mogelijkheden voor woningbouw worden geschetst. Dit gebiedsplan is dus voor ontwikkeling op de lange termijn.

Het besluit om te beginnen met Lexmond-oost is genomen in overleg met het dorpsteam (de begeleidingsgroep van de dorpswoonvisie Lexmond) en andere belangstellenden. Zij kunnen zich vinden in deze keuze.